...
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2017

Prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období 2015.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre vás Účtovné súvzťažnosti 2019 pre rozpočtové a príspevkové organizácie s prehľadom súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín.

Veríme, že táto praktická online príručka na tento rok poslúži svojmu účelu a naplní očakávania svojich adresátov, teda osôb pracujúcich v oblasti účtovníctva. 

Právny stav od: 1. 1. 2019

Prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období 2019.

Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období 2018.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Dlhodobý majetok obstaraný bezodplatne sa od 1. 1. 2016 oceňuje reálnou hodnotou podľa zákona o účtovníctve. Ako dlhodobý nehmotný majetok sa neúčtujú náklady na školenia a semináre, marketingové a podobné štúdie, prieskum trhu, poradenstvo, odborné posudky, získanie certifikátov a noriem, napríklad ISO normy, na reklamu, uvedenie výrobkov na trh, reštrukturalizáciu, reorganizáciu a rozšírenie činnosti účtovnej jednotky alebo jej časti, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, ale sa účtujú ako náklady na činnosť.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Neziskové účtovné jednotky účtujú na účtoch účtovej triedy 0.

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

V tejto časti Informácií o účtoch pre Vami zvolený subjekt nájdete:
- vecný popis účtovania na účte,
- vykazovanie v štvrťročnom finančnom výkazníctve,
- vykazovanie v účtovných výkazoch,
- súvzťažnosti k danému účtu

pre účtovú triedu, skupinu, účet.

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Vážení zákazníci,

opäť po roku sme pre vás pripravili Účtovné súvzťažnosti 2014 pre rozpočtové a príspevkové organizácie s prehľadom súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín.

Veríme, že táto praktická online príručka na tento rok poslúži svojmu účelu a naplní očakávania svojich adresátov, teda osôb pracujúcich v oblasti účtovníctva. 

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Účtová trieda 1 – Zásoby

V tejto časti Informácií o účtoch pre Vami zvolený subjekt nájdete:
- vecný popis účtovania na účte,
- vykazovanie v štvrťročnom finančnom výkazníctve,
- vykazovanie v účtovných výkazoch,
- súvzťažnosti k danému účtu

pre účtovú triedu, skupinu, účet.

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Účtová trieda 2 – Finančné účty

V tejto časti Informácií o účtoch pre Vami zvolený subjekt nájdete:
- vecný popis účtovania na účte,
- vykazovanie v štvrťročnom finančnom výkazníctve,
- vykazovanie v účtovných výkazoch,
- súvzťažnosti k danému účtu

pre účtovú triedu, skupinu, účet.

...
/res/vssr-top-dot.png

Informácie o účtoch