Združená investícia v praxi

Cieľom príspevku je ozrejmenie inštitútu združenej investície v subjekte verejnej správy (najmä subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky) a zakotvenie normatívnych právnych aktov.

Image43286

Cieľom príspevku je ozrejmenie inštitútu združenej investície v subjekte verejnej správy (najmä subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky) a zakotvenie normatívnych právnych aktov, a to najmä § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenie § 18 ods. 3 až 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Obec alebo vyšší územný celok môže združovať prostriedky podľa osobitného predpisu (pozn. autora: spomínaný zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Združená investícia v praxi samosprávy predstavuje najmä práva a povinnosti vyplývajúce z právneho úkonu (zmluvy alebo dohody), ktorý je uzatvorený dobrovoľne s rešpektovaním spoluúčasti vo finančnom vyjadrení druhej zmluvnej strany alebo zmluvných strán. Súčasne ide o výhodnosť zmluvy pre zmluvné strany, pričom združená investícia predstavuje spolufinancovanie, ktoré je zakotvené zmluvne podľa dohodnutého spôsobu a vzájomnej pôsobnosti zmluvných strán.

Čo je združená investícia?

V praxi hovoríme najmä o kapitálových výdavkoch viacerých subjektov verejnej správy či zainteresovaných iných subjektov – právnických osôb mimo sektora verejnej správy. Zámer sa môže dotýkať rekonštrukcie budov, stavby nových budov a stavieb, vybudovania ihrísk, verejného osvetlenia či kanalizácie v obci alebo investičnej akcie, ktorá má verejnoprospešný alebo iný verejný účel. Ide často aj o situáciu, kedy z uvedenej činnosti profituje jedna i druhá strana alebo je projekt či zámer financovaný s cieľom jeho využívania (parkovisko, stavba nájomných bytov, kancelárie či výbehy pre psov).

Obec alebo vyšší územný celok vyrovná majetok, ktorý získali výkonom činnosti financovanej zo združených prostriedkov, podľa osobitného predpisu (tým je § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka).

Napríklad v prípade zhodnotenia majetku, kapitálový výdavok na modernizáciu či rekonštrukciu budovy, ak sa uvedenej činnosti zúčastní viacero subjektov a s cieľom spoločného financovania a následného využívania predmetu (účelu) zmluvy. Na dosiahnutie účelu zmluvy každý z účastníkov vykoná činnosti a poskytne finančné prostriedky podľa podmienok dohodnutých v zmluve.

Upozornenia:

Združené prostriedky sa vedú na samostatnom účte.

Združené prostriedky predstavujú verejné prostriedky a plne podliehajú overeniu základnou finančnou kontrolou v zmysle ustanovenia § 7 v nadväznosti na § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pozn. autora: normatívny právny akt bol dosiaľ dvakrát novelizovaný, naposledy novelou účinnou od 1. januára 2019).

Obec alebo vyšší územný celok uskutočňuje platby podľa uzavretej zmluvy o združení zo zdrojov, ktoré sú oprávnení použiť na činnosť vymedzenú v predmete zmluvy.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie nájdete tu:

Združená investícia v praxi

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Image41451.jpg

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Dátum publikácie

30.07.2019