Zákon proti byrokracii – ďalšie znižovanie administratívnej záťaže

Pripravovaná novela má odstrániť povinnosť predkladať v listinnej podobe ďalšie doklady ako napr. kópiu rodného listu, sobášneho listu, či úmrtného listu.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní s dátumom ukončenia 5. 11. 2019 je návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii.

Návrh má zaviesť opatrenia, ktoré budú predstavovať ďalšie zníženie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, a to využívaním informačných systémov verejnej správy. Návrhom zákona sa rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci v jednotlivých konaniach ako aj pri bežnej úradnej komunikácii predkladať v listinnej podobe. V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa v jednotlivých novelizačných článkoch povinnosť predkladať orgánom verejnej moci tieto nasledovné výpisy a potvrdenia:

  • kópia rodného listu,
  • kópia sobášneho listu,
  • kópia úmrtného listu,
  • potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, 
  • potvrdenie o pobyte,
  • potvrdenie o pridelení IČO,
  • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
  • potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz a potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v likvidácii.

Účinnosť sa navrhuje od 1. novembra 2020.

Autor: redakcia

AUTOR

Redakcia

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

29.10.2019