Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2018-2.

Vyhlásená - 19. novembra 2018

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 18. marca 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 1. júla 2019

Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis

Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na
obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za „služby všeobecného hospodárskeho záujmu“) č. ŠP SVHZ – 3/2018 (ďalej len „Schéma štátnej pomoci“)

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Názov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Oprávnenosť žiadateľa:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

Verejný sektor:

- obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,

Neziskový sektor:

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
- cirkev a náboženské spoločnosti,
- združenia,
- Slovenský Červený kríž.
Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí byť najneskôr k 01. 01. 2017

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku; ochranu a správu štátnych hraníc; bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky; ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy; veci zbraní a streliva; súkromné bezpečnostné služby;...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.