...
Právny stav od: 1. 1. 2012
Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže subjekt verejnej správy uznať doklad-faktúru, ktorá nie je opatrená originálnou pečiatkou a podpisom?

Právny stav od: 1. 1. 2008
Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa

Je možné zaradiť majetok v novembri, ak bol dodaný 30. 11. 2018 a uplatniť naňho odpisy za november 2018, ale zaplatený bol až v decembri 2018 (na faktúre uvedené: tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplnej úhrady faktúry), teda aj zúčtovanie transferu bolo až v decembri 2018?

Právny stav od: 25. 5. 2018
Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Na akom právnom základe je možné použiť, zverejniť staré fotografie (z minulosti) pri oslavách výročia založenia školy (samozrejme, že niektoré dotknuté osoby sú už zosnulé)?

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: Ing. Alena Bajčíková

Zamestnávateľ, múzeum, má ekonomické oddelenie aj správu siete (webová stránka, propagácia múzea). Ekonomické oddelenie okrem iného zabezpečuje aj činnosť archívu. Podľa novelizácie zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe sa zvýšenie tarifného platu o 5 % týka aj zamestnanca, ktorý je zaradený do 4. až 10. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ktorý vykonáva v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt inú tvorivú koncepčnú, analytickú, dokumentačnú, informačnú, edičnú, propagačnú, výskumnú, alebo metodickú činnosť v špecializovanej organizácii v rezorte kultúry, alebo v inej ustanovizni, ktorou je múzeum, galéria, knižnica, alebo osvetové zariadenie. Čo sa rozumie pod analytickou činnosťou? Vzťahuje sa navýšenie aj na zamestnancov múzea?

Právny stav od: 1. 9. 2007
Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová

Učiteľka MŠ nastúpila na materskú dovolenku 15. 10. 2016 - dovolenku za rok 2016 vyčerpala celú. Materská dovolenka jej trvala do 9. 6. 2017, od 10. 6. 2017 čerpá rodičovskú dovolenku. Nastúpiť do práce chce od 1. 12. 2018. Môže čerpať dovolenku od decembra alebo jej treba krátiť dovolenku za neodpracované dni v roku 2018?

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Účtovníčka v škole má do 31. 12. 2018 tarifný plat 500 €, osobný príplatok 50 €, FP = 550 €. O 1. 1. 2019 bude tarifný plat 518,40 €, rozdiel podľa § 32f ods. 13, 31, 60 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme?

Právny stav od: 25. 5. 2018
Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Starostka obce chce kontrolovať pracovné zmluvy a platové dekréty zamestnancov ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Má na to starostka právomoc, keď platí zákon o ochrane osobných údajov? Ako je to so zamestnancami MŠ? Môže ich kontrolovať s odôvodnením, že sú platení z originálnych kompetencií obce?

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová

Ako správne počítať priemerný mesačný plat na dovolenku opätovne zvoleného starostu? Nemá v novom volebnom období odpracované podľa § 5 ods. 3 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, kde priemerným mesačným platom na účely odseku 1 a § 2 ods. 2 je jedna dvanástina súčtu platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu.

Právny stav od: 1. 7. 2002
Dátum publikácie: 8. 11. 2019
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Je zahraničnou pracovnou cestou exkurzia do knižníc (v Poľsku)? Zamestnankyne oddelenia kultúry (knižnica, informačné centrum) sa zúčastnili cez víkend exkurzie do poľského mesta Wroclaw, kde sa zúčastnili návštevy knižnice, kina a IC - ide teda o pracovnú cestu a patria im všetky náhrady (cestovné, nocľažné, stravné)?

Zamestnankyne knižnice sú členky Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov, ktorý túto exkurziu realizoval. Kto by mal povolenie na uvedenú pracovnú podpísať - stačí ich vedúci (oddelenia) alebo to musí podpísať štatutár?

Právny stav od: 1. 1. 2013
Dátum publikácie: 8. 11. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Ak má zástupca riaditeľa školy základnú vyučovaciu povinnosť 11 hodín, aký max. počet nadčasových hodín môže mať?

...