Zmeny a doplnky územného plánu

Hoci je územný plán koncepčným dokumentom obstarávaným na dlhé obdobie, predsa sa len počas jeho platnosti objavia potreby jeho aktualizácie, resp. zmeny. 

Image17414

Územný plán obce je veľmi dôležitým nástrojom priestorového a funkčného využitia územia obce a regulácie jej rozvoja (tak pozitívnym, ako aj negatívnym smerom). V zásade platí, že územný plán musí mať každá obec a mesto s viac ako 2 000 obyvateľmi.

Súčasný život v obci je totiž dynamický a územný plán na to musí reagovať.

1 Aktualizácia územného plánu

Základným predpisom upravujúcim územné plánovanie je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej ako „Stavebný zákon“). Stavebný zákon pozná dva druhy aktualizácie územného plánu (§ 30):

  1. doplnok územného plánu,
  2. zmenu územného plánu.

Doplnok územného plánu sa obstaráva vtedy, keď je potrebné do existujúceho územného plánu niečo nové doplniť (napr. do záväznej časti potrebu spracovania urbanistickej štúdie v určitej lokalite, doplniť ďalší druh stavieb a pod.).

Obec podnety na zmenu alebo doplnenie územného plánu zbiera a raz za čas môže pristúpiť k vypracovaniu kumulatívnej zmeny alebo doplnku územného plánu (nie je efektívne otvárať územný plán kvôli „každému pozemku“).

Zmena územného plánu sa obstaráva vtedy, keď je potrebné nejakú časť existujúceho územného plánu zmeniť (napr. zmeniť funkčnú plochu alebo opraviť existujúce chyby).

Pojmy doplnok a zmena vyjadrujú dva rôzne druhy aktualizácie územného plánu, ale inak sa používajú spoločne, pretože proces ich realizácie je rovnaký a aj Stavebný zákon používa jedno spojenie „zmena alebo doplnok územného plánu“. V praxi sa aj samotný materiál pre rokovanie obecného zastupiteľstva nazýva napr. ako „Územný plán obce .......... – zmeny a doplnky č. 1“.

Taktiež nemusí ísť len o zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ale aj o zmenu alebo doplnok územného plánu zóny, pretože v oboch prípadoch ide o súčasť územnoplánovacej dokumentácie obce, ktorej zmeny alebo doplnky Stavebný zákon predvída.

2 Podnety na zmenu územného plánu

Samotný Stavebný zákon (§ 30) počíta s viacerými situáciami, ktoré môžu viesť k zmene alebo doplneniu územného plánu obce:

  1. Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu (v našom prípade obec), sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.
  2. Obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami.
  3. Okrem uvedených dvoch prípadov „ad hoc“ potrebnej zmeny je taktiež povinnosť obce a samosprávneho kraja pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán. V tomto prípade ide teda o koncepčnejšiu činnosť spočívajúcu v komplexnom preskúmaní celého územného plánu v najmenej štvorročnom intervale a posúdení, či nepotrebuje zmeny alebo doplnky alebo priamo vypracovať nový územný plán.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie nájdete tu:

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

06.11.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.