Vyhľadávanie > Interné predpisy
267 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 7. 2006

Účelom tejto smernice je stanoviť konkrétne typy poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov s uvedením ich požadovaných vlastností a ďalších podmienok používania, ktoré je Zamestnávateľ povinný poskytnúť príslušným zamestnancom (pre profesie školník/správca budovy, učiteľ druhého stupňa ZŠ – predmet chémia, upratovačka, vedúca kuchyne/kuchárka/pomocná sila v kuchyni) a zamestnanci sú povinní použiť pri plnení pracovných úloh podľa pokynov Zamestnávateľa.

Právny stav od: 1. 9. 2021

Obecné/mestské zastupiteľstvo obce/mesta na základe § 6 ods. 1 zákona SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. 1 písm. c) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva s cieľom stanovenia podmienok, za ktorých budú obcou/mestom prenechávané byty do nájmu, toto všeobecné záväzné nariadenie.

Právny stav od: 1. 7. 2006

Účelom interného predpisu Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov je stanoviť v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v zmysle ustanovení nariadenia vlády SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, podmienky poskytovania, používania a kontroly osobných pracovných prostriedkov. Postup upravený internou smernicou je možné v primeranom rozsahu aplikovať na prideľovanie pracovného odevu a pracovnej obuvi zamestnancom.

Právny stav od: 1. 7. 2021

Účelom smernice je stanoviť postup pri evidovaní a účtovaní zásob v účtovnej jednotke. Cieľom je vymedziť druh zásob, ktorý predstavuje v účtovnej jednotke materiál (nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar), spôsob jeho evidencie a účtovania.

Právny stav od: 1. 8. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto.

Právny stav od: 28. 6. 2021

Táto smernica upravuje postup pri predkladaní žiadosti o pridelenie príspevku na dopravu, prideľovaní príspevku na dopravu dieťaťa alebo žiaka uvedeného v § 4aa zákona, zúčtovaní príspevku na dopravu.

Právny stav od: 1. 8. 2021

Obsahom smernice o úhrade poplatku v materskej škole je určenie výšky a spôsobu úhrady finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Rokovací poriadok obecného/mestského zastupiteľstva obce/mesta upravuje pravidlá o rokovaní zastupiteľstva, o príprave materiálov a podkladov na rokovanie, spôsobe uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení, spôsobe kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy.

Právny stav od: 1. 3. 2021

Pracovný poriadok môže podľa § 84 Zákonníka práce, ako aj podľa § 12 zákona o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zamestnávateľ vydať vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia, inak je neplatný. Zástupcami zamestnancov sa na tieto účely rozumie odborová organizácia alebo zamestnanecká rada, prípadne zamestnanecký dôverník. Bez súhlasu zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia, by pracovný poriadok nebol platný.

Právny stav od: 20. 5. 2021

Smernica o podmienkach pripojenia na vodovod a kanalizáciu upravuje postup, proces a podmienky pripojenia a odpojenia na verejný vodovod a kanalizáciu v obci a rámcovo upravuje základné práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci a žiadateľov/odberateľov/producentov.

...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.