Preukazovanie podmienky účasti podľa zákona o verejnom obstarávaní – všeobecné metodické usmernenie

V nadväznosti na prijatie zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ako aj zákona o verejnom obstarávaní, došlo s účinnosťou od 1. 1. 2019 v zákone o verejnom obstarávaní k úpravám postupu pri preukazovaní podmienok účasti osobného postavenia – požiadavky bezúhonnosti v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákone o verejnom obstarávaní.

Úrad pre verejné obstarávanie vydal všeobecné metodické usmernenie č. 7-2019, ktorým reaguje na najčastejšie otázky týkajúce sa problematiky preukazovania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Predmetné usmernenie sa zaoberá otázkou týkajúcou sa problematiky predkladania dokladov podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - predloženie výpisu z registra trestov.

Preukazovanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V nadväznosti na prijatie zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ako aj zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo s účinnosťou od 1. 1. 2019 v zákone o verejnom obstarávaní k úpravám postupu pri preukazovaní podmienok účasti osobného postavenia – požiadavky bezúhonnosti v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákone o verejnom obstarávaní.

Účelom predmetných legislatívnych zmien malo dôjsť k zrušeniu povinnosti uchádzača alebo záujemcu predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak je verejný obstarávateľ/obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Zákon o verejnom obstarávaní zároveň uvádza, že v prípade, ak uchádzač alebo záujemca nepredloží výpis z registra trestov, je povinný na účely preukázania podmienky bezúhonnosti poskytnúť verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je za uvedeným účelom povinný uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú (§ 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní).

Podľa stanoviska Generálnej prokuratúry SR zo súčasného znenia zákona o verejnom obstarávaní nevyplýva účel pre poskytovanie údajov z registra trestov. Podľa Generálnej prokuratúry SR v § 32 zákona o verejnom obstarávaní nie je definovaný spôsob a nie sú dostatočne vyšpecifikované subjekty (orgány verejnej moci), ktoré sú oprávnené ho vyžiadať. Z vyššie uvedených dôvodov nie je výpis z registra trestov pre účel podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní poskytovaný žiadnemu subjektu.

Generálna prokuratúra SR poskytovanie výpisu z registra trestov na účel podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní podmieňuje úpravou znenia zákona o verejnom obstarávaní. K tomu by malo dôjsť prostredníctvom novelizácie zákona proti byrokracii, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom procese.

V záujme odstránenia možných pochybností je vhodné, aby verejný obstarávateľ/obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, resp. vo výzve na predkladanie ponúk uviedli, že z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača/záujemcu.

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

23.05.2019

Právne oblasti

Verejné obstarávanie