Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
1005 výsledkov
...
Agentúra na podporu výskumu a vývoja.jpg

Právny stav od: 12. 9. 2019
Právny stav do: 12. 11. 2019
Autor: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód výzvy: VV 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky s označením VV 2019.

Operačný program výskum a inovácie - logo.jpg

Právny stav od: 12. 9. 2019
Právny stav do: 12. 12. 2019
Autor: Výskumná agentúra
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

pôdohospodárska platobná agentúra.jpg

Právny stav do: 20. 12. 2019
Autor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Kód výzvy: MAS_004/7.4/obce

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. vyhlasuje výzvu Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

V-A Slovensko - Maďarsko.jpg

Právny stav do: 15. 1. 2020
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód výzvy: SKHU/1902

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Národným orgánom v SR, spoločne vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SR – Maďarsko.

ministerstvo dopravy a výstavby slovenskej republiky.jpg

Právny stav od: 9. 9. 2019
Právny stav do: 31. 10. 2019
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Kód výzvy: C2/2019

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v zmysle zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí na rok 2019.

nadácia organge.jpg

Právny stav od: 9. 9. 2019
Právny stav do: 9. 10. 2019
Autor: Nadácia Orange

Nadácia Ogange už po 6. raz ponúka v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť príležitosť základným a stredným školám ako aj neziskovým organizáciám podporiť ich inovatívne nápady rozvíjajúce vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennej praxi.

Operačný program - Kvalita životného prostredie.jpg

Právny stav od: 6. 9. 2019
Právny stav do: 30. 4. 2020
Autor: Ministerstvo životného prostredia SR
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2019-54

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 54. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy.

operačný program ľudské zdroje.jpg

Právny stav od: 30. 8. 2019
Právny stav do: 15. 1. 2020
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“.

Nadácia Kia.jpg

Právny stav od: 27. 8. 2019
Právny stav do: 17. 9. 2019
Autor: Nadácia KIA

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj vzdelávania v Žilinskom kraji na podporu detí a mládeže, konkrétne na nákup vzdelávacieho softvéru SmartBooks.

Nadácia pre deti Slovenska.jpg

Právny stav od: 5. 9. 2019
Právny stav do: 7. 10. 2019
Autor: Nadácia pre deti Slovenska

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska už po piatykrát zrealizujú program “Športujem rád a bezpečne”, ktorý podporuje projekty zamerané na prevenciu úrazov pri športe a motiváciu detí k pravidelnému pohybu.

...
/res/vssr-top-dot.png

Spôsob financovania

Eurofondy (310)
Granty (351)
Dotácie (293)
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme