Finančné limity platné od 20. apríla 2018 – všeobecné metodické usmernenie

Podľa § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je Úrad pre verejné obstarávanie splnomocnený na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovia finančné limity pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Podľa § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) splnomocnený na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovia finančné limity pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Úrad vydal vyhlášku č. 118/2018 Z. z. (zverejnená v Zbierke zákonov dňa 18. 04. 2018), ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (ďalej len „vyhláška“). Finančné limity pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a súťaž návrhov ustanovené touto vyhláškou vychádzajú z

  • delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2365 z 18. decembra 2017, ktorým sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek,
  • delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2364 z 18. decembra 2017, ktorým sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek,
  • delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2366 z 18. decembra 2017, ktorým sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek,
  • nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2367 z 18. decembra 2017, ktorým sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek.

Finančné limity pre podlimitnú zákazku, podlimitnú koncesiu, civilnú zákazku s nízkou hodnotou a zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139 zákona sú ustanovené v § 5 zákona. Toto ustanovenie bolo novelizované zákonom č. 248/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) účinným od 1. novembra 2017.

Zmenili sa finančné limity pre podlimitné civilné zákazky na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny. Zároveň sa zaviedla nová „kategória“ potravín, ktorými sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), ak tieto poskytujú stravovanie.

Finančné limity vo vzťahu k určenej predpokladanej hodnote sú dôležité z hľadiska zvolenia správneho postupu verejného obstarávateľa a obstarávateľa pri zadávaní konkrétnej zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov. V tabuľkách sú prehľadne uvedené finančné limity pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa v závislosti od typu zákazky, koncesie a súťaže návrhov vrátane postupu, ktorý sa má aplikovať pri ich zadávaní.

Nadlimitná zákazka – civilná
  Verejný obstarávateľ Obstarávateľ
PHZ Postup PHZ Postup
Tovar
Služba
Služba uvedená
v prílohe č. 1 zákona
≥ 144 000 eur
≥ 221 000 eur
≥ 750 000 eur
Druhá časť
(prvá a druhá
hlava) zákona
≥ 443 000 eur

≥ 1 000 000 eur
Druhá časť(prvá a tretiahlava) zákona
Stavebné práce ≥ 5 548 000 eur ≥ 5 548 000 eur

 

Podlimitná zákazka - civilná
Verejný obstarávateľ
BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
  PHZ  Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba (okrem služby uvedenej
v prílohe č. 1 zákona)
≥ 15 000 eur < 144 000 eur
                     < 221 000 eur
Tretia časť zákona(s využitím elektronickéhotrhoviska
§ 109 až 111/bezvyužitia elektronickéhotrhoviska § 113 až 116)
Stavebné práce ≥ 15 000 eur < 5 548 000 eur
INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
  PHZ  Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona
≥ 50 000 eur < 144 000 eur
                     < 221 000 eur
≥ 200 000 eur < 750 000 eur
Tretia časť zákona
(bez využitia
elektronického trhoviska
§ 113 až 116)
Stavebné práce  ≥ 150 000 eur < 5 548 000 eur
POTRAVINY
  PHZ Postup
Potraviny
Potraviny určené pre zariadenia
školského stravovania, zariadenia pre
seniorov, domovy sociálnych služieb
alebo zariadenia podľa osobitného
predpisu,Piata hlava
prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov.
ak tieto poskytujú stravovanie
≥ 50 000 eur < 144 000 eur
                      < 221 000 eur
≥ 200 000 eur < 221 000 eur
Tretia časť zákona
(s využitím elektronického
trhoviska § 109 až 111/bez
využitia elektronického
trhoviska § 113 až 116)

 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná)
Verejný obstarávateľ
BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
  PHZ  Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba
Stavebné práce
< 15 000 eur § 117 zákona
INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
Tovar (okrem potravín)
Služba
< 50 000 eur § 117 zákona
Stavebné práce < 150 000 eur
POTRAVINY
Potraviny
Potraviny určené pre zariadenia
školského stravovania, zariadenia
pre seniorov, domovy sociálnych
služieb alebo zariadenia podľa
osobitného predpisuPiata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
, ak tieto
poskytujú stravovanie
< 50 000 eur
< 200 000 eur
§ 117 zákona
SLUŽBA uvedená v prílohe č. 1 zákona
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona < 200 000 eur  § 117 zákona

 

Nadlimitná koncesia
Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ
  PHK  Postup
Stavebné práce / Služba ≥ 5 548 000 eur Druhá časť
(prvá, druhá a štvrtá
hlava) zákona

 

Podlimitná koncesia
Verejný obstarávateľ
  PHK  Postup
Stavebné práce / Služba  < 5 548 000 eur § 118 zákona

 

Súťaž návrhov
  PHZ Postup
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ≥ 144 000 eur Štvrtá časť zákona
Iný verejný obstarávateľ ≥ 221 000 eur 
Obstarávateľ ≥ 443 000 eur

 

Nadlimitná zákazka – v oblasti obrany a bezpečnosti
Verejný obstarávateľ / Obstarávateľ
  PHZ  Postup
Tovar
Služba
≥ 443 000 eur Piata časť zákona
Stavebné práce ≥ 5 548 000 eur

 

Podlimitná zákazka – v oblasti obrany a bezpečnosti
Verejný obstarávateľ
  PHZ  Postup
Tovar
Služba
≥ 70 000 eur < 443 000 eur Piata časť zákona
Stavebné práce ≥ 800 000 eur < 5 548 000 eur

 

Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139
Verejný obstarávateľ
  PHZ  Postup
Tovar
Služba
< 70 000 eur § 139 zákona
Stavebné práce  < 800 000 eur

 

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

03.05.2018

Právne oblasti

Verejné obstarávanie