...
Právny stav od: 30. 11. 2019
Dátum publikácie: 18. 11. 2019
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Obce majú už tretím rokom možnosť na svojich územiach zavádzať miestny poplatok za rozvoj. Jeho význam sa často kritizuje. Faktom však ostáva, že mnoho obcí k jeho aplikácii pristúpilo. Zákonodarca zhodnotil ostatné tri roky a máme prijatú novelu, ktorá zavádza zmeny, na ktoré musia obce reagovať.

Právny stav od: 1. 10. 2019
Dátum publikácie: 18. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Dočasnú pracovnú neschopnosť uznáva ošetrujúci lekár z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia. Autorka sa v článku zaoberá dočasnou PN zamestnanca, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenou osobou.

Právny stav od: 1. 10. 2019
Dátum publikácie: 18. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Podmienky uznávania a potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti ustanovuje § 12a zákona o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Právny stav od: 1. 10. 2019
Dátum publikácie: 18. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa uznaná dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca posudzuje ako dôležitá osobná prekážka v práci. Podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, za čas karantény, a to aj v prípade, ak zamestnanec nemá nárok na náhradu príjmu alebo nemocenské.

Právny stav od: 1. 10. 2019
Dátum publikácie: 18. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba nie je podľa § 140 ods. 4 zákona o sociálnom poistení povinná platiť poistné na dobrovoľné sociálne poistenie v období, počas ktorého sa jej poskytuje nemocenské.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

V roku 1990 legislatíva otvorila dvere k postupnému prechodu škôl na právnu subjektivitu. Bolo to možno v eufórii z možnosti opustiť dovtedajší centralizmus a nastúpiť cestu posilňovania samosprávnych prvkov v školstve. Prečo následne došlo k určitému vytriezveniu, uvádzame ďalej.

Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 5. 11. 2019
Autori: Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD., Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA

Ochrana pred povodňami sa týka všetkých – od jednotlivcov cez obce až po vlády a nie je možné ju zúžiť len na povinnosti úzkeho okruhu štátnych orgánov a organizácií. Príspevok opisuje cyklus manažmentu povodňových rizík a jeho právnu úpravu v medzinárodných dohodách, v smernici Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík a v zákone o ochrane pred povodňami.

Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 5. 11. 2019
Autori: Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD., Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA

Opatrenia na ochranu pred povodňami sa musia vykonávať preventívne, v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni.

Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 5. 11. 2019
Autori: Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD., Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA

Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja pokutu uloží do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, dĺžku trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.

Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 5. 11. 2019
Autori: Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD., Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA

Povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý vypracúva správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku, tvorí textová časť a grafická časť; textová časť sa vypracúva a aktualizuje aj v elektronickej forme.

...