Zmeny v zákone o Fonde na podporu vzdelávania od 1. júna 2019

Od 1. júna 2019 nadobudli účinnosť zmeny zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorý zavádza nový druh pôžičky - stabilizačnej pôžičky.

Image42769

V príspevku by sme chceli upozorniť na novelu zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, ktorú 10. mája 2019 schválila Národná rada SR a ktorá nadobúda účinnosť 1. júna 2019. Fond na podporu vzdelávania (ďalej len fond) vznikol s cieľom poskytnúť zvýhodnené úročené pôžičky pre študentov a pedagógov. Cieľom novely zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len novela zákona) je zaviesť do fondu na podporu vzdelávania nový druh pôžičky, konkrétne stabilizačnej pôžičky ako formy sociálnej podpory vybraných skupín študentov vysokých škôl, ktorí štúdiom zvoleného študijného programu získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v Slovenskej republike.

Stabilizačná pôžička

Najdôležitejšou zmenou, ktorú prináša novela zákona, je zavedenie stabilizačnej pôžičky v nových ustanoveniach § 13a – § 13d zákona.

Cieľom zavedenia stabilizačnej pôžičky je získať a udržať študentov vybraných študijných programov vysokých škôl, ktorí štúdiom zvoleného študijného programu vysokej školy získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v Slovenskej republike (ďalej len „nedostatkové regulované povolanie“). Nedostatkové regulované povolania sú zverejnené v zozname nedostatkových povolaní.

Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní vrátane študijných programov, v ktorých sa študent pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania, bude každoročne vydávať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a príslušným ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon nedostatkového regulovaného povolania. Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní sa bude vydávať na základe kritérií, ktorými sú najmä:

  • miera evidovanej nezamestnanosti absolventov,
  • celkový počet študentov v študijnom programe, v ktorom sa študent pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania,
  • údaje o potrebách trhu práce pre nedostatkové regulované povolanie.

Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní sa bude zverejňovať na webovom sídle ministerstva a webovom sídle fondu.


Kto môže požiadať o stabilizačnú pôžičku z prostriedkov fondu?

Podľa § 13a ods. 1 a 6 zákona o stabilizačnú pôžičku môže požiadať študent, ktorý sa pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania alebo na výkon skupiny nedostatkových regulovaných povolaní zaradených do zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní. Študent musí spĺňať zákonné podmienky podľa § 10 zákona, t. j. musí ísť o študenta vysokej školy alebo o fyzickú osobu, ktorej štúdium je podľa rozhodnutia ministerstva svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike. Študent musí byť občanom Slovenskej republiky, byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom. Ďalšou podmienkou je, že po absolvovaní študijného programu musí získať kvalifikačný predpoklad na výkon nedostatkového regulovaného povolania.

 

Študenti a absolventi bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo môžu od 5. júna 2019 predkladať žiadosti o stabilizačnú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania.
Via informácií nájdete tu.

 

Príspevok je skrátený. Celé znenie nájdete tu:

Zmeny v zákone o Fonde na podporu vzdelávania od 1. júna 2019

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Dátum publikácie

04.06.2019