Pravidlá a postupy zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní (platné od 01. 01. 2019) – všeobecné metodické usmernenie

Podľa § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 (finančný limit pre nadlimitnú zákazku stanovený vyhláškou č. 118/2018 Z. z.) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, 260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1, 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

A. Právny rámec

Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 (finančný limit pre nadlimitnú zákazku stanovený vyhláškou č. 118/2018 Z. z.) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

 1. 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
 2. 260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
 3. 80 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podľa § 5 ods. 4 zákona civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je

 1. zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
 2. zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Podľa § 108 ods. 1 zákona pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje

 1. podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie,
 2. podľa § 112 až 116, ak ide o stavebné práce a o iné tovary alebo služby, ako podľa písmena a)

Podľa § 108 ods. 2 zákona verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre

 1. registrovaný sociálny podnik,§ 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,§ 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
 3. chránené dielne25c) alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.Napríklad § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z.

Podľa § 117 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.

Podľa § 117 ods. 2 zákona pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4 (koncesia), § 20 (komunikácia), § 24 (dokumentácia) a § 25 ods. 3. Podľa § 117 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2.

Podľa § 117 ods. 4 zákona verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 až 111 (s využitím elektronického trhoviska), ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu.

B. Zadávanie civilných podlimitných zákaziek

I. Verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní civilných podlimitných zákaziek v závislosti od typu verejného obstarávateľa a druhu zákazky s ohľadom na to, či ide o tovary a služby bežne dostupné na trhu alebo o stavebné práce a tovary alebo služby iné ako bežne dostupné na trhu a s ohľadom na svoje požiadavky a potreby

II. Ak je predmetom zákazky tovar alebo služba bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ si môže zvoliť postup, ktorý použije pri jej zadávaní, teda či bude postupovať s využitím elektronického trhoviska alebo bez využitia elektronického trhoviska [§ 108 ods. 1 písm. a) zákona].

III. Ak sú predmetom zákazky stavebné práce, služba intelektuálnej povahy a iné tovary a služby ako bežne dostupné na trhu verejný obstarávateľ postupuje pri jej zadávaní bez využitia elektronického trhoviska [§ 108 ods. 1 písm. b) zákona].

IV. Pri obstarávaní potravín zákon nezakotvuje „kategóriu“ podlimitných zákaziek!

V. Verejný obstarávateľ nemusí použiť elektronické trhovisko ani postup bez využitia elektronického trhoviska, ak zadáva podlimitnú zákazku z dôvodu mimoriadnej udalosti ním nespôsobenej, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno použiť postup s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až 111 zákona ani postup bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 a 114 zákona.

B.1 Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (§ 109 až 111 zákona)

VI. Verejný obstarávateľ môže postupovať s využitím elektronického trhoviska, ak ide o tovar a služby (okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie) bežne dostupné na trhu, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 70 000 eur.

VII. Verejný obstarávateľ nemôže postupovať s využitím elektronického trhoviska, ak ide o stavebné práce a službu, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie (t. j. plnenie duševného charakteru, resp. duševná tvorivá činnosť, ako je tomu pri konzultačných, architektonických, inžinierskych službách alebo službách v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktorých výsledok je vytvorenie počítačového programu).

VIII. Verejný obstarávateľ môže uplatniť jeden z dvoch spôsobov zadávania podlimitnej zákazky na elektronickom trhovisku:

 • predbežnou akceptáciou ponuky s najnižšou cenou zverejnenou na elektronickom trhovisku (§ 109 zákona) alebo
 • zverejnením zákazky na elektronickom trhovisku (§ 110 zákona).

IX. Súhrnnú štvrťročnú správu o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami vyššími ako 5 000 eur je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile (§ 111 zákona). V súhrnnej správe sa uvedie predmet zákazky, hodnota zákazky a identifikácia úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ môže uviesť aj ďalšie informácie, ktoré považuje za potrebné.

X. Rámcovú dohodu možno prostredníctvom elektronického trhoviska uzavrieť najviac na 12 mesiacov. S využitím elektronického trhoviska nie je možné zadať koncesiu.
Pri podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska nie je možné podať námietky.

B.2 Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (§ 112 až 116 zákona)

XI. Verejný obstarávateľ postupuje bez využitia elektronického trhoviska, ak ide o stavebné práce a tovar alebo služby iné ako bežne dostupné na trhu, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

 • 70 000 eur, ak ide o tovar a službu (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona) nie bežne dostupné na trhu,
 • 180 000 eur, ak ide o stavebné práce,
 • 260 000 eur, ak ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona.

XII. Verejný obstarávateľ môže postupovať bez využitia elektronického trhoviska, ak ide o tovar a služby bežne dostupné na trhu, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

 • 70 000 eur, ak ide o tovar, okrem potravín, a službu bežne dostupné na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona.

XIII. Pri zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ postupuje podľa § 112 až 116 zákona.

XIV. Priame rokovacie konanie (§ 115 zákona) môže verejný obstarávateľ použiť, ak je splnená zákonná podmienka pre jeho použitie.

XV. Ak ide o podmienky použitia priameho rokovacieho konania podľa § 115 ods. 1 písm. a) vo väzbe na § 81 písm. b), d) až h) zákona a § 115 ods. 1 písm. b) a d) zákona, sa verejnému obstarávateľovi ukladá povinnosť pri použití priameho rokovacieho konania poslať úradu oznámenie o použití priameho rokovacieho konania najneskôr 5 pracovných dní pred dňom odoslania výzvy na rokovanie.

XVI. Ak sa priame rokovacie konanie použije z dôvodu mimoriadnej udalosti podľa § 115 ods. 1 písm. c) zákona a obstarania tovaru na komoditnej burze podľa § 115 ods. 1 písm. a) vo väzbe na § 81 písm. f) zákona, pošle verejný obstarávateľ úradu oznámenie o použití priameho rokovacieho konania pred uzavretím zmluvy.

XVII. V oznámení o použití priameho rokovacieho konania podľa bodov XV. a XVI. sa uvedie podmienka použitia priameho rokovacieho konania a odôvodnenie jej splnenia.

C. Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (§ 117 zákona)

XVIII. Verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona.

XIX. Verejnému obstarávateľovi sa ukladá povinnosť postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne, t. j. verejný obstarávateľ je povinný postupovať tak, aby dochádzalo k účelnému a hospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov.

To neznamená vynucovanie hľadania výlučne najnižšej ceny, ale snahu o to, aby sa za vynaložené náklady a úsilie dosiahol prinajmenšom primeraný a podľa možností čo najlepší výsledok, a to s ohľadom na kvalitu plnenia, reálne potreby verejného obstarávateľa, sociálne alebo environmentálne hľadiská a pod...

XX. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Zákon explicitne nestanovuje koľko hospodárskych subjektov má byť oslovených, koľko ponúk má byť predložených a pod., upravuje však
povinnosť dodržiavania princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie vo vzťahu k hospodárskym subjektom, ktoré verejný obstarávateľ osloví za účelom predloženia ponúk, tak aby boli vytvorené rovnaké príležitosti pre všetky podniky, o ktoré verejný obstarávateľ prejaví záujem.

XXI. V ustanovení § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní sú vo vzťahu k dodávateľom stanovené dve požiadavky, a to že uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím [(§ 32 ods. 1 písm. e) a f)].

Okrem toho nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona [existencia konfliktu záujmov].

XXII. Nevyžaduje sa písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

XXIII. Súhrnnú štvrťročnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami je verejný obstarávateľ povinný zverejniť do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka v profile (§ 117 ods. 6 zákona). V súhrnnej správe sa uvedie predmet zákazky, hodnota zákazky a identifikácia dodávateľa.

XXIV. Zákon neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľ by mal však postupovať tak, aby zohľadnil jednotlivé princípy verejného obstarávania. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa verejní obstarávatelia väčšinou riadia internými smernicami, či riadiacimi aktami, ak ich majú pre zadávanie týchto zákaziek vypracované.

XXV. Ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu môže verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupovať podľa § 109 až 111 zákona(s využitím „podlimitného“ elektronického trhoviska).

D. Zákazky “malého rozsahu” – výnimka podľa § 1 ods. 14 zákona

XXVI. Zákon výslovne neupravuje inštitút „zákaziek malého rozsahu“, vo všeobecnosti však platí, že zákazky s hodnotami do 5000 EUR nespadajú do pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, a teda je na zvážení verejného obstarávateľa či verejné obstarávanie uskutoční.

XXVII. Výnimka podľa § 1 ods. 14 zákona sa vzťahuje na zadávanie zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Ak teda predpokladaná hodnota zákazky/zákaziek, ktoré sa zadávajú v priebehu kalendárneho roka, resp. počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, je kumulatívne nižšia ako 5 000 eur, verejný obstarávateľ môže uplatniť
výnimku z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní. Výnimka sa nevzťahuje na opakované zadávanie zákaziek na rovnaký predmet zákazky, ak by celková predpokladaná hodnota za tieto zákazky bola rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur.

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

14.01.2019

Právne oblasti

Verejné obstarávanie