Vyhľadávanie > Odborné články
3083 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Peter Ivánek

Pre účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky Ministerstvom financií SR sa za obce a ich organizácie každoročne vypracováva a predkladá formulár vzájomných vzťahov (FVV SC). Ide o dôležitý podklad s informáciami o vybraných vzájomných vzťahoch na najvyššej úrovni konsolidácie – tzv. súhrnného celku.

Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Peter Ivánek

Vzájomné vzťahy, ktoré vykazujú obce, mestá, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti v ich konsolidovanom celku pre účely SÚZ, sú uvedené v Zozname účtovných jednotiek súhrnného celku, v hárku Vysvetlivky.

Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Peter Ivánek

V tabuľke sa vykazujú len vzájomné pohľadávky a záväzky, ktoré majú konečný zostatok k 31. 12., voči organizáciám v súhrnnom celku. Nevykazujú sa tu uhradené záväzky a zinkasované pohľadávky v priebehu roka, ktoré nemajú konečný zostatok.

Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Peter Ivánek

V tabuľke sa vykazujú len náklady a výnosy, ktoré boli dosiahnuté voči organizáciám v súhrnnom celku v priebehu účtovného roka, bez ohľadu na to, či boli spojené s uhradeným záväzkom alebo inkasovanou pohľadávkou k 31. 12.

Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Peter Ivánek

Predmetom vykazovania v tabuľke sú bežné a kapitálové transfery prijaté zo štátneho rozpočtu, pričom tieto prostriedky mohli poskytnúť rôzne štátne rozpočtové organizácie (napr. rôzne ministerstvá).

Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Peter Ivánek

Príspevok rozoberá aj príklady na vzájomné vzťahy, ktoré sa vykazujú vo FVV SC.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 27. 2. 2021
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Obce, mestá a vyššie územné celky majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vždy, pretože dosahujú v rámci svojej základnej činnosti aj príjmy, ktoré sú predmetom dane (napríklad miestne dane a poplatky, príjmy zo štátneho rozpočtu vo forme podielových daní, príjmy z európskych prostriedkov a z iných inštitúcií a pod.).

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 27. 2. 2021
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Obciam a VÚC ako právnickým osobám zaradeným pre účely zákona o dani z príjmov do § 12 ods. 3 medzi daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie vzniká povinnosť podať daňové priznanie v zmysle § 15 daňového poriadku, podľa ktorého daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 27. 2. 2021
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Pri podaní daňového priznania za rok 2020 po 31. 12. 2020 sa použije nové tlačivo daňového priznania právnických osôb, ktorého vzor je zverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 22/2020 pod č. Oznámenia MF/020519/2020-721 spolu s Oznámením o vydaní poučení na vyplnenie DP k dani z príjmov č. MF/020521/2020-721.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 27. 2. 2021
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Zmeny vplyvom zákona č. 301/2019 Z. z. a z. č. 315/2019 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ktorým sa od 1. januára 2020 [resp. od 1. 1. 2021 len mikrodaňovníci a registrácia a od 1. 1. 2022 len v časti oslobodených príjmov pre zamestnancov v § 5 ods. 7 písm. r) ZDP] mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov.

...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.