K uplatňovaniu niektorých požiadaviek pri obstarávaní „originálnych“ tonerových náplní – všeobecné metodické usmernenie

K uplatňovaniu niektorých požiadaviek pri obstarávaní „originálnych“ tonerových náplní – tlačiarenských spotrebných materiálov.

K uplatňovaniu niektorých požiadaviek pri obstarávaní „originálnych“ tonerových náplní – tlačiarenských spotrebných materiálov

Vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa zákaziek, ktorých predmetom je dodávka originálnych tlačiarenských spotrebných materiálov – tonerov/náplní sú často zo strany verejných obstarávateľov vyžadované, či už v rámci podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti, či ako požiadavky na predmet zákazky, resp. vyhlásenia pred podpisom zmluvy, rôzne potvrdenia, certifikáty, vyhlásenia, potvrdené výrobcom resp. zástupcom výrobcu zariadení príslušnej značky v Slovenskej republike (ďalej ako „SR“).

Požiadavky verejných obstarávateľov vo všeobecnosti možno rozdeliť do dvoch kategórií:

  • požiadavka dodania originálnych náplní (tonerov) vyrobených priamo výrobcom zariadení danej značky do kancelárskej a výpočtovej techniky -spojená s požiadavkou predložiť certifikáty originality ako požiadavku na zaručenie kvality výrobku

    (Požiadavku originality tonerov pritom verejní obstarávatelia obvykle odôvodňujú tým, že požadované tonery sú určené pre tlačiarne, ktoré sú nové a v záručnej dobev tejto súvislosti je možné stretnúť sa doplňujúcou argumentáciou, že používanie neoriginálnych náplní je priamo v rozpore so záručnými podmienkami výrobcu, resp. môže ohroziť uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady tlačiarenského zariadenia, prípadne z dôvodu plánovaného ďalšieho nákupu nových tlačiarníverejný obstarávateľ má napr. uzatvorenú rámcovú dohodu na určitý typ tlačiarní, z ktorej plánuje priebežne čerpať, ktoré budú v záručnej dobe)

  • požiadavka predloženia vyhlásenia od výrobcu zariadení príslušnej značky tlačiarenského zariadenia, že tieto tonerové náplne sú napríklad v súlade ISO/IEC štandardami a sú certifikované podľa noriem ISO/IEC 19752, 19798 a 24711 (v závislosti od typu náplne), ktoré garantujú vytlačený počet strán a zároveň spĺňajú podmienky stanovené technickou normou ISO/IEC 11798 (archivovateľnosť vytlačených dokumentov).

Keďže cieľom verejného obstarávania by malo byť zabezpečenie čo najširšej (a spravodlivej) hospodárskej súťaže, požiadavky verejných obstarávateľov by mali byť primerané. Pri posudzovaní ich primeranosti je potrebné vychádzať z účelu, ktorý nimi verejný obstarávateľ sleduje, a teda či požaduje záruku toho, že mu budú dodané výlučne originálne tonery alebo požaduje kvalitatívne požiadavky na výťažnosť a archivovateľnosť tonerov podľa noriem ISO. Z uvedeného teda vyplýva, že:

  1. požiadavka na originalitu tonerov smeruje k tomu, aby boli dodané výlučne originálne tonery – relevantný je teda pôvod výroby,
  2. pokiaľ ide o normy ISO/IEC 19752, 19798 a 24711, tieto upravujú výťažnosť atramentových a tonerových náplní, tzn. celkový počet strán, ktorý možno vytlačiť pomocou jednej náplne, ako aj jednotnú metodológiu pre meranie tejto výťažnosti. Norma ISO/IEC 11798 upravuje požiadavky na vlastnosti náplní týkajúce sa archivovateľnosti vytlačených dokumentov. Požiadavka na predloženie vyhlásenia od výrobcov značky XY (ich výhradných zástupcov v SR), že dané tonerové náplne spĺňajú príslušné normy, resp. sú podľa týchto noriem certifikované, tak smeruje k tomu, aby dodané originálne tonery mali vlastnosti podľa týchto noriem. Predmetná požiadavka teda sleduje aj kvalitu, týkajúcu sa technických vlastností dodaných tonerov.

V nadväznosti na uvedené je tak možné konštatovať, že samotná „originalita“ výrobku a priori nepreukazuje, že takýto spotrebný materiál je testovaný na výťažnosť a archivovateľnosť v zmysle požadovaných ISO/IEC noriem. Taktiež platí aj to, že vyhlásenia výrobcov o kvalite technických vlastností ich tonerov (že spĺňajú ISO normy) nepreukazujú, resp. nie sú úplnou zárukou toho, že úspešný uchádzač bude aj v skutočnosti dodávať len originálne tonery. To je možné hodnoverne overiť vždy až pri samotnej dodávke.

Originalitu náplne/toneru zväčša zabezpečuje jeho balenie, ochranné prvky balenia a hologramy. Originálny spotrebný materiál od výrobcu príslušných tlačiarenských zariadení je rozpoznateľný z pohľadu jeho balenia (zatavené obaly od výrobcu), ako aj z pohľadu umiestnenia a funkcionality ochranných prvkov, ktorých znakom je, že sa pri repasovaní vždy poškodia.

Originálny spotrebný tovar môžu pritom dodávať tak autorizovaní, ako aj nezávislí predajcovia. V rámci jednotného európskeho trhu si totiž môže ktorýkoľvek subjekt zaobstarať tlačiarenský spotrebný materiál určitej značky aj z iného zdroja, ako len od „oficiálneho“ zastúpenia danej značky v SR (napr. od výhradných zástupcov v iných členských krajinách EÚ). V praxi sa však stáva, že nezávislým predajcom, výrobcovia, resp. ich zástupcovia potrebné potvrdenia (vrátane tých, ktoré preukazujú splnenie noriem ISO) odmietnu vystaviť, nakoľko predmetný tovar bol získaný z iného zdroja ako od zastúpenia danej značky v SR, prípadne potvrdenia nevydajú ani subjektu, ktorý kúpi tonery od oficiálneho zástupcu v SR, pokiaľ tento subjekt nie je autorizovaným predajcom (t. j. nie je súčasťou oficiálneho distribučného reťazca značky). V kontexte uvedeného môže požiadavka na predloženie certifikátu originality od výrobcu (výhradného zástupcu v SR) pôsobiť diskriminačne (nakoľko niektorým predajcom môže v praxi spôsobovať problémy pri získavaní daných potvrdení a môže tak mať vplyv aj na ich účasť, čí úspešnosť vo verejnom obstarávaní).

Vyžadovanie dokladov, resp. neproporčné nastavenie preukazovania účelu, ktorý má byť nimi zabezpečený môže viesť k ohrozeniu princípov nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania a spôsobovať obmedzenie hospodárskej súťaže. Uvedeným v neposlednom rade môže dochádzať aj k nadmernej administratívnej záťaži uchádzačov, ktorá presahuje rámec princípu proporcionality.

V prípade stanovovania požiadaviek, či už týkajúcich sa originality výrobkov alebo ich kvality z hľadiska splnenia príslušných ISO noriem je tak potrebné uplatňovať princípy verejného obstarávania, ktoré predstavujú základný aplikačný a interpretačný kľúč k akémukoľvek ustanoveniu zákona o verejnom obstarávaní. Tak, ako je načrtnuté vyššie, je potrebné klásť dôraz aj na princíp proporcionality, ktorý má vo verejnom obstarávaní predstavovať požiadavku na primerané aplikovanie inštitútov zákona. Znamená to toľko, že verejní obstarávatelia by nemali prekračovať hranice toho, čo je vhodné a potrebné na dosiahnutie sledovaných cieľov. Ak teda existuje voľba medzi viacerými primeranými opatreniami, je potrebné prikloniť sa k tomu najmenej obmedzujúcemu pre hospodárske subjekty vo verejnom obstarávaní a že spôsobené ťažkosti nesmú byť neúmerné vo vzťahu k sledovaným cieľom.

„Princíp proporcionality sa obdobne ako ostatné princípy aplikuje vždy s prihliadnutím na konkrétnu skutkovú situáciu. Z uvedeného dôvodu nie je možné podať vyčerpávajúci zoznam všetkých situácií, ako sa majú princípy aplikovať. Aj preto možno verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi odporučiť, aby sa pri každom rozhodovaní v procese verejného obstarávania zamysleli nad tým, či nemožno vzniknutú situáciu vyriešiť aj menej obmedzujúcim opatrením, samozrejme, za súčasného dodržania ostatných princípov vo verejnom obstarávaní“ (rozhodnutie Rady úradu č.14345-9000/2018)

V danej súvislosti, v spojení s uplatnením princípu proporcionality, úrad odporúča verejným obstarávateľom nasledovné:

  • Ak požiadavku verejného obstarávateľa možno preukázať viacerými spôsobmi mal by byť výber dôkazného prostriedku ponechaný skôr na vôli uchádzača, aby mal možnosť vybrať si pre neho najmenej zaťažujúci spôsob jeho získania – vo všeobecnosti neproporčné je viazanie požiadavky na predloženie výlučne certifikátu potvrdeného výrobcom. V súvislosti s požiadavkou na predloženie príslušného certifikátu ISO (cieľom je preukázať, že konkrétny typ toneru spĺňa požiadavky ISO normy) by malo byť v zásade postačujúce uvedenie odkazu na webové sídlo výrobcu tonera, kde je uvedená informácia o tom, že predmetný toner spĺňa požiadavky ISO normy. Týmto prirodzene nie je dotknutá možnosť verejného obstarávateľa/obstarávateľa vyžadovať v rámci inštitútu vysvetlenia predloženie doplňujúcich dôkazov za účelom odstránenia možných nejasností, resp. pochybností o tom, či konkrétny toner spĺňa alebo nespĺňa požiadavky ISO normy.
  • Je potrebné mať na pamäti, že potvrdenie/certifikát originality alebo príslušný certifikát kvality predložený v priebehu konkrétneho verejného obstarávania nedokáže kupujúcemu zaručiť, že vybraný dodávateľ bude počas celého zmluvného obdobia zakaždým skutočne dodávať tlačiarenský spotrebný materiál v požadovanej kvalite. Originalita tonerov a ich kvalita sa dá odsledovať len riadnou kontrolou konkrétnej dodávky tonerov pri ich preberaní a zabezpečiť nastavenými zmluvnými sankčnými mechanizmami pre prípad, že budú dodané iné ako vysúťažené a zazmluvnené typy náplní. Nedodanie zmluvne dohodnutého tovaru zo strany dodávateľa by tak malo byť zodpovedajúcim spôsobom „ošetrené“ v záväzkovom vzťahu medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom, ktorý upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri plnení zákazky. V tejto súvislosti je možné poukázať, na Obchodný zákonník, ktorý pozná tzv. dodanie tovaru s vlastnosťami vzorky§ 420 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ide o situáciu, v ktorej uchádzač na účely plnenia dodá vzorky a verejný obstarávateľ po overení ich kvality vytvorí tzv. Etalón, ktorý je referenčným štandardom pre porovnanie kvality neskôr dodaných výrobkovRozhodnutie o námietkach spis. č. 372-6000/2012-ON/112; strana 10. Uvedené je prirodzene možné kombinovať aj s vhodne nastavenými podmienkami účasti týkajúcimi sa technickej alebo odbornej spôsobilosti (predovšetkým podľa § 34 ods. 1 písm. k) a m) zákona o verejnom obstarávaní)Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: k) údajmi o riadení dodávateľského reťazca a systému sledovania, ktorý uchádzač alebo záujemca bude môcť použiť pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy, m) ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, 1/ vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo 2/ certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu..

 

Upozornenie:

Tento materiál bol pripravený v súčinnosti s Protimonopolným úradom SR, a to za účelom prevencie pred niektorými praktikami, ktoré by mohli nedôvodne brániť efektívnej hospodárskej súťaži (a to tak z pohľadu pravidiel verejného obstarávania, ako aj z pohľadu pravidiel hospodárskej súťaže). Materiál vychádza z poznatkov oboch inštitúcií vyplývajúcich z ich činnosti a je cielený práve na segment náplní do tlačiarní. Z povahy veci ide o tovary spotrebného charakteru, ktoré sú na trhu bežne dostupné. Zároveň trh výrobcov originálnych tonerov možno považovať v zásade za saturovaný a pozostáva zo spoločností, ktoré sú prítomné na celosvetovej úrovni. Okrem týchto skutočností, vyššie uvedený názor na uplatnenie princípu proporcionality zohľadňuje aj dostupnosť širokej škály informácii z verejne dostupných zdrojov, na základe čoho verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia disponujú viacerými možnosťami ako relevantne overiť splnenie ich požiadaviek.

Uvedené však na druhej strane implikuje, že vyššie uvedené skutočnosti nemožno považovať za univerzálne aplikovateľné pre každý predmet zákazky a prístup oboch kontrolných orgánov k posudzovaniu obchodných praktík (vrátane relevantnosti vyžadovania určitých typov certifikátov) môže byť odlišný v závislosti od povahy predmetu plnenia (obzvlášť v prípade špecifických predmetov zákaziek, u ktorých je legitímny prísnejší prístup k vyžadovaniu a overovaniu požiadaviek, a to napr. z dôvodu ochrany zdravia, či predchádzaniu závažného poškodenia životného prostredia alebo väčších materiálnych škôd). jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

15.02.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.