Zostavenie a schvaľovanie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC

Cieľom a zámerom príspevku je priblížiť proces zostavovania rozpočtu so zreteľom na špecifiká vyplývajúce z noviel všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré tvorbu rozpočtu ovplyvňujú.

Image51008

OBSAH:

1. Postavenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC

2. Obsah a členenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC

3. Rozpočtový proces

4. Príručka na zostavenie rozpočtu

5. Schvaľovanie rozpočtu

Legislatívne východiská tvorby a schvaľovania rozpočtu

Legislatívnou normou, ktorá vymedzuje postavenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC, je:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného hospodárenia. Obec je povinná zverejniť rozpočet pred jeho schválením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce;
 • zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch, podľa ktorého základom finančného hospodárenia VÚC je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Návrh rozpočtu, rovnako ako v prípade rozpočtu obce, musí byť pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupný.

Citované právne predpisy upravujú postavenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC veľmi všeobecne, odkazujú na osobitnú právnu úpravu, ktorou je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) upravuje:

 1. rozpočty územnej samosprávy, ktorými sú rozpočet obce a rozpočet VÚC,
 2. rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu obce a záverečného účtu VÚC,
 3. finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí a štátnym rozpočtom a rozpočtami VÚC, finančné vzťahy medzi rozpočtami obcí a rozpočtami VÚC navzájom, ako aj finančné vzťahy rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC k iným právnickým osobám a fyzickým osobám.

Na obce a VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ako súčasti sektora verejnej správy sa vzťahuje, s odchýlkami uvedenými v cit. zákone, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy. Tento zákon upravuje aj tvorbu a zostavovanie rozpočtu obcou a VÚC zriadených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.

K legislatívnym východiskám tvorby a schvaľovania rozpočtu obce a rozpočtu VÚC (ďalej len „rozpočet“) ďalej patria najmä:

 • ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
 • zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1. Postavenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC

Rozpočet predstavuje strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, prostredníctvom ktorého sa realizujú ich základné úlohy a funkcie. Jeho základnou úlohou je zabezpečovanie financovania obce a VÚC, a to nielen v príslušnom rozpočtovom roku, ale najmenej v troch po sebe nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Rozpočet sa zostavuje ako viacročný rozpočet, ktorý sa člení na:

 • rozpočet na príslušný rozpočtový rok,
 • rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
 • rozpočet na ďalší rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet po príslušnom rozpočtovom roku.

Rozpočet sa tiež zostavuje ako programový rozpočet; na základe jeho programov, obec a VÚC plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi.

Programové rozpočtovanie v podmienkach územnej samosprávy je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obyvateľstvu, zabezpečiť transparentný a zodpovedný prístup pri rozdeľovaní a čerpaní verejných prostriedkov.

Pri tvorbe programového rozpočtu ide najmä o vytvorenie programovej štruktúry, formulovanie zámerov a cieľov, vytvorenie merateľných ukazovateľov, rozdelenie výdavkov rozpočtu do jednotlivých programov, podprogramov, prvkov a projektov.

Otázka:

Uplatňuje sa programové rozpočtovanie vo všetkých subjektoch územnej samosprávy?

Odpoveď:

Obecné zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov môže rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce.

Programové rozpočtovanie bolo v malých obciach vnímané veľmi problematicky. Kontrolné orgány odhaľovali nedostatky v procese programového rozpočtovania. Obce mali spracované strategické materiály a plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ale často išlo len o splnenie zákonnej podmienky pre čerpanie zdrojov z európskych fondov. Zámery a ciele v týchto dokumentoch neboli zohľadňované pri tvorbe viacročného programového rozpočtu obce. V praxi často pri zostavovaní rozpočtu ako programového dokumentu išlo len o formálne a administratívne úkony, ktoré nemali s podstatou programového rozpočtovania nič spoločné a boli len márnou snahou dodržať zákon č. 583/2004 Z. z.

Z uvedených dôvodov bol zákon č. 583/2004 Z. z. novelizovaný a s účinnosťou od 1. januára 2014 môže obecné zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce.

Je potrebné upozorniť, že rozhodnutie obecného zastupiteľstva o neuplatňovaní programu obce v rozpočte obce musí byť prijaté uznesením.

2. Obsah a členenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC

Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet, finančné operácie.

Bežné príjmy rozpočtu tvoria:

 • vlastné príjmy (daňové a nedaňové),
 • cudzie, získané príjmy.

Vlastné daňové a nedaňové príjmy rozpočtu sú výnosy miestnych daní a miestneho poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podiely na daniach v správe štátu podľa zákona č. 564/2004 Z. z., príjmy z podnikania a vlastníctva majetku obce a VÚC a príjmy z činnosti obce a VÚC a ich rozpočtových organizácií, t. j. administratívne poplatky, poplatky a platby za tovary a služby, pokuty, penále a iné sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou a výnosy z finančných prostriedkov obce a VÚC.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie nájdete tu:

Zostavenie a schvaľovanie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

13.10.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.