Vyhľadávanie > Finančný spravodajca
305 výsledkov
...
FS - 7/2019
Číslo: MF/006095/2019-1411
Dátum uverejnenia: 31. 7. 2019
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

MF SR vydáva metodické usmernenie s cieľom upraviť overovanie verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR.

FS - 5/2019
Číslo: MF/013218/2019-243
Dátum uverejnenia: 30. 5. 2019
Problematika: finančnej kontroly

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva pokyn, ktorým sa upravuje spôsob a rozsah predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami ministerstva oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

FS - 5/2019
Číslo: MF/007422/2019-75
Dátum uverejnenia: 22. 5. 2019
Problematika: finančná

Opatrením sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané tehotným príslušníčkam finančnej správy.

FS - 5/2019
Číslo: MF/007421/2019-75
Dátum uverejnenia: 22. 5. 2019
Problematika: finančná

Opatrením sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí.

FS - 5/2019
Číslo: MF/012321/2019-1411
Dátum uverejnenia: 15. 5. 2019
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vydáva etický kódex pre výkon vnútorného auditu, ktorý sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú vnútorný audit v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. Tento etický kódex stanovuje, na základe všeobecne uznávaných a uplatňovaných morálnych pravidiel a hodnôt spoločenského styku, základné princípy a pravidlá správania sa, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné a dôležité pri výkone vnútorného auditu.

FS - 5/2019
Číslo: MF/012170/2019-1411
Dátum uverejnenia: 2. 5. 2019
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

Metodické usmernenie k výkonu vnútorného auditu upravuje výkon vnútorného auditu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Metodické usmernenie upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania vnútorného auditu pre všetkých zamestnancov správcov kapitol štátneho rozpočtu podľa § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorí vykonávajú vnútorný audit. Cieľom metodického usmernenia je zabezpečiť jednotnú aplikáciu vybraných ustanovení §10, §16 až 18 a § 20 až 28 zákona o finančnej kontrole a audite.

FS - 4/2019
Číslo: MF/7321/2019-732
Dátum uverejnenia: 26. 4. 2019
Problematika: daňová

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu súkromným výrobcom destilátu.

FS - 4/2019
Číslo: MF/7106/2019-732
Dátum uverejnenia: 25. 4. 2019
Problematika: daňová

Vzor oznámenia o výrobe destilátu, ktorý je prílohou vyhlášky MF SR č. 108/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu, ustanovený podľa § 49a ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 290/2018 Z. z.

FS - 4/2019
Číslo: MF/008005/2019-1411
Dátum uverejnenia: 5. 4. 2019
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

Ministerstvo financií SR vydáva toto metodické usmernenie podľa § 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite s cieľom zabezpečiť jednotnú aplikáciu ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. Metodické usmernenie je záväzné pre orgány verejnej správy vykonávajúce finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z. z.; prílohou metodického usmernenia sú odporúčané vzory, ktoré si orgány verejnej správy môžu upraviť s ohľadom na svoje potreby.

FS - 3/2019
Číslo: MF/009168/2019-411
Dátum uverejnenia: 18. 3. 2019
Problematika:

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy obsahuje textovú a prílohovú časť. Prílohu č. 1 tvoria Kódy zdrojov, prílohu č. 2 Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022, prílohu č. 3 tvorí Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových organizácií.

...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.