...
Právny stav od: 1. 7. 2016

V súlade s § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky. Za neprijateľné zmluvné podmienky sa považujú ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a sú neprijateľné.

Právny stav od: 1. 9. 2019

Riaditelia škôl a školských zariadení bez ohľadu na právnu subjektivitu školy alebo školského zariadenia sa v súlade s § 3 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do funkcie vymenúvajú zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Poistenie majetku je rámcovo vymedzené v ustanoveniach § 806 až § 815 OZ, ktoré konkretizujú všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania konkrétnej poistnej zmluvy. Z poistenia majetku má poistený právo, aby mu bolo poskytnuté plnenie vo výške určenej podľa poistných podmienok, ak sa poistná udalosť týka veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Úroky z omeškania sú predmetom samostatného peňažného záväzku medzi dlžníkom a veriteľom. Je to záväzok vedľajší, ktorý môže vzniknúť, len ak medzi veriteľom a dlžníkom existuje iný peňažný záväzok ako záväzok hlavný.

Právny stav od: 1. 9. 2011

Podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce v platnom znení je zamestnávateľ povinný pri vyúčtovaní mzdy vydať zamestnancovi písomný doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce.

Právny stav od: 1. 3. 2019

S účinnosťou od 1. 3. 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o hazardných hrách. Prinášame vzor rozhodnutia o neudelení súhlasu (nesúhlas s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke spoločnosti).

Právny stav od: 1. 9. 2019

Vzor pracovnej zmluvy pedagogického zamestnanca (učiteľ – čas neurčitý, učiteľ – doba určitá, učiteľa – určitá doba na zastupovanie).

Právny stav od: 1. 1. 2019

Obce a mestá často riešia spolufinancovanie svojich aktivít (najmä kultúrnych a športových) s rôznymi subjektmi na báze sponzoringu (finančný alebo vecný príspevok s protihodnotou v podobe napr. zabezpečenia viditeľnosti značky alebo produktov sponzora).

Právny stav od: 1. 3. 2019

Podľa § 7 ods. 1 zákona o protispoločenskej činnosti zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom úradu; voči chránenému oznamovateľovi, ktorým je profesionálny vojak, sa súhlas úradu vyžaduje, len ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Podľa § 254 ods. 2 C.s.p. súd priznané oslobodenie od súdneho poplatku kedykoľvek počas konania odníme, a to i so spätnou účinnosťou, ak sa do právoplatného skončenia konania preukáže, že pomery strany neodôvodňujú alebo neodôvodňovali oslobodenie od súdneho poplatku.

...