Základné povinnosti pri nakladaní s odpadom s dôrazom na zdravotnícky odpad

Ako nakladať so zdravotníckym odpadom alebo iným podobným odpadom vrátane potenciálne infikovaného odpadu, ktorý vzniká v zdravotníckych zariadeniach, domovoch sociálnych služieb, v mobilných odberných miestach?

Image53787

V súčasnej dobe pomerne často vzniká otázka, ako nakladať so zdravotníckym odpadom alebo iným podobným odpadom vrátane potenciálne infikovaného odpadu, ktorý vzniká v zdravotníckych zariadeniach, domovoch sociálnych služieb, v mobilných odberných miestach, ale napríklad aj vo firmách (ochranné pracovné pomôcky). Tento článok sa zaoberá povinnosťami spojenými s týmto typom odpadu.

Odpad

Zákon o odpadoch definuje odpad ako hnuteľnú vec alebo látku, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom povinný sa jej zbaviť. Hneď ako sa z veci stane odpad, osoba nakladajúca s týmto odpadom má viaceré povinnosti.

Základnou povinnosťou je povinnosť nakladať s odpadom v súlade so zákonom a takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. V tejto súvislosti sa predovšetkým zakazuje:

  1. uložiť odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom zákonom o odpadoch a
  2. zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.

V prípade odpadu zo zdravotnej starostlivosti, ktorého zoznam je uvedený v prílohe č. 8 zákona o odpadoch, je výslovne zakázané jeho zneškodňovanie skládkovaním.

Zákonné povinnosti spojené s nakladaním s odpadom závisia od toho, aký subjekt s odpadom nakladá a o aký konkrétny odpad ide.

Povinnosti držiteľa odpadu

Základným subjektom pri nakladaní s akýmkoľvek odpadom je držiteľ odpadu.

Jednou z povinnost držiteľa odpadu ohľadom nakladania s odpadom je aj zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Držiteľ odpadu je:

  1. každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká,
  2. ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov,
  3. osoba, ktorá má odpad v držbe.

Jednou zo základných povinností držiteľa odpadu je povinnosť správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, teda vyhodnotiť, o aký odpad podľa Katalógu odpadov ide.

V súvislosti so zdravotníckym odpadom prichádza do úvahy odpad uvedený pod číslom skupiny 18, ktorú tvoria nasledovné odpady:

18

ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU OKREM KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 

 

 

 

18 01

ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO ZDRAVOTNEJ PREVENCIE

 

18 01 01

ostré predmety okrem 18 01 03

O

18 01 02

časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03

O

18 01 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 01 04

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky

O

18 01 06

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 01 07

chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

O

18 01 08

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 01 09

liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

O

18 01 10

amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

N

 

 

 

18 02

ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

 

18 02 01

ostré predmety okrem 18 02 02

O

18 02 02

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 02 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

O

18 02 05

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 02 06

chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

O

18 02 07

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 02 08

liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

O

V súvislosti s odpadmi, ktoré nevznikajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prichádzajú do úvahy rôzne iné druhy odpadov uvedené v Katalógu odpadov, pravdepodobne však budú najrelevantnejšie nasledovné odpady uvedené v podskupine 15 02 Katalógu odpadov:

15 02

ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY

 

15 02 02

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

O

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie nájdete tu:

Neprehliadnite smernicu:

Režim nakladania s odpadom

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Mgr. Mária Sadloňová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

AUTOR

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

partner_Eversheds-Sutherland.jpg

EVERSHEDS SUTHERLAND SLOVENSKO

Právny tím Eversheds Sutherland Slovensko má rozsiahle skúsenosti hlavne v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane fúzií a akvizícií, práva kapitálového trhu, finančného práva, nehnuteľností, práva životného prostredia, pracovného práva a zastupovania v súdnych a rozhodcovských konaniach, a taktiež trestného práva a trestnej zodpovednosti právnických osôb. Naši právnici majú predchádzajúce skúsenosti z pôsobenia vo významných medzinárodných i lokálnych kanceláriách. Našim cieľom je nájsť pre našich klientov vždy to najlepšie riešenie pre ich špecifické situácie. Získali sme viacero ocenení v medzinárodných rebríčkoch Legal 500 a Chambers v našich klúčových oblastiach. V ankete Právnická firma roka 2020 sme získali ocenenie v oblastiach Pracovné právo, Právo obchodných spoločností a Energetika a energetické projekty. Právne služby poskytujeme klientom už od roku 2004, do februára 2019 pod názvom Dvořák Hager & Partners.

Mgr. Mária Sadloňová

autor_Sadlonova_120x180.jpg

Mária Sadloňová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi venuje najmä právu nehnuteľností, správnemu právu, súdnym sporom, odpadovému hospodárstvu a energetike.

Dátum publikácie

08.02.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.