Zmeny zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinných od 1. septembra 2019 a od 1. januára 2020

Zákon o odmeňovaní je s účinnosťou od 1. januára 2020 opätovne dvakrát novelizovaný. Informácie o všetkých novelách sú uvedené v článku.

Image46224

Dňom 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a to zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“). Uvedeným zákonom sa mení systém vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a zároveň sa mení aj s tým súvisiaci systém odmeňovania tejto skupiny zamestnancov ustanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákonom č. 138/2019 Z. z. sa zároveň dňom 31. augusta 2019 zrušuje zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“), ktorý bol účinný od 1. novembra 2009 do 31. augusta 2019.

V nadväznosti na uvedené zmeny bol s účinnosťou od 1. septembra 2019 opätovne novelizovaný zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“), a to dokonca dvakrát.

Zákon č. 553/2003 Z. z. je s účinnosťou od 1. januára 2020 opätovne novelizovaný, a to tiež dvakrát.

Informácie o všetkých novelách sú uvedené v článku.

Novela realizovaná zákonom č. 138/2019 Z. z.

Prvá novela zákona č. 553/2003 Z. z. účinná od 1. septembra 2019 je realizovaná článkom III zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem tejto novely sa s účinnosťou od 1. septembra 2019 opätovne mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, a to zákonom č. 224/2019 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2019 mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

Uvedené novely sa dotýkajú len odmeňovania zamestnancov rezortu školstva, a to hlavne odmeňovania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorým sa zároveň od 1. septembra 2019 uvedenou novelou zákona č. 553/2003 Z. z., ktorou je zákon č. 224/2019 Z. z., zvyšujú aj platové tarify týchto zamestnancov. Zároveň sa od 1. septembra 2019 uvedenou novelou zvyšujú aj platové tarify učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov uvedené v osobitnej stupnici platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov.

Vzhľadom na to, že zákonom č. 138/2019 Z. z. je školský špeciálny pedagóg, ktorý bol do 31. augusta 2018 jednou z kategórií odborného zamestnanca, od 1. septembra 2019 zaradený medzi kategórie pedagogických zamestnancov, dochádza k novele § 5a zákona č. 553/2003 Z. z., ktorý ustanovuje podmienky určenia platu pedagogickým a odborným zamestnancom z pracovnej triedy dva. Z pracovnej triedy dva sa podľa uvedeného ustanovenia zákona určuje plat všetkým odborným zamestnancom. Pedagogickým zamestnancom sa určuje plat z pracovnej triedy dva v súlade s § 5a ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v závislosti od toho, v akom druhu a type školy alebo školského zariadenia pôsobia. Z dôvodu, aby bolo možné určovať aj školskému špeciálnemu pedagógovi plat z pracovnej triedy dva bez ohľadu na skutočnosť, v akom druhu a type školy alebo školského zariadenia pôsobí, bolo potrebné doplniť kategóriu pedagogického zamestnanca školský špeciálny pedagóg do ustanovenia § 5a ods. 2 zákona, v ktorom sú uvedení pedagogickí zamestnanci, ktorým sa určuje plat, z pracovnej triedy dva. Z uvedeného dôvodu sa do ustanovenia § 5a ods. 2 zákona od 1. septembra 2019 doplnil ako osobitná kategória pedagogického zamestnanca aj školský špeciálny pedagóg tak, že do ustanovenia § 5a ods. 2 zákona sa za slovo „znevýhodnením“ vkladajú slová „školského špeciálneho pedagóga“.

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Zmeny zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinných od 1. septembra 2019 a od 1. januára 2020

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jarmila Szabová

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

31.01.2020