Výzva pre malé projekty 2021

SK-NIC, a. s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. malých projektov.

OBLASTI PODPORY

SK-NIC, a. s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. malých projektov zameraných na podporu nasledovných oblastí:

 1. vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií, o projekty pre efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu, alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
 2. podpora ekonomiky malých a stredných podnikov, o projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov (tzv. „Poď podnikať online“),
 3. podpora projektov zameraných na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete.

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

a) fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu;
b) podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby, pri ktorých:

 • celková suma ich majetku nepresahuje 350 000,- EUR (slovom: tristopäťdesiattisíc eur) a súčasne,
 • ich čistý obrat nepresahuje 700 000,- EUR (slovom: sedemstotisíc eur) ročne a súčasne
 • priemerný počet ich zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť resp. v predchádzajúcom roku nepresiahne desať, pričom za zamestnanca sa na tieto účely považuje osoba uvedená v § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;

c) ostatné právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku, t. j. najmä:

 • nadácie zaregistrované podľa zákona č. 34/2002 Z. z.,
 • neinvestičné fondy, zaregistrované podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,
 • občianske združenia, zaregistrované podľa zákona č. 83/1990 Z. z.,
 • neziskové združenia zriadené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb zaregistrované podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,
 • organizácie s medzinárodným prvkom, zaregistrované podľa zákona č. 116/1985 Z. z.,
 • štátne orgány (ministerstvá, úrady a podobne),
 • územná samospráva (vyššie územné celky, mestá, obce a podobne),
 • rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy,
 • školy (materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, vysoké školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy a podobne),
 • nemocnice,
 • záujmové združenia právnických osôb,
 • registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a subjekty s odvodenou právnou subjektivitou,
 • účelové zariadenia cirkvi, zaregistrované podľa zákona č. 308/1991 Z. z.,
 • Slovenský červený kríž.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY

01. 06. 2021 Vyhlásenie Výzvy pre MALÉ PROJEKTY

15. 07. 2021, 23:59 hod Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory

august - september 2021 Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov

október 2021 Schválenie úspešných projektov Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

november 2021 Oznámenie výsledkov Výzvy a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory s SK-NIC, a.s.

01. 12. 2021 – 30. 11. 2022 Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov

do 31. 12. 2022 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.