...
Právny stav od: 1. 7. 2016

Pri preradení zamestnanca na inú prácu, bez ohľadu na to, z akého dôvodu k preve­deniu dochádza, musí zamestnávateľ dbať na to, aby práca, na ktorú je zamestnanec pre­vádzaný, bola pre neho vhodná. To znamená, aby zodpovedala jeho zdravotnému stavu, jeho schopnostiam a pokiaľ možno aj jeho kvalifikácii. Preradenie na inú prácu je preto potrebné vopred so zamestnancom prejednať, oznámiť mu dôvody, ktoré vedú k jeho preradeniu na inú prácu, a dobu, na ktorú má takéto preradenie trvať,  zároveň od neho zistiť okolnosti, ktoré by mohli brániť uskutočneniu tohto jednostranného opatrenia zamestnávateľa.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Obec/mesto... ako príslušný správny orgán vydáva súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu.

Právny stav od: 1. 9. 2019

Výchovný poradca je pedagogický zamestnanec školy, menovaný do funkcie riaditeľom školy na základe menovacieho dekrétu.

Právny stav od: 1. 7. 2019

Najčastejšie podávané žiadosti o súhlasy podľa § 97 zákona o odpadoch: zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne; zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné; odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Ak v dôsledku vstupu na susediaci pozemok vlastníkom susediacej nehnuteľnosti, uskutočneným s cieľom údržby alebo obhospodarovania susediacej nehnuteľnosti, vznikla škoda, je povinný ju nahradiť.

Právny stav od: 1. 9. 2019

Vzor rozhodnutia o určení súpisného čísla a orientačného čísla. Ak obec zmení alebo zruší súpisné číslo a orientačné číslo zápisom do registra adries z dôvodu zmeny územného plánu, zmeny názvu ulice alebo prečíslovania budov, pričom to oznámi bezodkladne písomne vlastníkovi budovy, použije sa rovnako rozhodnutie s údajmi podľa novelizovaného § 6 ods. 4 vykonávacej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov – rok 2019.

Právny stav od: 1. 7. 2016

V prípade, ak sa zamestnanec bez ospravedlnenia nedostaví na miesto výkonu svojej práce, tak zamestnávateľ je okrem iných postihov oprávnený pristúpiť ku kráteniu dovolenky tohto zamestnanca, a to v rozsahu jeden až dva dni za každú zameškanú pracovnú zmenu, resp. zameškaný pracovný deň.

Právny stav od: 1. 7. 2016

V zmysle § 109 ods. 3 Zákonníka práce za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku na zotavenie o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameška­nie kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú. V tomto prípade je zamestnávateľ oprávnený zamestnancovi krátiť dovolenku ako sankciu za neospravedlnenú absenciu zamestnanca v práci.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Poistná zmluva predstavuje typický príklad dvojstranného odplatného právneho úkonu zakladajúceho záväzkovoprávny vzťah. Z poistnej zmluvy vzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistenému v dojednanom rozsahu poistné plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a poistenému, resp. poistníkovi z tohto vzťahu vzniká povinnosť platiť poistné.

Právny stav od: 1. 7. 2016

V súlade s § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky. Za neprijateľné zmluvné podmienky sa považujú ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a sú neprijateľné.

...