Finančné limity vo verejnom obstarávaní platné od 1. júna 2017 - všeobecné metodické usmernenie

Podľa § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  je Úrad pre verejné obstarávanie splnomocnený na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovia finančné limity pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Finančné limity platné od 1. júna 2017

Podľa § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) splnomocnený na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovia finančné limity pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Úrad vydal vyhlášku č. 153/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (ďalej len „vyhláška“). Finančné limity pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a súťaž návrhov ustanovené touto vyhláškou vychádzajú z:

- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2170 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek,

- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2171 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek,

- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2172 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek,

- nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2340 z 15. decembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek.

Finančné limity pre podlimitnú zákazku, podlimitnú koncesiu, civilnú zákazku s nízkou hodnotou a zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139 zákona sú ustanovené v § 5 zákona. Toto ustanovenie bolo novelizované zákonom č. 93/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 1. júna 2017.

Finančné limity vo vzťahu k určenej predpokladanej hodnote sú dôležité z hľadiska zvolenia správneho postupu verejného obstarávateľa a obstarávateľa pri zadávaní konkrétnej zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov. V tabuľkách sú prehľadne uvedené finančné limity platné od 1. júna 2017 pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa v závislosti od typu zákazky, koncesie a súťaže návrhov vrátane postupu, ktorý sa má aplikovať pri ich zadávaní.

Nadlimitná zákazka - civilná
  Verejný obstarávateľ PHZ Postup Obstarávateľ PHZ Postup
Tovar
Služba


Služba uvedená
v prílohe č. 1 zákona
> 135 000 eur
> 209 000 eur

> 750 000 eur
Druhá časť
(prvá a druhá hlava)
zákona
> 418 000 eur
> 1 000 000 eur
Druhá časť
(prvá a tretia hlava)
zákona
Stavebné práce > 5 225 000 eur > 5 225 000 eur

 

Podlimitná zákazka - civilná
Verejný obstarávateľ
BEŽNE DOSTUPNE NA TRHU
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba (okrem služby
uvedenej v prílohe
č. 1 zákona)
> 15 000 eur < 135 000 eur
< 209 000 eur
Tretia časť zákona
(s využitím elektronického
trhoviska § 109 až 111)
Stavebné práce > 15 000 eur < 5 225 000 eur  
INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba

Služba uvedená v prílohe
č. 1 zákona
> 50 000 eur < 135 000 eur
< 209 000 eur
> 200 000 eur < 750 000 eur
Tretia časť zákona
(bez využitia elektronického
trhoviska § 113 až 115)
Stavebné práce > 150 000 eur < 5 225 000 eur  
POTRAVINY
  PHZ Postup
Potraviny > 40 000 eur < 135 000 eur
< 209 000 eur
Tretia časť zákona

 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná)
Verejný obstarávateľ
BEŽNE DOSTUPNE NA TRHU
PHZ Postup    
Tovar (okrem potravín)
Služba
Stavebné práce
< 15 000 eur § 117 zákona
INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
Tovar (okrem potravín) Služba < 50 000 eur § 117 zákona
Stavebné práce < 150 000 eur  
POTRAVINY
Potraviny < 40 000 eur § 117 zákona
SLUŽBA uvedená v prílohe č. 1 zákona
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona < 200 000 eur § 117 zákona

 

Nadlimitná koncesia
Verejný obstarávateľ / Obstarávateľ
  PHK Postup
Stavebné práce / Služba > 5 225 000 eur Druhá časť
(prvá, druhá a štvrtá hlava)
zákona

 

Podlimitná koncesia
Verejný obstarávateľ
  PHK Postup
Stavebné práce / Služba < 5 225 000 eur § 118 zákona

 

Súťaž návrhov
  PHZ Postup
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) > 135 000 eur Štvrtá
časť zákona
Iný verejný obstarávateľ > 209 000 eur
Obstarávateľ > 418 000 eur

 

Nadlimitná zákazka - v oblasti obrany a bezpečnosti
Verejný obstarávateľ / Obstarávateľ
  PHZ Postup
Tovar Služba > 418 000 eur Piata časť zákona
Stavebné práce > 5 225 000 eur

 

Podlimitná zákazka - v oblasti obrany a bezpečnosti
Verejný obstarávateľ
  PHZ Postup
Tovar Služba > 70 000 eur < 418 000 eur Piata časť zákona
Stavebné práce > 800 000 eur < 5 225 000 eur

 

Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139
Verejný obstarávateľ
  PHZ Postup
Tovar Služba < 70 000 eur § 139 zákona
Stavebné práce < 800 000 eur  
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

30.05.2017

Právne oblasti

Verejné obstarávanie

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.