...
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 28. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová

Dieťa zamestnanca je umiestnené v reedukačnom centre od 2. 5. 2019. Má rodič nárok na daňový bonus za mesiac máj a ďalšie mesiace?

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 28. 1. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnankyňa obce mala k 31. 12. 2018 funkčný plat ako personalistka. Od 1. 1. 2019 jej starosta obce znížil funkčný plat bez odôvodnenia a bez toho, aby jej zmenil pracovnú náplň alebo rozsah pracovného času. Starosta to neskôr zdôvodnil tým, že § 32f bod 13 novelizovaného zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa týka len tarifného platu, nie osobného ohodnotenia, ktoré je v kompetencii starostu. Avšak zákon v danom paragrafe hovorí o funkčnom plate a o prechode medzi 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019, čiže by sa malo zabezpečiť zaradenie do nových platových tried tak, aby sa funkčný plat neznížil?

Právny stav od: 1. 9. 2011
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková

Zamestnanec predložil zamestnávateľovi potvrdenie od špecializovaného lekára, že sa zo zdravotných dôvodov nemôže stravovať formou, ktorú poskytuje zamestnávateľ. Nárok na gastrolístky má od nasledujúceho dňa odo dňa predloženia potvrdenia alebo až od nasledujúceho mesiaca?

Právny stav od: 1. 4. 2011
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková

Zamestnankyňa je na materskej dovolenke. Do práce chce nastúpiť až po troch rokoch, teda po skončení rodičovskej dovolenky. Musí ju zamestnávateľ znova prijať na jej pôvodné pracovné miesto (učiteľka I. stupňa) alebo ju môže zaradiť napríklad ako vychovávateľku v ŠKD, asistentku učiteľa alebo učiteľku v MŠ? Môže ju zamestnávateľ zamestnať aj na kratší pracovný čas? Pracovná zmluva pred materskou dovolenkou bola uzatvorená na dobu neurčitú a druhom práce bola učiteľka I. stupňa.

Právny stav od: 1. 1. 2004
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Je potrebné pri vyplácaní príspevku zo sociálneho fondu na relaxáciu pracovníka dokladovať návštevy kultúrnych, športových alebo iných zariadení vstupenkami vo výške vyplácaného príspevku?

Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Špeciálna škola pre žiakov so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou od 1. 9. 2018 prijala na pracovné miesto pedagogického asistenta učiteľa (predtým pracoval v uvedenej škole ako nepedagogický zamestnanec).

Dosiahnuté vzdelanie:

VŠ zdravot. Sv. Alžbety, r. 2011 a MPC, kvalifikačné vzdelávanie pedagog. zam. na doplnenie pedagogickej spôsobilosti určené pre kategóriu: vychovávateľ, asistent učiteľa... v rozsahu 220 h.

Zaradený je ako samostatný AU v 6. platovej triede, t. j. adaptačne má ukončené.

Plynie uvedenému zamestnancovi lehota do 2 rokov začať a do 4 rokov ukončiť štúdium na doplnenie pedagogickej spôsobilosti na vysokej škole? Čo ak by nezačal štúdium na VŠ do 2 rokov? Môže naďalej pracovať a zamestnávateľ ho preradí do 5. platovej triedy (od ktorého dátumu)?

Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum publikácie: 24. 1. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže obec poskytnúť dotáciu aj obchodnej spoločnosti v zakladateľskej pôsobnosti?

Právny stav od: 1. 7. 2003
Dátum publikácie: 24. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková

Obec zakúpila autobus, pričom nemala vodiča na tento autobus, a preto na pokyn zamestnávateľa si jeden zamestnanec urobil kurz skupiny D. Autoškola fakturovala kurz obci. Je to správne, ak to obec uhradí? Ak áno, ako to má obec zaúčtovať. Vyplýva z toho niečo aj pre zamestnanca?

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 24. 1. 2020
Autor: Lucián Jakubík

V zmysle zákona dotácia na obedy je vo výške 1,20 € na stravníka. V škole je stravná jednotka pre I. stupeň (1. r. - 4. r.) vo výške 1,15 €/1 obed.

Je možnosť použiť tento rozdiel napríklad na nákup inventára do školskej jedálne (taniere, príbory)?

Dotácia na obedy bola zriaďovateľom zaslaná na výdavkový účet, z ktorého škola preposlala čiastku za september na účet školskej jedálne.

Ako potom zúčtovať spomínaný rozdiel? Najprv preúčtovať z účtu ŠJ na účet VYD cez 261 a nákup riadne zaúčtovať cez náklady a rozp. klasifikácia 63 3.?

Aká je účtovná predkontácia školskej jedálne a dotácia na obedy zadarmo a ich čerpanie, použitie zdroja 72f a vrátenie nevyčerpanej dotácie?

Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Musí mať ekonomický zástupca riaditeľa školy prvú atestáciu?

...