Osoba podľa § 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 1. 1. 2019 – všeobecné metodické usmernenie

Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje na novelu zákona o verejnom obstarávaní (osoba podľa § 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 1. 1. 2019). 

A. Právny rámec

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať

a) ako tento verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ustanovený pre tohto verejného obstarávateľa,

b) podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a súčasne rovná alebo vyššia ako

1. 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
2. 250 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
3. 550 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,

c) podľa § 117, ak ide o

  1. zákazku na dodanie tovaru okrem potravín, zákazku na poskytnutie služby alebo o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa písm. b) prvého až tretieho bodu a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 eur,
  2. zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 eur.

B. Zadávanie zákaziek v prípade poskytnutia finančných prostriedkov predstavujúcich podiel vyšší ako 50 % (§ 8 ods. 1 zákona)

I. Osoba podľa § 8 zákona aplikuje postup zadávania nadlimitných zákaziek ako verejný obstarávateľ, ktorý jej finančné prostriedky poskytuje, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku, ktorý sa vzťahuje na tohto verejného obstarávateľa.

Intenzita pomoci > 50 %
  PHZ Postup
Tovar, služba
Tovar, služba
Služba uvedená v prílohe
č. 1 zákona
≥ 144 000 eur (§ 7 písm. a)
≥ 221 000 eur (§ 7 písm. b) až e))
≥ 750 000 eur

Zadávanie nadlimitných
zákaziek verejným
obstarávateľom
[Druhá časť prvá a druhá
hlava zákona]

Potraviny

≥ 144 000 eur
≥ 221 000 eur

Stavebné práce ≥ 5 548 000 eur

II. Osoba podľa § 8 zákona pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň sa rovná alebo je vyššia ako 100 000 eur, ak ide o tovar (okrem potravín) a službu (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona), 250 000 eur, ak ide o stavebné práce a 550 000 eur, ak ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona, aplikuje postup zadávania podlimitných zákaziek

  • s využitím elektronického trhoviska alebo bez využitia elektronického trhoviska, ak ide tovar alebo službu (okrem služby intelektuálnej povahy) bežne dostupné na trhu (§ 109 až 111 alebo § 112 až 116 zákona),
  • bez využitia elektronického trhoviska, ak ide o stavebné práce a tovar alebo službu iné ako bežne dostupné na trhu (§ 112 až 116 zákona).
Intenzita pomoci > 50 %
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba (okrem služby uvedenej
v prílohe č. 1 zákona)
≥ 100 000 eur < 144 000 eur
< 221 000 eur
Zadávanie nadlimitných
zákaziek verejným
obstarávateľom
[Druhá časť prvá a druhá
hlava zákona]

Stavebné práce

≥ 250 000 eur < 5 548 000 eur

Služba uvedená v prílohe
č. 1 zákona
≥ 550 000 eur < 750 000 eur

Zadávanie zákaziek s využitím elektronického trhoviska

II.1 Osoba podľa § 8 zákona môže uplatniť jeden z dvoch spôsobov zadávania zákazky na elektronickom trhovisku

  • predbežnou akceptáciou ponuky s najnižšou cenou zverejnenou na elektronickom trhovisku (§ 109 zákona) alebo
  • zverejnením zákazky na elektronickom trhovisku (§ 110 zákona).

II.2 Osoba podľa § 8 zákona zverejní v profile súhrnnú štvrťročnú správu o zákazkách obstaraných na elektronickom trhovisku s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej uvedie pre každú zákazku identifikáciu úspešného uchádzača, predmet a hodnotu zákazky (§ 111 zákona). Ak sa zverejnenie týka jednej zákazky, uverejnia sa požadované informácie len o tejto zákazke.

Zadávanie zákaziek bez využitia elektronického trhoviska

II.3 Pri zadávaní zákazky bez využitia elektronického trhoviska osoba podľa § 8 zákona postupuje podľa § 112 až 116 tohto zákona. Výzva na predkladanie ponúk sa posiela Úradu pre verejné obstarávanie na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.

II.4 Informácia o výsledku verejného obstarávania sa posiela Úradu pre verejné obstarávanie na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.

III. Osoba podľa § 8 aplikuje pravidlá zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 100 000 eur, ak ide o tovar (okrem potravín) a službu (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona), 250 000 eur, ak ide o stavebné práce a 550 000 eur, ak ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako 5000 eur. V prípade zadávania zákazky na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny aplikuje pravidlá podľa § 117 zákona, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako 5000 eur.

Intenzita pomoci > 50 %
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba (okrem služby uvedenej
v prílohe č. 1 zákona)
≥ 5 000 eur < 100 000 eur Zadávanie zákaziek
s nízkymi hodnotami
[§ 117 zákona]
Potraviny

≥ 5 000 eur < 144 000 eur
< 221 000 eur

 

 

 

Stavebné práce ≥ 5 000 eur < 250 000 eur
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona ≥ 5 000 eur < 550 000 eur

III.1 Osoba podľa § 8 postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne, t. j. je povinná postupovať tak, aby dochádzalo k účelnému a hospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov.

III.2 Ak osoba podľa § 8 vyzvala na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinná zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

III.3 Zákon neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by sa mal aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Nevyžaduje sa písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

14.01.2019

Právne oblasti

Verejné obstarávanie