Zostavenie záverečného účtu obce a VÚC

V príspevok rozoberá zostavenie záverečného účtu obce a VÚC, zameriava sa na legislatívne východiská, ako aj na praktický postup pri zostavení záverečného účtu obce a VÚC.

Image46108

Príspevok upozorňuje na povinnosti, ktoré súvisia so zostavením záverečného účtu obce a VÚC, a to tak zo strany štatutárneho orgánu a volených funkcionárov obce a VÚC, ako aj zo strany hlavného kontrolóra a zamestnancov obce a VÚC.

Základnou legislatívnou normou, ktorá upravuje zostavenie záverečného účtu, je zákon č. 583/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Tento zákon je základným finančným zákonom územnej samosprávy; ide o legislatívnu normu, ktorá okrem iných skutočností upravuje zostavenie záverečného účtu, jeho náležitosti a obsah.

Obec a VÚC pri spracovaní návrhu záverečného účtu postupuje podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Po skončení rozpočtového roka obec a VÚC údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu.

Zostavenie záverečného účtu je proces, ktorý má svoje zákonitosti a pravidlá.

Povinnosti obce a VÚC v procese zostavenia záverečného účtu

K najdôležitejším a zásadným povinnostiam obce a VÚC v procese zostavenia záverečného účtu podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy patrí najmä:

 • po skončení účtovného roka zostaviť účtovnú závierku podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • overiť účtovnú závierku audítorom,
 • po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu,
 • finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnutéprostriedky z rozpočtu,
 • usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC,
 • zostaviť záverečný účet v obsahovom členení v súlade s § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • nevyčerpané prostriedky previesť na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradiť do rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu,
 • rozhodnúť o použití prebytku rozpočtu zo strany zastupiteľstva pri prerokúvaní záverečného účtu,
 • zastupiteľstvom potvrdiť spôsob financovania schodku rozpočtu,
 • pred schválením záverečný účet predložiť na verejnú diskusiu podľa osobitných predpisov, ktorými sú zákon o obecnom zriadení a zákon o samosprávnych krajoch,
 • prerokovať záverečný účetnajneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka,
 • prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, ak sa záverečný účet zo strany zastupiteľstva schváli s výhradami.

Overenie účtovnej závierky audítorom

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ukladá obciam a VÚC okrem povinnosti zostaviť záverečný účet aj povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom, ktorý pri overovaní účtovnej závierky obce a VÚC overuje aj dodržiavanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8§ 16 ods. 12§ 17 a § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. overuje, či obec a VÚC:

 • zostavilirozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový;
 • bežný rozpočet zostavili ako vyrovnaný alebo prebytkový (schodkový len za podmienky, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov);
 • kapitálový rozpočet zostaviliako vyrovnaný alebo prebytkový (kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo VÚC z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku);
 • pri zostavovaní rozpočtu vychádzali z čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého sú obec a VÚC povinní zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky;
 • návrh záverečného účtu obec a VÚC prerokovali najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka;
 • splnili povinnosť a zaviedli ozdravný režim v súlade s § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidláchúzemnej samosprávy.

Ak audítor pri overovaní vyššie uvedených skutočností zistí porušenie zákonných povinností, má povinnosť tieto skutočnosti písomne oznámiť Ministerstvu financií SR; ministerstvo financií alebo ním poverený Úrad vládneho auditu je oprávnený tieto skutočnosti preveriť.

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Zostavenie záverečného účtu obce a VÚC

 1. Overenie účtovnej závierky audítorom
 2. Vyrovnanie finančných vzťahov obce a VÚC
 3. Obsahové náležitosti záverečného účtu
 4. Zverejnenie a schválenie záverečného účtu
 5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

27.01.2020