Výzva o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

Environmentálny fond v nadväznosti na materiál „Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike zverejňuje „Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“. 

Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) a v nadväznosti na materiál „Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) pre roky 2020 – 2030 – nové znenie“ zverejňuje „Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“ (ďalej len „výzva“).

Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity (ďalej len „žiadosť o poskytnutie dotácie“):

Termín na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie je do 30. septembra 2021 (vrátane).

Žiadateľ podáva žiadosť o poskytnutie dotácie cez: https://envirofond.egrant.sk/ .

Okrem vyššie uvedeného spôsobu žiadateľ podáva tú istú žiadosť o poskytnutie dotácie zároveň aj jedným z nasledovných spôsobov:

 1. doručenie žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane príloh do elektronickej schránky Environmentálneho fondu v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov (rozhodujúcim dátumom je dátum odoslania žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane príloh do elektronickej schránky Environmentálneho fondu, najneskôr v posledný deň termínu na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie).
  Takto podaná žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom, alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa v zmysle zákona o e-Governmente. V prípade, ak takto podaná žiadosť o poskytnutie dotácie nebude spĺňať vyššie uvedené podmienky, fond takúto žiadosť nebude akceptovať a žiadosť bude z procesu administrovania vyradená.
 2. doručenie jedného originálu žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane príloh do poštového priečinku Environmentálneho fondu (rozhodujúcim dátumom je dátum uloženia žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane príloh v poštovom priečinku najneskôr v posledný deň termínu na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie, nie dátum odoslania žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane príloh na poštovú prepravu).
  Adresa poštového priečinku Environmentálneho fondu:
  Environmentálny fond
  P. O. BOX č. 14
  827 14 Bratislava 212,
 3. doručenie jedného originálu žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane príloh na adresu sídla Environmentálneho fondu osobne (rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane príloh na adresu sídla Environmentálneho fondu najneskôr v posledný deň termínu na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie počas úradných hodín, t. j. v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8:30 h. do 15:00 h. a v piatok v čase od 8:30 h. do 14:00 h.).

Via informácií nájdete tu.

AUTOR

Environmentálny fond

Fond je zriadený zákonom o Environmentálnom fonde ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.