Zmiernenie dopadu pandémie COVID‑19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Nadácie ESET vyhlásila grantovú výzvu Zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia má ambíciu podporovať komunity a organizácie.

Grantová výzva Nadácie ESET: Zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia má ambíciu podporovať komunity a organizácie, ktoré sa venujú práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia dlhodobo a v súčasnosti vplyvom pandémie koronavírusu a výnimočného stavu riešia svoje existenčné problémy spôsobené výpadkom finančných príjmov. Kedže v súvislosti s prepadom ekonomiky sa očakáva negatívny dopad na asignáciu 2% dane aj nižší podiel darov fyzických aj právnických osôb, grantová výzva má za cieľ zabezpečiť kontinuitu dlhodobých projektov organizácií, ktoré riešia vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodného prostredia, či inak podporujú ich vzdelávanie, a to najmä počas pandémie koronakrízy, či krátko po nej.

V roku 2020 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výzvu 30 000 EUR.

Cieľ programu

Cieľom programu je zmiernenie negatívneho dopadu koronavírusu na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodnených komunít.

Časový harmonogram programu

 • Uzávierka prijímania žiadostí: 23. októbra 2020
 • Zverejnenie výsledkov: 2. novembra 2020
 • Realizácia projektov: 3. november 2020 - 30. novembra 2021
 • Záverečné vyúčtovanie projektov: do 30. novembra 2021

Výška grantu

Na Grantovú výzvu: Zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je vyčlenených 30 000 EUR, maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 5 000 EUR.
Hodnotiaca komisia má právo podporiť projekt len čiastočne, nižšou sumou, ako je požadovaná výška grantu.

Príjemcovia grantu

Príjemcom grantu môže byť:
občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond a nadácia.

Grantová výzva nie je určená pre fyzické osoby, školy, obce či rozpočtové a príspevkové organizácie.

Základné podmienky získania grantu

 • Žiadateľ je etablovanou neziskovou organizáciou, ktorá sa dlhodobo venuje projektu vzdelávania detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených komunít vo veku od 0 do 26 rokov.
 • Projekt vzdelávania detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia je dlhodobý a má jasne definované ciele, aktivity, očakávané výsledky a ich plánovaný dopad.
 • Ide o neziskový projekt s verejnoprospešným dopadom.

Projekt neslúži na podporu politických strán a aktivít spojených s praktizovaním náboženstiev.

 • Finančná podpora slúži na kompenzáciu výpadku príjmov spôsobeného koronakrízou v tomto roku, či očakávaného budúceho výpadku príjmov v nasledujúcom roku 2021 a môže financovať personálne zastrešenie projektu (mzdy), náklady na služby a iné náklady, ktoré majú jasnú väzbu na cieľ projektu, resp. režijné náklady pre udržanie chodu organizácie, ktorá má výpadok príjmov v časoch pandémie koronavírusu.
 • Projekt nemá financovať rekonštrukcie, podporovať obstarávanie dlhodobého alebo krátkodobého hmotného majetku (interaktívne tabule, notebooky, tablety).
 • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 EUR.
 • Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie aspoň 10% nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov.

Prijímanie projektov

Administrátorom grantovej výzvy Zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je Nadácia ESET.
Na prijímanie žiadostí je vytvorený formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke nadácie ESET.

Hodnotenie projektov

Predložené projekty bude hodnotiť komisia zložená z členov správnej rady Nadácie ESET. Hodnotiaca komisia bude projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Organizácia žiadajúca grant je etablovaná a dlhodobo sa venuje vzdelávaniu detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených komunít.
 2. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním grantovej výzvy: Zmiernenie dopadu COVID 19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 3. Projekt, ktorému sa žiadateľ dlhodobo venuje, má dlhodobý prínos, je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
 4. Projekt jasne definuje a kvantifikuje cieľovú skupinu, a bude posudzovaný podľa kvality, dosahu a zásahu na cieľovú skupinu, ktorej vplyvom pandémie hrozí najväčší vedomostný prepad a teda je ohrozenou skupinou.
 5. V žiadosti sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky dlhodobého projektu vzdelávania detí a mládeže (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich hodnotenia.
 6. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
 7. Plánované náklady sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 8. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

O výsledkoch zasadnutia hodnotiacej komisie bude každý žiadateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

Kontakt

Prípadné otázky k programu zasielajte na e-mailovú adresu nadacia@eset.sk.

Konzultácie: Adriana Majtánová (adriana.majtanova@eset.sk) tel.: +421 944 180 683

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Nadácia ESET

Hlavným cieľom Nadácie ESET je pomáhať najmä komunitám a organizáciám na Slovensku, ale aj jednotlivcom prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Medzi ich aktivity patrí primárne rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, ochrana zdravia, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.