Dobrý starosta

Krátenie dotácie na originálne kompetencie

4. 8. 2020  /  Ing. Anežka Košťálová

Má právo zriaďovateľ školy, z dôvodu úspor na mesačnej dotácii na školské zariadenia (originálne kompetencie) žiadať na kontrolu dochádzku zamestnancov školského klubu detí, školskej jedálne a centra voľného času, ktoré sú súčasťou právneho subjektu a podľa toho následne upravovať výšku dotácie?

Čítať celé

Stimuly pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva

3. 8. 2020  /  Ing. Karin Štecová, PhD.,EKO-KOMPLET, s.r.o.

Príspevok rozoberá novelu zákona, ktorej cieľom bolo prijať opatrenia na podporu opätovného použitia odpadu, recyklácie a iných činností zhodnocovania.

Čítať celé

Zánik funkcie hlavného kontrolóra

28. 7. 2020  /  Nicolas Hamlock

Hlavný kontrolór obce uzatvoril s obcou po zvolení dodatok k pracovnej zmluve týkajúci sa zmeny druhu práce, t. j. od dohodnutého dňa zamestnanec začal vykonávať činnosti hlavného kontrolóra obce. Dochádza po zániku funkcie tohto hlavného kontrolóra aj k zániku jeho pracovného pomeru s obcou?

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý starosta

/res/vssr-top-dot.png

Cez okno

Literatúra