Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP – zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty.

Prioritná os 2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach
Konkrétny cieľ: Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry, vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä v MSP

Operačný program: Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Konkrétny cieľ: 2.2 Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry, vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä v MSP

Priorita Únie: 2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

Opatrenie: 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)

Aktivita 4: Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa Fond: Európsky námorný a rybársky fond

1.1. Poskytovateľ:

Názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Adresa: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 21. 9. 2018

Dátum uzavretia: Poskytovateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu. 

Informáciu o uzavretí výzvy zverejní poskytovateľ na webovom sídle www.mpsr.sk.

1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje Európskej úniie) Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 86 387 EUR z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“). K výške zdrojov Európskej úniie (ďalej len „EÚ“) je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR SR“) v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“). 

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy sú:

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekt s podnikateľskou históriou v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP):

  • samostatne hospodáriaci roľníci
  • obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
  • občianske združenia
  • štátne podniky
  • verejnoprávne inštitúcie
  • rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie a rozpočtové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom)
  • príspevkové organizácie (štátne príspevkové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom)

Oprávnení žiadatelia musia mať podnikateľskú históriu v čase predloženia ŽoNFP (ukončený minimálne jeden účtovný rok). Žiadateľ v čase predkladania ŽoNFP musí mať zároveň v predmete činnosti zapísané činnosti v súlade so zameraním realizácie projektu.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola – 31. 10. 2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola –  30. 11. 2018

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola – Posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy, závlahové systémy a odvodňovacie systémy, veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor, rastlinolekársku starostlivosť, plemenársky dozor, rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu, poľovníctvo, potravinárstvo a potravinový dozor, spracovanie dreva vrátane biotechnológií, regionálny rozvoj okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.