Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
1167 výsledkov
...
IROP.jpg

Právny stav od: 5. 8. 2020
Právny stav do: 5. 2. 2021
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

logo - Ministerstvo školstva.jpg

Právny stav do: 7. 9. 2020
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2020 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“.

Operačný program výskum a inovácie - logo.jpg

Právny stav od: 5. 8. 2020
Právny stav do: 30. 9. 2020
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kód výzvy: kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01

Operačný program výskum a inovácie - logo.jpg

Právny stav od: 5. 8. 2020
Právny stav do: 30. 9. 2020
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kód výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie OPII-VA/DP/2020/9.4-01.

Nórske granty - logo Norway grants.jpg

Právny stav od: 15. 7. 2020
Právny stav do: 30. 10. 2020
Autor: Úrad vlády SR
Kód výzvy: LDI01

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu LDI01 na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“.

Európska komisia.jpg

Právny stav do: 14. 9. 2020
Autor: Európska komisia
Kód výzvy: EAC / S15 / 2020

Európska komisia vyhlásila výzvu zameranú na dlhodobú obnovu sektoru, a to udržateľným spôsobom reagujúcim na nové trendy.

Nitriansky samosprávny kraj.jpg

Právny stav do: 30. 8. 2020

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2020 o poskytovaní dotácií vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

IROP.jpg

Právny stav od: 10. 7. 2020
Právny stav do: 10. 11. 2020
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2020-60

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja.

operačný program ľudské zdroje.jpg

Právny stav od: 31. 5. 2020
Právny stav do: 31. 7. 2020
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-02

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (usmerňovať pre prax)“.

operačný program ľudské zdroje.jpg

Právny stav od: 29. 6. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020
Autor: Ministerstvo vnútra SR
Kód výzvy: OPLZNP-PO5-2020-1

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo vyzvanie pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. NP PRIM II. - PRojekt Inklúzie v Materských školách s kódom OPLZNP-PO5-2020-1.

...
/res/vssr-top-dot.png

Spôsob financovania

Eurofondy (346)
Granty (402)
Dotácie (365)
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme