Zmena vykonávacej vyhlášky k obchodnému registru k 1.10. 2020

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania zmenu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňavyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov. Dôvodom je novelizácia Obchodného zákonníka a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri vykonaná zákonom č. 390/2019 Z. z. Už nebude možné podávať listinné návrhy na zápis údajov do obchodného registra (prvozápis, zmena ani výmaz) a zavedie sa výlučná elektronická podoba podávania návrhov na zápis údajov do obchodného registra.

Ďalej sa vylúči zapisovanie fyzických osôb - podnikateľov do obchodného registra, podnikov zahraničných fyzických osôb alebo
organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.
Rozšíri sa rozsah údajov o zapisovaných subjektoch tak, aby bola možná ich jednoznačná identifikácia v informačných systémoch verejnej správy. Rozšíri sa rozsah zapisovaných údajov o zriadenom záložnom práve na obchodný podiel spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Dátum začiatku MPK: 28.01.2020
Dátum konca MPK: 17.02.2020
Autor: redakcia

AUTOR

Redakcia

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

30.01.2020