Osoba podľa § 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 20. apríla 2018 – všeobecné metodické usmernenie

Osoba podľa § 8 zákona aplikuje postup zadávania nadlimitných zákaziek ako verejný obstarávateľ, ktorý jej finančné prostriedky poskytuje, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku, ktorý sa vzťahuje na tohto verejného obstarávateľa.

A. Právny rámec

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať

a) ako tento verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ustanovený pre tohto verejného obstarávateľa,

b) podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa písmena a) a súčasne rovná alebo vyššia ako

 1. 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
 2. 80 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ktorá nie je zákazkou podľa tretieho bodu,
 3. 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu,Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. ak tieto poskytujú stravovanie,
 4. 140 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
 5. 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,

c) podľa § 117 ods. 1, 3 a 4, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa písmena b).

Podľa § 8 ods. 2 zákona, ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať podľa

a) § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako

 1. 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
 2. 80 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ktorá nie je zákazkou podľa tretieho bodu,
 3. 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisuPiata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov., ak tieto poskytujú stravovanie,
 4. 140 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
 5. 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,

b) § 117 ods. 1, 3 a 4, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa písmena a).

Podľa § 108 ods. 1 zákona pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje

a) podľa § 109 až 112 alebo podľa § 113 až 116, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu,
b) podľa § 113 až 116, ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby ako podľa písmena a) alebo ide o verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) založeného alebo zriadeného verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b), ak mu technické možnosti objektívne neumožňujú postupovať podľa písmena a).

Podľa § 117 ods. 1, 3 a 4 zákona verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Nie je potrebná písomná zmluva okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. Evidujú sa všetky doklady a dokumenty, ktoré sa uchovávajú päť rokov od uzavretia zmluvy.

B. Zadávanie zákaziek v prípade poskytnutia finančných prostriedkov predstavujúcich podiel vyšší ako 50 % (§ 8 ods. 1 zákona)

I. Osoba podľa § 8 zákona aplikuje postup zadávania nadlimitných zákaziek ako verejný obstarávateľ, ktorý jej finančné prostriedky poskytuje, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku, ktorý sa vzťahuje na tohto verejného obstarávateľa.

Intenzita pomoci > 50 %
  PHZ Postup
Tovar
Služba
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona

≥ 144 000 eur
≥ 221 000 eur
≥ 750 000 eur

Zadávanie nadlimitných
zákaziek verejným
obstarávateľom
[Druhá časť prvá a druhá
hlava zákona]
Stavebné práce ≥ 5 548 000 eur


II. Osoba podľa § 8 zákona pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň sa rovná alebo je vyššia ako 40 000 eur, ak ide o tovar (okrem potravín) a službu (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona), 80 000 eur alebo 200 000 eur, ak ide o potraviny, 140 000 eur, ak ide o stavebné práce a 400 000 eur, ak ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona, aplikuje postup zadávania podlimitných zákaziek

 • s využitím elektronického trhoviska alebo bez využitia elektronického trhoviska, ak ide o tovar, stavebné práce a službu bežne dostupné na trhu (§ 109 až 111 alebo § 113 až 116 zákona),
 • bez využitia elektronického trhoviska, ak ide o tovar, stavebné práce a službu iné ako bežne dostupné na trhu (§ 113 až 116 zákona).
Intenzita pomoci > 50 %
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona)
≥ 40 000 eur < 144 000 eur
< 221 000 eur
Zadávanie
podlimitných zákaziek
s využitím/bez využitia
elektronického trhoviska
v závislosti od typu
zákazky
[Tretia časť zákona]
Potraviny
Potraviny určené pre zariadenia
školského stravovania, zariadenia
pre seniorov, domovy sociálnych
služieb alebo zariadenia podľa
osobitného predpisu,
Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. ak tieto
poskytujú stravovanie
≥ 80 000 eur < 144 000 eur
< 221 000 eur
≥ 200 000 eur < 221 000 eur
Stavebné práce ≥ 140 000 eur < 5 548 000 eur
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona ≥ 400 000 eur < 750 000 eur

Zadávanie zákaziek s využitím elektronického trhoviska

II.1 Osoba podľa § 8 zákona môže uplatniť jeden z dvoch spôsobov zadávania zákazky na elektronickom trhovisku

 • predbežnou akceptáciou ponuky s najnižšou cenou zverejnenou na elektronickom trhovisku (§ 109 zákona) alebo
 • zverejnením zákazky na elektronickom trhovisku (§ 110 zákona).

II.2 Osoba podľa § 8 zákona zverejní v profile súhrnnú štvrťročnú správu o zákazkách obstaraných na elektronickom trhovisku s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej uvedie pre každú zákazku identifikáciu úspešného uchádzača, predmet a hodnotu zákazky (§ 111 zákona). Ak sa zverejnenie týka jednej zákazky, uverejnia sa požadované informácie len o tejto zákazke.

Zadávanie zákaziek bez využitia elektronického trhoviska

II.3 Pri zadávaní zákazky bez využitia elektronického trhoviska osoba podľa § 8 zákona postupuje podľa § 113 až 115 tohto zákona. Výzva na predkladanie ponúk sa posiela Úradu pre verejné obstarávanie na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.

II.4 Informácia o výsledku verejného obstarávania sa posiela Úradu pre verejné obstarávanie na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.

III. Osoba podľa § 8 aplikuje pravidlá zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 ods. 1, 3 a 4 zákona, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 40 000 eur, ak ide o tovar (okrem potravín) a službu (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona), 80 000 eur alebo 200 000 eur, ak ide o potraviny, 140 000 eur, ak ide o stavebné práce a 400 000 eur, ak ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona.

Intenzita pomoci > 50 %
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba (okrem služby uvedenej
v prílohe č. 1 zákona)
< 40 000 eur Zadávanie zákaziek
s nízkymi hodnotami
[Tretia časť zákona]
Potraviny
Potraviny určené pre zariadenia
školského stravovania, zariadenia pre
seniorov, domovy sociálnych služieb
alebo zariadenia podľa osobitného
predpisu,Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. ak tieto poskytujú
stravovanie

< 80 000 eur

< 200 000 eur
Stavebné práce < 140 000 eur
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona < 400 000 eur

III.1 Osoba podľa § 8 zákona postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Nevyžaduje sa písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

III.2 Zákon neupravuje žiadny formálny postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Osoba podľa § 8 zákona by mala však postupovať tak, aby prioritne zohľadnila najmä princíp hospodárnosti a efektívnosti vychádzajúc pritom predovšetkým z charakteru, rozsahu, dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky. Pri zákazke, ktorej hodnota sa pohybuje v spodnej hranici finančného limitu pre daný typ zákazky, je vhodné zohľadniť aj vedľajšie náklady, ktoré by pri nastavení príliš formalizovaných pravidiel, mohli viesť k predraženiu zákazky.

Naopak, ak ide o zákazku, ktorá je vo vyššej hodnote, je vhodné uplatniť aspoň elementárne pravidlá zadávania s prihliadnutím na princípy verejného obstarávania. Uplatnením primeraných pravidiel so zohľadnením uvedených skutočností možno dospieť k žiaducemu výsledku a získať „najlepšiu hodnotu za peniaze“.

C. Zadávanie zákaziek v prípade poskytnutia finančných prostriedkov predstavujúcich podiel rovný alebo nižší ako 50 % (§ 8 ods. 2 zákona)

IV. Osoba podľa § 8 aplikuje pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako 40 000 eur, ak ide o tovar (okrem potravín) a službu (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona), 80 000 alebo 200 000 eur, ak ide o potraviny, 140 000 eur, ak ide o stavebné práce a 400 000 eur, ak ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona postup zadávania podlimitných zákaziek

 • s využitím elektronického trhoviska alebo bez využitia elektronického trhoviska, ak ide o tovar, stavebné práce a službu bežne dostupné na trhu (§ 109 až 111 alebo § 113 až 116 zákona),
 • bez využitia elektronického trhoviska, ak ide o tovar, stavebné práce a službu iné ako bežne dostupné na trhu (§ 113 až 116 zákona).
Intenzita pomoci ≤ 50 %
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba (okrem služby uvedenej v prílohe
č. 1 zákona)
≥ 40 000 eur Zadávanie
podlimitných zákaziek
s využitím/bez využitia
elektronického trhoviska
v závislosti od typu zákazky
[Tretia časť zákona]
Potraviny
Potraviny určené pre zariadenia
školského stravovania, zariadenia pre
seniorov, domovy sociálnych služieb
alebo zariadenia podľa osobitného
predpisu,Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. ak tieto poskytujú stravovanie
≥ 80 000 eur
≥ 200 000 eurStavebné práce ≥ 140 000 eur
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona ≥ 400 000 eur

Zadávanie zákaziek s využitím elektronického trhoviska

IV.1 Osoba podľa § 8 zákona môže uplatniť jeden z dvoch spôsobov zadávania zákazky na elektronickom trhovisku

 • predbežnou akceptáciou ponuky s najnižšou cenou zverejnenou na elektronickom trhovisku (§ 109 zákona) alebo
 • zverejnením zákazky na elektronickom trhovisku (§ 110 zákona).

IV.2 Osoba podľa § 8 zákona zverejní v profile súhrnnú štvrťročnú správu o zákazkách obstaraných na elektronickom trhovisku s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej uvedie pre každú zákazku identifikáciu úspešného uchádzača, predmet a hodnotu zákazky (§ 111 zákona). Ak sa zverejnenie týka jednej zákazky, uverejnia sa požadované informácie len o tejto zákazke.

Zadávanie zákaziek bez využitia elektronického trhoviska

IV.3 Pri zadávaní zákazky bez využitia elektronického trhoviska osoba podľa § 8 zákona postupuje podľa § 113 až 115 tohto zákona. Výzva na predkladanie ponúk sa posiela Úradu pre verejné obstarávanie na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.

IV.4 Informácia o výsledku verejného obstarávania sa posiela Úradu pre verejné obstarávanie na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.

V. Osoba podľa § 8 aplikuje pravidlá zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 ods. 1, 3 a 4 zákona, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 40 000 eur, ak ide o tovar (okrem potravín) a službu (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona), 80 000 eur alebo 200 000 eur, ak ide o potraviny, 140 000 eur, ak ide o stavebné práce a 400 000 eur, ak ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona.

Intenzita pomoci ≤ 50 %
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona)
< 40 000 eur Zadávanie zákaziek
s nízkymi hodnotami
[Tretia časť zákona]

Potraviny

Potraviny určené pre zariadenia
školského stravovania, zariadenia pre
seniorov, domovy sociálnych služieb
alebo zariadenia podľa osobitného
predpisu, Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. ak tieto poskytujú stravovanie

< 80 000 eur

< 200 000 eur
Stavebné práce < 140 000 eur
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona < 400 000 eur

V.1. Osoba podľa § 8 zákona postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Nevyžaduje sa písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

V.2. Zákon neupravuje žiadny formálny postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Osoba podľa § 8 zákona by mala však postupovať tak, aby prioritne zohľadnila najmä princíp hospodárnosti a efektívnosti vychádzajúc pritom predovšetkým z charakteru, rozsahu, dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky. Pri zákazke, ktorej hodnota sa pohybuje v spodnej hranici finančného limitu pre daný typ zákazky, je vhodné zohľadniť aj vedľajšie náklady, ktoré by pri nastavení príliš formalizovaných pravidiel, mohli viesť k predraženiu zákazky. Naopak, ak ide o zákazku, ktorá je vo vyššej hodnote, je vhodné uplatniť aspoň elementárne pravidlá zadávania s prihliadnutím na princípy verejného obstarávania. Uplatnením primeraných pravidiel so zohľadnením uvedených skutočností možno dospieť k žiaducemu výsledku a získať „najlepšiu hodnotu za peniaze“.

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

04.05.2018

Právne oblasti

Verejné obstarávanie