Priame rokovacie konanie – nákup tovaru na komoditnej burze - všeobecné metodické usmernenie

Otázka: Môže verejný obstarávateľ nakúpiť tovar na komoditnej burze, ak je tento verejný obstarávateľ osobou oprávnenou na komoditné obchody podľa § 2 ods. 7 zákona č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o komoditnej burze“).

Otázka: Môže verejný obstarávateľ nakúpiť tovar na komoditnej burze, ak je tento verejný obstarávateľ osobou oprávnenou na komoditné obchody podľa § 2 ods. 7 zákona č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o komoditnej burze“).

Odpoveď: Podľa § 81 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejný obstarávateľ použije postup priameho rokovacieho konania, ak ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze.

Uvedená podmienka na použitie priameho rokovacieho konania sa uplatňuje pri zákazkách na dodanie tovaru (§ 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní), a to konkrétne len vtedy, ak v prípade obstarávaného tovaru ide o komoditu v zmysle osobitných predpisov [napr. zákona o komoditnej burze].

Z uvedeného vyplýva, že na využitie ustanovenia podľa § 81 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musia byť splnené kumulatívne (spolu) nasledovné dve podmienky:

1. mať oprávnenie na nakupovanie na komoditnej burze, a zároveň

2. nakupovať kótované komodity priamo na tejto komoditnej burze.

Priame rokovacie konanie by sa vo všeobecnosti malo používať len vo výnimočných prípadoch.

Výnimky z požiadavky podpory súťažných postupov verejného obstarávania sa musia vykladať reštriktívne a je potrebné s nimi zaobchádzať so značnou opatrnosťou.

Pri nákupe tovaru na komoditnej burze zriadenej podľa slovenského právneho poriadku je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o komoditnej burze, nakoľko podmienky, za akých sa obchoduje na komoditnej burze, vrátane vymedzenia osôb oprávnených na obchodovanie na komoditnej burze upravuje § 2 ods. 7 zákona o komoditnej burze.

To znamená, že ak verejný obstarávateľ má oprávnenie na nakupovanie na komoditnej burze a zároveň ide nakupovať na nej kótované komodity, môže na ich nákup použiť ustanovenie § 81 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

29.03.2018

Právne oblasti

Verejné obstarávanie