Zrušenie verejného obstarávania v prípade nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte - všeobecné metodické usmernenie

Všeobecné metodické usmernenie k zrušeniu verejného obstarávania v prípade nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte a riešenie situácie nedostatku finančných prostriedkov po uzatvorení zmluvy

Všeobecné metodické usmernenie k zrušeniu verejného obstarávania v prípade nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte a riešenie situácie nedostatku finančných prostriedkov po uzatvorení zmluvy

I.

Zrušenie verejného obstarávania

Nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa (napr. v prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku) môže predstavovať legitímny dôvod zrušenia verejného obstarávania (dôvod hodný osobitného zreteľa) podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za predpokladu, že nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte vychádza z objektívnych skutočností, brániacich riadnemu dokončeniu verejného obstarávania.

Z uvedeného vyplýva, že nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte môže byť jedným z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za predpokladu, že je (bol) spôsobený objektívnymi skutočnosťami. V nadväznosti na to má verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ legitímne právo zrušiť verejné obstarávanie z dôvodu objektívneho nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte.Rozhodnutie rady č. 18365-9000/2016, v ktorom sa okrem iného uvádza (bod 57), cit.: „V tejto súvislosti rada uvádza, že z § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) vyplýva, že kontrolovaný je povinný overiť súlad každej finančnej operácie s rozpočtom kontrolovaného na príslušný rozpočtový rok, a to základnou finančnou kontrolou. Rada v tejto súvislosti uvádza, že táto povinnosť jej vykonania bola kontrolovanému známa už v čase zaslania oznámenia navrhovateľovi, že prijíma jeho ponuku. Z uvedeného dôvodu skutočnosť, že na základe vykonanej základnej finančnej kontroly kontrolovaný zistil, že v rozpočte na kalendárny rok nedisponuje dostatočnými rozpočtovými prostriedkami, by bolo možné považovať za dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a teda za zákonný dôvod na zrušenie predmetného verejného obstarávania, len v tom prípade, keby bola riadne a preukázateľne odôvodnená.“

Zároveň je potrebné uviesť, že tak ako pri nákupoch v súkromnej sfére, aj vo verejnom obstarávaní platí, že pokiaľ pri organizovaní verejného obstarávania nie je isté, či verejný >obstarávateľ alebo obstarávateľ bude mať dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie predmetu zákazky, tak táto skutočnosť prirodzene znižuje záujem uchádzačov o predloženie ponuky, čo môže negatívne ovplyvňovať hospodársku súťaž.

II.

Odkladacie alebo rozväzovacie podmienky zmluvy

Logicky vzaté, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ by sa nemal zaväzovať na plnenie, ak budúce plnenie nemá finančne kryté. V týchto prípadoch odporúčame, aby si verejní obstarávatelia a obstarávatelia upravili svoje budúce finančné záväzky prostredníctvom odkladacích alebo rozväzovacích podmienok plnenia zmluvy alebo uzatváraním rámcových dohôd (ktoré ich nezaväzujú k plneniu).

Každý uchádzač má náklady na spracovanie svojej ponuky a predmetná odkladacia alebo rozväzovacia podmienka zvyšuje riziko nenávratnosti týchto nákladov, a to aj v prípade predloženia najvýhodnejšej ponuky vo verejnom obstarávaní. Uvedená odkladacia alebo rozväzovacia podmienka by sa teda mala použiť iba v nevyhnutných prípadoch. Dobrou praxou vo verejnom obstarávaní je zvyšovanie účasti subjektov na hospodárskej súťaži, čo v konečnom dôsledku zabezpečuje výhodnejšie ponuky pre verejného obstarávateľa. Práve preto odporúčame, aby predmetná informácia o možnom nedostatku finančných prostriedkov a stanovení (odkladacej alebo rozväzovacej) podmienky, ktorá zabezpečí, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je zaviazaný z tejto zmluvy plniť, bola v súlade s princípom transparentnosti podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejnená už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (alebo vo výzve na predkladanie ponúk), ktorým sa začína proces verejného obstarávania príp. v súťažných podkladoch.

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

29.03.2018

Právne oblasti

Verejné obstarávanie