...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon o pohrebníctve. Novela prináša viacero zmien skôr technického charakteru, ktoré vyplynuli z doterajšej aplikačnej praxe. Zákon o pohrebníctve totiž od jeho prijatia nebol doteraz novelizovaný.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Viete aké náležitosti musí obsahovať a ako je to s jej zverejňovaním?

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebiska upravuje osobitný zákon, ktorým je zákon o pohrebníctve. Predmetný zákon okrem vyššie uvedeného ustanovuje aj to, že obce sú povinné zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Obec je povinná pri umiestnení nového pohrebiska zohľadniť jeho pietny charakter. Pohrebiskom sa pritom rozumie cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy uvádza v ustanovení § 19 ods. 8 až 10 podmienky po poskytovaniu preddavkov (t. j. zálohových či proforma platieb). Tie sa povinne vzťahujú na všetky subjekty verejnej správy a tiež na subjekty územnej samosprávy, a to aj na rozpočtové či príspevkové, alebo preddavkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta alebo vyššieho územného celku. Príspevok je spracovaný ako krátke usmernenie s ohľadom na prehľadnosť a aktuálnosť v zmysle rozpočtových pravidiel pre rok 2020. 

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 19. 2. 2020
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Obciam a vyšším územným celkom ako právnickým osobám zaradeným pre účely zákona o dani z príjmov medzi daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie vzniká povinnosť podať daňové priznanie v zmysle daňového poriadku, podľa ktorého je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 19. 2. 2020
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Za rok 2019 majú povinnosť podať daňové priznanie subjekty verejnej správa a územnej samosprávy najneskôr do 31. 3. 2020. Ak však oznámia správcovi dane predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o tri kalendárne mesiace, môžu podať daňové priznanie až v lehote do 30. 6. 2020 (utorok). Ak by dosiahli aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, môžu oznámiť predĺženie lehoty na podanie DP o ďalšie tri mesiace, lehota na podanie DP potom pripadne na dátum 30. 9. 2020 (streda).

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 19. 2. 2020
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Podľa § 13 daňového poriadku podanie správcovi dane je možné urobiť písomne alebo ústne do zápisnice.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 19. 2. 2020
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Podľa § 49 ods. 2 ZDP, ak vyplynie z podaného daňové priznania daňová povinnosť, daňovník je povinný zaplatiť daň najneskôr v lehote na podanie daňového priznania (za zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2019 sa musí zaplatiť daň najneskôr do 31. 3. 2020). V prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania na základe oznámenia podľa § 49 ods. 3 ZDP sa automaticky predlžuje aj lehota na zaplatenie dane.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 19. 2. 2020
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Daň sa platí v eurách správcovi dane. Platbu dane možno vykonať podľa § 55 ods. 2 daňového poriadku týmito spôsobmi: 1. bezhotovostným prevodom z účtu v banke vedeného u poskytovateľa platobných služieb na príslušný účet správcu dane alebo z účtu určeného na zloženie zábezpeky na daň, 2. v hotovosti (poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane alebo zamestnancovi správcu dane pri výkone exekúcie, ak ide o platby, ktoré majú byť daňovou exekúciou vymožené), 3. pri platbách do 300 € správcovi dane, ktorým je obec, na túto platbu je zamestnanec správcu dane povinný vydať príjmový pokladničný doklad. 4. Vykonaním kompenzácie u iného správcu dane.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 19. 2. 2020
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Podľa § 49 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa daňové priznanie podáva vecne príslušnému správcovi dane, teda daňovému úradu.

...