Zlepšenie a revitalizácia materiálno-technického zabezpečenia ZŠ v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v ZŠ na rok 2019

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu o poskytnutie dotácie na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019.

Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019

V Ý Z V A
na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019.

Cieľom výzvy je rozšírenie a udržanie priestorových kapacít základných škôl, zlepšenie a revitalizácia ich materiálno-technického zabezpečenia v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky formou
  • výstavby základnej školy (kontajnermi, modulmi),
  • prístavby,
  • nadstavby,
  • rekonštrukcie už existujúcich priestorov.

Pod rekonštrukciou už existujúcich priestorov sa podľa tejto výzvy rozumejú len náklady na rozšírenie priestorových kapacít základnej školy.

Z dotácie na projekt je možné hradiť aj náklady na projektovú dokumentáciu.

Dotáciu je možné poskytnúť oprávneným žiadateľom, ktorými sú obce, ktoré sú zriaďovateľmi:

  1. základnej školy s dvojzmennou prevádzkou a budú ju mať aj od 1. septembra 2019,
  2. základnej školy, ktorá je na základe demografických údajov ohrozená dvojzmennosťou od 1. septembra 2019,

a ktoré pred vyhlásením výzvy počas uplynulých piatich rokov (v období od 1.1.2015) nedostali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky na ten istý účel od ministerstva (vrátane havárií), ani od iného subjektu verejnej správy alebo nezískali finančnú podporu z programov ŠF a KF v programovom období 2007-2013, z programov EŠIF v programovom období 2014-2020, z finančného mechanizmu EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu alebo z prostriedkov Európskej únie. Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa vzoru zverejnenom na webovom sídle ministerstva.

Konečný termín na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni ministerstva) je
08. 7. 2019.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.