Podlimit a nízka hodnota – všeobecné metodické usmernenie

Pravidlá a postupy zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (platné od 20. 04. 2018).

A. Právny rámec

Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku (finančný limit pre nadlimitnú zákazku stanovený vyhláškou č. 18/2018 Z. z.) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

a) 15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,

b) 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín podľa písmena c) a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, ktoré nie sú zákazkami podľa písmena a),

c) 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu,Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. ak tieto poskytujú stravovanie, a ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,

d) 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a).

Podľa § 5 ods. 4 zákona civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Podľa § 108 ods. 1 zákona pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje

a) podľa § 109 až 112 alebo § 113 až 116, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu,

b) podľa § 113 až 116, ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby, ako podľa písmena a) alebo ide o verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) založeného alebo zriadeného verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b), ak mu technické možnosti objektívne neumožňujú postupovať podľa písmena a),

c) podľa § 109 až 112 alebo podľa § 113 až 116, ak ide o dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ak ide o zákazku podľa odseku 2.

Podľa § 108 ods. 2 zákona verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre chránené znevýhodnených osôb, alebo môže vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov chránených dielní, chránených pracovísk, hospodárskych subjektov a programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby (ďalej len „hospodársky subjekt s osobitným postavením“).

Podľa § 117 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

B. Zadávanie civilných podlimitných zákaziek

I. Verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní civilných podlimitných zákaziek v závislosti od typu verejného obstarávateľa a druhu zákazky s ohľadom na to, či ide o tovary, stavebné práce a služby bežne dostupné na trhu alebo tovary, stavebné práce a služby iné ako bežne dostupné na trhu a s ohľadom na svoje požiadavky a potreby

II. Verejný obstarávateľ, ktorým je obec [§ 7 ods. 1 písm. b) zákona] alebo ňou založený alebo zriadený verejný obstarávateľ [§ 7 ods. 1 písm. d) zákona], nemusí postupovať s využitím elektronického trhoviska, ak mu technické možnosti neumožňujú použiť elektronické trhovisko. V tomto prípade zadáva podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska.

III. Ak je predmetom zákazky tovar, stavebné práce alebo služba bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ si môže zvoliť postup, ktorý použije pri jej zadávaní, teda či bude postupovať s využitím elektronického trhoviska alebo bez využitia elektronického trhoviska [§ 108 ods. 1 písm. a) zákona].

IV. Ak verejný obstarávateľ vyhradí právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre hospodárske subjekty s osobitným postavením (§ 108 ods. 2 zákona), môže si zvoliť postup, ktorý uplatní pri zadávaní podlimitnej zákazky, teda či bude postupovať s využitím elektronického trhoviska alebo bez využitia elektronického trhoviska [§ 108 ods. 1 písm. c) zákona].

V. Ak je predmetom podlimitnej zákazky tovar, ktorým sú potraviny (PHZ nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 50 000 eur alebo 200 000 eur) verejný obstarávateľ si rovnako, ako v prípadoch uvedených v III. a IV. bode, môže zvoliť postup, ktorý použije pri jej zadávaní; buď postupuje s využitím elektronického trhoviska alebo bez využitia elektronického trhoviska [§ 108 ods. 1 písm. c) zákona].

VI. Verejný obstarávateľ nemusí použiť elektronické trhovisko ani postup bez využitia elektronického trhoviska, ak zadáva podlimitnú zákazku z dôvodu mimoriadnej udalosti ním
nespôsobenej, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno použiť postup s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až 111 zákona ani postup
bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 a 114 zákona.

B.1 Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (§ 109 až 111 zákona)

VII. Verejný obstarávateľ môže postupovať s využitím elektronického trhoviska, ak ide o

 • tovar, stavebné práce a služby bežne dostupné na trhu,
 • potraviny, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
 • 15 000 eur, ak ide o tovar, okrem potravín, stavebné práce a službu bežne dostupné na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
 • 50 000 eur, ak ide o potraviny okrem potravín podľa § 5 ods. 3 písm. c),
 • 200 000 eur, ak ide o potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu,Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. ak tieto poskytujú stravovanie.

VIII. Verejný obstarávateľ môže uplatniť jeden z dvoch spôsobov zadávania podlimitnej zákazky na elektronickom trhovisku:

 • predbežnou akceptáciou ponuky s najnižšou cenou zverejnenou na elektronickom trhovisku (§ 109 zákona) alebo
 • zverejnením zákazky na elektronickom trhovisku (§ 110 zákona).

IX. Súhrnnú štvrťročnú správu o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami vyššími ako 5 000 eur je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile (§ 111 zákona). V súhrnnej správe sa uvedie predmet zákazky, hodnota zákazky a identifikácia úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ môže uviesť aj ďalšie informácie, ktoré považuje za potrebné.

X. Rámcovú dohodu možno prostredníctvom elektronického trhoviska uzavrieť najviac na 12 mesiacov. S využitím elektronického trhoviska nie je možné zadať koncesiu. Pri podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska nie je možné podať námietky.

B.2 Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (§ 113 až 116 zákona)

XI. Verejný obstarávateľ postupuje bez využitia elektronického trhoviska, ak ide o tovar, stavebné práce a služby iné ako bežne dostupné na trhu, ktorých predpokladaná hodnota je
nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

 • 50 000 eur, ak ide o tovar a službu (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ) nie bežne dostupné na trhu,
 • 150 000 eur, ak ide o stavebné práce nie bežne dostupné na trhu,
 • 200 000 eur, ak ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona.

XII. Verejný obstarávateľ môže postupovať bez využitia elektronického trhoviska, ak ide o

 • tovar, stavebné práce a služby bežne dostupné na trhu,
 • potraviny, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
 • 15 000 eur, ak ide o tovar, okrem potravín, stavebné práce a službu bežne dostupné na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
 • 50 000 eur, ak ide o potraviny okrem potravín podľa § 5 ods. 3 písm. c),
 • 200 000 eur, ak ide o potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu,Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. ak tieto poskytujú stravovanie.

XIII. Pri zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ postupuje podľa § 113 až 115 zákona.

XIV. Priame rokovacie konanie (§ 116 zákona) môže verejný obstarávateľ použiť, ak je splnená zákonná podmienka pre jeho použitie.

XV. Ak ide o podmienky použitia priameho rokovacieho konania podľa § 116 ods. 1 písm. a) vo väzbe na § 81 písm. b), d), e), g) a h) zákona a § 116 ods. 1 písm. b) a d) zákona, sa
verejnému obstarávateľovi ukladá povinnosť pri použití priameho rokovacieho konania poslať úradu oznámenie o použití priameho rokovacieho konania najneskôr 5 pracovných dní
pred dňom odoslania výzvy na rokovanie.

XVI. Ak sa priame rokovacie konanie použije z dôvodu mimoriadnej udalosti podľa § 116 ods. 1 písm. c) zákona a obstarania tovaru na komoditnej burze podľa § 116 ods. 1 písm. a) vo väzbe na § 81 písm. f) zákona, pošle verejný obstarávateľ úradu oznámenie o použití priameho rokovacieho konania pred uzavretím zmluvy.

XVII. V oznámení o použití priameho rokovacieho konania podľa bodov XV. a XVI. sa uvedie podmienka použitia priameho rokovacieho konania a odôvodnenie jej splnenia.

C. Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (§ 117 zákona)

XVIII. Verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona.

XIX. Verejnému obstarávateľovi sa ukladá povinnosť postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Nevyžaduje sa písomná forma
zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

XX. Súhrnnú štvrťročnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile (§ 117 ods. 2 zákona).

V súhrnnej správe sa uvedie predmet zákazky, hodnota zákazky a identifikácia úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ môže uviesť aj ďalšie informácie, ktoré považuje
za potrebné.

XXI. Zákon neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľ by mal však postupovať
tak, aby prioritne zohľadnil najmä princíp hospodárnosti a efektívnosti vychádzajúc pritom predovšetkým z charakteru, rozsahu, dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky
s nízkou hodnotou.

XXII. Úrad odporúča verejným obstarávateľom špecifikovať pravidlá, ktoré bude uplatňovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou vo svojich interných predpisoch alebo riadiacich aktoch. Okrem zásad uvedených v bodoch XIX. a XXI. je vhodné pri úprave pravidiel zadávania zákaziek s nízkou hodnotou zohľadniť aj hodnotu zákazky. Pri zákazke, ktorej hodnota sa pohybuje v spodnej hranici finančného limitu pre daný typ zákazky, je vhodné zohľadniť aj vedľajšie náklady, ktoré by pri nastavení príliš formalizovaných pravidiel,
mohli viesť k predraženiu zákazky. Naopak, ak ide o zákazku, ktorá je vo vyššej hodnote, je vhodné, aby verejný obstarávateľ prijal aspoň elementárne pravidlá zadávania
s prihliadnutím na princípy verejného obstarávania.

XXIII. Nastavením primeraných pravidiel zadávania zákaziek s nízkou hodnotou so zohľadnením vyššie uvedených skutočností tak možno dospieť k žiaducemu výsledku a získať
„najlepšiu hodnotu za peniaze“.

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

03.05.2018

Právne oblasti

Verejné obstarávanie