Zmena pri vymáhaní poplatku za odpad od maloletých

Príspevok objasňuje nejednoznačnú formuláciu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pri vymáhaní miestneho poplatku.

Image48546

1. Problém

Nejednoznačná formulácia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej aj ako „zákon o miestnych daniach“) spôsobovala dlhodobo problémy pri vymáhaní miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej aj len ako „poplatok za odpad“). Problematická bola konkrétne druhá veta § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach, podľa ktorej za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Praktickým dôsledkom následne bolo, že obce a mestá ako správcovia uvedeného miestneho poplatku vymáhali (aj exekučne) poplatok za odpad aj od maloletých poplatníkov (keďže poplatníkom môže a pravidelne býva aj maloletý). Takíto maloletí sa tak dostávali do zadlženosti, ak za nich rodičia neuhrádzali poplatok za odpad, a to bez ich zavinenia. Do života tak vstupovali s bremenom starých dlhov a exekúcií, hoci ich vznik nemohli reálne ovplyvniť. Maloletí totiž obvykle nedisponujú vlastným príjmom ani majetkom.

S takýmto postupom nesúhlasila verejná ochrankyňa práv, ktorá sa na Ústavnom súde Slovenskej republiky domáhala nesúladu § 77 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach s ústavou a medzinárodnými zmluvami. Ústavný súd však jej podnet uznesením č. k. PL. ÚS 11/2018-10 zo dňa 12. 9. 2019 odmietol ako zjavne neopodstatnený.

Napriek uvedenému zákonodarca pristúpil k zmene právnej úpravy, keďže verejná ochrankyňa naďalej apelovala na zákonodarcu a taktiež existovala nejednotná súdna prax (dokonca v rámci jedného súdu), kedy niektorí sudcovia uvedený postup akceptovali a niektorí nie. Keďže však samotný zákonodarca pristúpil k zmene právnej úpravy, je možné usudzovať, že dovtedajší postup samospráv, ktoré si vymáhali poplatok za odpad cestou exekúcie od maloletých poplatníkov, bol do tejto zmeny v súlade so zákonom, bez ohľadu na prípadný etický rozmer. Obce a mestá ako správcovia miestnych daní a miestnych poplatkov sú zároveň povinné riadne a včas uplatňovať svoje práva a nároky ako subjekty nakladajúce s verejnými zdrojmi.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie:

Zmena pri vymáhaní poplatku za odpad od maloletých

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace odborné články

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

21.05.2020