Výzva o poskytnutie dotácie na rok 2019

Ministerstvo obrany SR zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z. (ďalej len „zákon č. 435/2010 Z. z.“) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na:

 • vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na
 1. podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu;
 2. informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii;
 3. prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky;
 4. prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky;
 5. podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov;
 6. podporu starostlivosti o športové talenty a podporu vrcholového športu a výkonnostného športu;
 • podporu procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl Slovenskej republiky;
 • ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny;
 • úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane úhrady členského
  príspevku. 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v oblasti poskytovania dotácií na rok 2019 v zmysle § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) podmienky poskytnutia dotácie ustanovené zákonom č. 435/2010 Z. z. podrobnejšie určuje nasledovne:

1. Okruh oprávnených subjektov

Oprávneným subjektom požiadať o dotáciu na účely podľa § 2 písm. a) až d) zákona č. 435/2010 Z. z. je žiadateľ uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) až d):

 1. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky;
 2. nadácia alebo záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky;
 3. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky;
 4. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky.

2. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie je zverejnený na webovej stránke Ministerstva obrany SR, www.mosr.sk, samostatne v časti O nás – Dotácie – Žiadosti o dotácie podľa
a) až d). Žiadateľ vyplní formulár podľa pokynov v bode 14.

3. Disponibilný objem zdrojov na túto výzvu

V rozpočte rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky je na rok 2019 plánovaný disponibilný objem zdrojov vo výške 99 580,00 EUR.

4. Najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie

Najvyššia výška dotácie na jedného žiadateľa je stanovená sumou 50 000,00 EUR a najnižšia výška dotácie je 500,00 EUR.

Predkladanie žiadostí

Každý oprávnený žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť maximálne 1 žiadosť o poskytnutie dotácie. Finančné údaje v žiadosti o rozpočte projektu sa uvádzajú
zaokrúhlené na celé eurá. Každá žiadosť vrátane príloh musí byť predložená v jednom pevne zviazanom origináli (hrebeňová väzba a pod.), všetky listy musia byť vzostupne
očíslované.

Do obálky žiadateľ priloží aj:

 • žiadosť bez povinných príloh (bez identifikácie a podpisu žiadateľa);
 • celkový rozpočet účelu dotácie (bez identifikácie a podpisu žiadateľa);
 • komentár k rozpočtu (bez identifikácie a podpisu žiadateľa).

Žiadosť a žiadosť bez identifikácie musia byť doručené spolu v jednej samostatnej nepoškodenej zalepenej obálke. Žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom
nebude akceptovaná. V ľavom hornom rohu obálky viditeľne napísať: „Neotvárať - Žiadosť o dotáciu na rok 2019“.

Písomné žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 435/2010 Z. z. na účely podľa § 2 písm. a) až d) zákona č. 435/2010 Z. z. treba predložiť v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona do 31. marca 2019 na adresu:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kancelária ministra obrany SR
Oddelenie marketingu
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Žiadosti je možné doručiť poštou, osobne alebo kuriérom. Miesto osobného doručenia:

podateľňa Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, Bratislava. Pri doručení žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke, alebo dátum úradnej
pečiatky podateľne Ministerstva obrany SR na žiadosti, doručenej najneskôr v deň ukončenia výzvy t. j. 31. marca 2019 (podateľňa Ministerstva obrany SR prijíma poštu
každý pracovný deň od 8.00 h – 12.00 h a od 13.00 – 15.00 h). Žiadosti odoslané poštou/doručené na podateľňu MO SR po stanovenom termíne nebude komisia posudzovať.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo obrany SR

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.