Zasadnutia obecného zastupiteľstva a koronavírus

Súčasná situácia s masívnym útlmom života v našej spoločnosti kvôli ochoreniu COVID-19 stavia samosprávy pred viaceré praktické otázky. Jednou z nich je aj to, či vôbec môže a má zasadať obecné zastupiteľstvo.

Image47192

1 Úvod

Súčasná situácia s masívnym útlmom života v našej spoločnosti kvôli ochoreniu COVID-19 stavia samosprávy pred viaceré praktické otázky.

Jednou z nich je aj to, či vôbec môže a má zasadať obecné zastupiteľstvo a či a kto môže rozhodnúť o tom, že obecné zastupiteľstvo zasadať nebude. Hoci môžu mať jeho aktéri strach z nákazy (prípadne sa pre nákazu nebudú môcť zúčastniť), život v obci sa nemôže zastaviť a vzhľadom na zásadné kompetencie obecného zastupiteľstva nemôže obec bez neho dlhodobo fungovať.

Ako prvé uvedieme nevyhnutný právny podklad a následne okomentujeme viaceré možné situácie.

2 V akom právnom režime sa aktuálne nachádzame

Podľa § 12 ods. 1 prvej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“) obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zákon o obecnom zriadení z toho nerobí žiadnu výnimku.

Zároveň vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111/2020 zo dňa 11. 3. 2020 vyhlásila pre územie Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu od 12. 3. 2020 od 6.00 hod.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Tento zákon ale neupravuje možnosť obmedziť napríklad stretávanie sa viacerých osôb (skupín ľudí). Preto vyhlásenie mimoriadnej situácie samo osebe neznamená zásah do fungovania a zasadnutí obecných zastupiteľstiev.

Na druhej strane ale Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 9. 3. 2020 rozhodnutie č. OLP/2405/84443 o nariadení opatrenia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Čo to však je hromadné podujatie, samotné rozhodnutie bližšie neuvádza. Zverejnená informácia zo dňa 11. 3. 2020 k tomuto zákazu uvádza, že hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové a audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, keďže opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktorý sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možný z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, pretože nie je možné všeobecne špecifikovať, aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a technické podmienky daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna epidemiologická situácia v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.

Podľa nášho názoru zasadnutie obecného zastupiteľstva nemožno považovať za hromadné podujatie (spoločenskej povahy). Ide o priamy výkon činnosti jedného z dvoch orgánov obce. Tento názor podporuje aj to, že dňa 20. 3. 2020 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza Národnej rady Slovenskej republiky. Tá sa musí konať na základe ústavou daných lehôt a postupov.

Iná situácia by bola v prípade vyhlásenia minimálne núdzového stavu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavuVláda Slovenskej republiky síce uzneseniami č. 45/2020 Z. z. a č. 49/2020 Z. z. vyhlásila núdzový stav, ale len v oblasti zdravotníctva a len na uloženie pracovnej povinnosti a zákaz vykonávania práva na štrajk.. Vtedy by bolo možné obmedziť niektoré základné práva a slobody a uložiť povinnosti, napríklad obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie [§ 5 ods. 3 písm. g)].

Zároveň treba tiež povedať, že plynutie lehôt (vrátane vyššie uvedenej na zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva) sa nezastavuje. K tomu by došlo až v prípade vyhlásenia minimálne výnimočného stavu.

Na tomto mieste teda zastávame názor, že súčasný stav (vyhlásená výnimočná situácia, zákaz hromadných spoločenských podujatí) nemení nič na mechanizme fungovania obecného zastupiteľstva.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie:

Zasadnutia obecného zastupiteľstva a koronavírus

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

21.03.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.