Finančné limity platné od 1. januára 2019 – všeobecné metodické usmernenie

Podľa § 5 ods. 2 a 8 a § 120 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je Úrad pre verejné obstarávanie splnomocnený na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovia finančné limity pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Finančné limity platné od 1. januára 2019.

Podľa § 5 ods. 2 a 8 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) splnomocnený na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovia finančné limity pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Úrad vydal vyhlášku č. 118/2018 Z. z. (zverejnená v Zbierke zákonov dňa 18. 04. 2018), ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú
koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (ďalej len „vyhláška“). Finančné limity pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a súťaž návrhov ustanovené touto vyhláškou vychádzajú z

 • delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2365 z 18. decembra 2017, ktorým sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie
  finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek,
 • delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2364 z 18. decembra 2017, ktorým sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie
  finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek,
 • delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2366 z 18. decembra 2017, ktorým sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie
  finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek,
 • nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2367 z 18. decembra 2017, ktorým sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových
  hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek.

Finančné limity pre podlimitnú zákazku, podlimitnú koncesiu, civilnú zákazku s nízkou hodnotou a zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139 zákona sú ustanovené v § 5 zákona. Toto ustanovenie bolo novelizované zákonom č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) účinným od 1. januára 2019. Zmenili sa finančné limity pre podlimitné civilné zákazky a civilné zákazky s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom, ako aj finančný limit pre podlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti na dodanie tovaru, na poskytnutie služieb.

Finančné limity vo vzťahu k určenej predpokladanej hodnote sú dôležité z hľadiska zvolenia správneho postupu verejného obstarávateľa a obstarávateľa pri zadávaní konkrétnej zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov. V tabuľkách sú prehľadne uvedené finančné limity pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa v závislosti od typu zákazky, koncesie a súťaže návrhov vrátane postupu, ktorý sa má aplikovať pri ich zadávaní.

Nadlimitná zákazka – civilná
  Verejný obstarávateľ Obstarávateľ
PHZ Postup PHZ Postup
Tovar
Služba
Služba uvedená
v prílohe č. 1 zákona
≥ 144 000 eur
≥ 221 000 eur
(limit sa určí, podľa
druhu verejného
obstarávateľa)
≥ 750 000 eur
Druhá časť
(prvá a druhá hlava) zákona
≥ 443 000 eur
≥ 1 000 000 eur

Druhá časť
(prvá a tretia hlava) zákona

Stavebné práce ≥ 5 548 000 eur ≥ 5 548 000 eur

 

POTRAVINY
  PHZ Postup
Potraviny ≥ 144 000 eur
≥ 221 000 eur
Druhá časť
(prvá a druhá hlava) zákona

 

Podlimitná zákazka - civilná
Verejný obstarávateľ
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona
≥ 70 000 eur < 144 000 eur
< 221 000 eur
(limit sa určí, podľa druhu verejného
obstarávateľa)
≥ 260 000 eur < 750 000 eur
Tretia časť zákona
(s využitím elektronického
trhoviska § 109 až 111/bez
využitia elektronického
trhoviska § 112 až 116)
Stavebné práce ≥ 180 000 eur < 5 548 000 eur

 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná)
Verejný obstarávateľ
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona
Stavebné práce
≥ 5 000 eur < 70 000 eur
≥ 5 000 eur < 260 000 eur
≥ 5 000 eur < 180 000 eur
§ 117 zákona alebo
§ 109 až § 111, ak ide
o bežne dostupné
tovary alebo služby
POTRAVINY
Potraviny ≥ 5 000 eur < 144 000 eur
< 221 000 eur
§ 117 zákona

 

Nadlimitná koncesia
Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ
  PHK Postup
Stavebné práce / Služba ≥ 5 548 000 eur Druhá časť
(prvá, druhá a štvrtá hlava) zákona

 

Podlimitná koncesia
Verejný obstarávateľ
  PHK Postup
Stavebné práce/Služba < 5 548 000 eur § 118 zákona

 

Súťaž návrhov
  PHZ Postup
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ≥ 144 000 eur Štvrtá časť zákona
Iný verejný obstarávateľ ≥ 221 000 eur
Obstarávateľ ≥ 443 000 eur

 

Nadlimitná zákazka – v oblasti obrany a bezpečnosti
Verejný obstarávateľ / Obstarávateľ
  PHZ Postup
Tovar
Služba
≥ 443 000 eur Piata časť zákona
Stavebné práce

≥ 5 548 000 eur

 

Podlimitná zákazka – v oblasti obrany a bezpečnosti
Verejný obstarávateľ
  PHZ Postup
Tovar
Služba
≥ 260 000 eur < 443 000 eur Piata časť zákona
Stavebné práce ≥ 800 000 eur < 5 548 000 eur

 

Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139
Verejný obstarávateľ
  PHZ Postup
Tovar
Služba
< 260 000 eur § 139 zákona
Stavebné práce < 800 000 eur

 

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

14.01.2019

Právne oblasti

Verejné obstarávanie