Zdravie na tanieri 2019

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt na podporu zdravia a prevencie obezity v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2019“.

Výzva
na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
na podporu zdravia a prevencie obezity v rámci projektu
„Zdravie na tanieri 2019“
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a prevencie obezity vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vo výške 200 000 EUR k realizácii rozvojového projektu Zdravie na tanieri 2019.Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zriaďovateľa základnej a strednej školy.
Cieľom podpory je najmä

Prevencia obezity
  • motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov sprievodnými výchovno-vzdelávacími aktivitami smerujúcimi k zdravšej voľbe regionálnych potravín v škole,
  • s podporou školského prostredia s marketingovými nástrojmi na predaj potravín vhodných pre deti (napr. zdravšie bufety s nápojmi a s potravinami s nižším obsahom pridaného cukru, s potravinami bez pridanej soli a vysokým obsahom tukov a ambulantným predajom regionálneho ovocia a regionálnej zeleniny prostredníctvom automatov),
  • vhodným prostredím v škole pre správny pitný režim,
  • kultúrnym stravovacím prostredím,
  • obstaraním dochádzkového systému vrátane výdavkov na obstaranie licencií a čipových kľúčov.
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 08.07.2019.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 12. 7. 2019.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.