Zrážky zo mzdy – komplexne

Zrážky zo mzdy vykonáva zamestnancovi každý zamestnávateľ. Zrážky zo mzdy sa členia na tie, ktoré sa vykonávajú bez písomného súhlasu zamestnanca, a tie, na ktoré je potrebný súhlas zamestnanca.

Image15996

Zrážky zo mzdy vykonáva zamestnancovi každý zamestnávateľ. Typ zrážok a ich poradie ustanovuje § 131 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Zrážky zo mzdy sa členia na tie, ktoré sa vykonávajú bez písomného súhlasu zamestnanca, a tie, na ktoré je potrebný súhlas zamestnanca.

Obsah:

 • Zrážky bez písomného súhlasu zamestnanca a ich poradie
 • Zrážky len s písomným súhlasom zamestnanca
 • Výška nepostihnuteľných súm
 • Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia
 • Tretinový systém a poradie zrážok zo mzdy, výpočet

Zrážky bez písomného súhlasu zamestnanca a ich poradie

Zamestnávateľ prednostne vykonáva zrážky (§ 131 ods. 1 Zákonníka práce):

 • poistného na sociálne poistenie,
 • preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie,
 • nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie,
 • príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu,
 • zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva, a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Po vykonaní prednostných zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len (§ 131 ods. 2 Zákonníka práce):

 • preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy;
 • sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom;

Spôsob vykonávania zrážok a ich po­radie upravujú ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy [zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“)].

 • peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov;

Poradie zrážok sa spravuje dňom, keď zamestnávateľovi bolo doručené vykonateľné rozhodnutie príslušného orgánu.

 • neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu;

Poradie zrážok sa spravuje dňom, keď zamestnávateľovi bolo doručené vykonateľné rozhodnutie príslušného orgánu.

 • nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,
 • náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,
 • náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
 • sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4 Zákonníka práce.

Pri všetkých ostatných bodoch je zamestnanec povinný vrátiť peňažné plnenia preto, že sa nesplnili podmienky na ich priznanie.

Poradie zrážok sa spravuje dňom, keď sa začalo s vykonávaním zrážok.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Bc. Katarína Danajovičová

autor_Katarina-Danajovicova_120x181.jpg

16 rokov pôsobila v Sociálnej poisťovni v oblasti výberu poistného, vymáhania pohľadávok – v tvorbe analýz systémov, ich testovaní, v implementácií projektov elektronického prepájania štátnych inštitúcií, v školení, usmerňovaní a kontrolnej činnosti zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne.

Viac ako 12 rokov sa venuje vedeniu účtovníctva a poradenstvu v oblasti daní a odvodov.

Osem rokov viedla celoslovenský projekt digitalizácie prihlasovacích formulárov vernostného programu jednej z najväčších maloobchodných spoločností v obore FMCG na Slovenskom trhu. Bola vedúcou tímu v projekte „Analýza odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva“, ktorý sa uskutočnil za podpory Ministerstva hospodárstva SR v rámci programov podpory malého a stredného podnikania prostredníctvom agentúry Slovak Business Agency.  

Je aktívnou autorkou odborných článkov pre spoločnosť Poradca podnikateľa, ktorá publikuje články v účtovnej, daňovej a mzdovej oblasti.

Pôsobí v Slovenskej asociácii podnikových finančníkov (SAF) a pomáha zlepšovať podnikateľské prostredie, zúčastňuje sa odborných stretnutí na Ministerstvách, štátnych i neštátnych inštitúciách, kde zastupuje záujmy podnikateľov.

Dátum publikácie

16.09.2019