Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu na roky 2021 – 2023

Príspevok rozoberá aj zmenu rozpočtových pravidiel, ktorá bola vykonaná zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Image51430

Príspevok upozorňuje na legislatívne východiská zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce a rozpočtu VÚC na roky 2021 – 2023 so zreteľom na aktuálnu úpravu rozpočtových pravidiel, ktoré sú pre oblasť verejnej správy upravené v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy a pre oblasť územnej samosprávy v zákone o o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zároveň v príspevok rozoberá zmenu rozpočtových pravidiel, ktorá nie je vykonaná novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ale zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Týmto zákonom sa ustanovili opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.

V príspevku upozorňujeme na legislatívne východiská zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce a rozpočtu VÚC na roky 2021 – 2023 (ďalej len rozpočet) so zreteľom na aktuálnu úpravu rozpočtových pravidiel, ktoré sú pre oblasť verejnej správy upravené v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pre oblasť územnej samosprávy v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Legislatívnou normou, ktorá vymedzuje postavenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC, je:

  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného hospodárenia. Obec je povinná zverejniť rozpočet pred jeho schválením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce;
  • zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch, podľa ktorého základom finančného hospodárenia VÚC je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

Citované právne predpisy upravujú postavenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC veľmi všeobecne a odkazujú na osobitnú právnu úpravu, ktorou je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmena rozpočtových pravidiel nie je vykonaná novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.) a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 583/2004 Z. z. ), ale zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len zákon č. 67/2020 Z. z.). Týmto zákonom sa ustanovili opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 (ďalej len „pandémia“).

Opatrenia sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, kedy vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu pandémie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu odvolá a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa zákona č. 67/2020 Z. z.

Novelou zákona č. 67/2020 Z. z. (zákonom č. 264/2020 Z. z.) sa upravila platnosť uplatňovania opatrení, s tým, že pre opatrenia podľa § 3 a § 4, § 6, § 8 až § 12, § 16 až § 18a, § 20 až § 24a, § 24c až § 24h, § 24j, § 24n a § 24o, § 33, § 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2 sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020 a pre opatrenia podľa § 7, § 24i a § 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020. Ostatné opatrenia ostávajú v platnosti, a to do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá alebo až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa zákona č. 67/2020 Z. z.

1. Zostavenie rozpočtu a zmena rozpočtových pravidiel verejnej správy

Podľa prijatých opatrení v § 33 zákona č. 67/2020 Z. z. sa predlžuje lehota použitia bežných výdavkov z 31. marca do 30. novembra.

V súvislosti s tvorbou rozpočtu je z opatrení pre verejnú správu úpravou rozpočtových pravidiel v zákone č. 523/2004 Z. z. treba upozorniť na § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého, ak boli príslušným správcom kapitoly poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe bežné výdavky po 1. auguste rozpočtového roka, ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno ich použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka; ak boli z týchto prostriedkov poskytnuté preddavky podľa § 19 ods. 8, musia byť finančne vyrovnané rovnako v tomto termíne. Podmienkou je, aby tieto bežné výdavky boli poskytnuté ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka a nebolo možné ich použiť do konca príslušného rozpočtového roka. Táto výnimka sa nevzťahuje na bežné výdavky, ktorými sú mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a odmeny vyplácané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

!!! Podľa prijatých opatrení v § 33 zákona č. 67/2020 Z. z. sa predlžuje lehota použitia bežných výdavkov z 31. marca na obdobie najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po skončení obdobia pandémie. Podmienkou je, že tieto bežné výdavky nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie. Podľa novely zákona č. 67/2020 Z. z. termín skončenia pandémie je 30. septembra 2020, a tak je lehota použitia bežných výdavkov do 30. novembra.

Pre zostavenie rozpočtu je z opatrení pre verejnú správu dôležitá aplikácia § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. Kapitálové výdavky poskytnuté na účel ustanovený osobitným predpisom [§ 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov] možno použiť aj v nasledujúcich piatich rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. Prostriedky Európskej únie, prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu, uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie nájdete tu:

 
VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

30.10.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.