Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os: 7 – REACT-EU

Investičná priorita: 7.1. - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.2. - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ (ďalej aj „EFRR REACT-EÚ”)

1.1. Poskytovateľ

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP“)

1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP”)

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 13. 08. 2021

Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP1. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 21 000 000 EUR (zdroj EÚ).

Zdroje EÚ tvoria nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“).

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF2 oprávnený po zverejnení výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Stanovené hodnotiace kolá:

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 13.10.2021
Uzavretie hodnotiaceho kola 2 13.12.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Oprávnení žiadatelia:

  • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí,
  • samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),
  • mimovládne organizácie,
  • subjekty zo súkromného sektora (právnická, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej/základnej školy), materská/základná škola,
  • organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy), materská/základná škola.

    Zároveň, osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byt riadne splnomocnená na výkon predmetných úloh.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.