Vyhľadávanie > Odborné články
3183 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum publikácie: 10. 5. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Podnikateľskou aktivitou obce budeme chápať všetky možné a dovolené formy podnikania, pričom sa sústredíme na pohľad zániku týchto činností, teda ukončovanie podnikania obce, nech už je vykonávaná v akejkoľvek forme.

Dátum publikácie: 5. 5. 2021
Autor: JUDr. Tomáš Hospodár

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) predstavuje programový dokument pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Na webovom sídle OP KŽP v časti „aktuálne výzvy“ sú zverejnené výzvy, v rámci ktorých žiadatelia o nenávratný finančný príspevok môžu aktuálne predkladať svoje žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Právny stav od: 1. 5. 2021
Dátum publikácie: 4. 5. 2021
Autori: JUDr. Róbert Bános, Mgr. Martina Podmanická

S účinnosťou od 1.5.2021 bol zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok doplnený o úplne nové konanie, ktorým sa súdom potvrdzuje vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Novou právnou úpravou sa má zamedziť podozrivým prevodom nehnuteľností a prispieť k ochrane vlastníckych práv osôb, ktoré mohli byť týchto práv pozbavené.

Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 3. 5. 2021
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Od 1. januára 2021 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Táto vyhláška je vykonávacím predpisom v podobe všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

Právny stav od: 1. 5. 2021
Dátum publikácie: 30. 4. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Ako uvádza predkladateľ novely stavebného zákona, tieto zmeny sú motivované aj tým, že expertný odhad hovorí, že už dnes cca 20 % – 30 % všetkých reklamných stavieb porušuje zákon. Nelegálne reklamné stavby majú pritom negatívny vplyv aj na vlastníkov legálnych reklamných stavieb, a to hlavne v prípadoch vysokého počtu takýchto stavieb na jednom mieste. Proces odstraňovania takýchto reklamných stavieb je komplikovaný a vlastníci môžu používať rôzne obštrukcie, aby tento proces ešte predĺžili.

Právny stav od: 1. 5. 2021
Dátum publikácie: 30. 4. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Doteraz bola možnosť riešiť správne delikty porušenia pravidiel cestnej premávky za využitia inštitútu objektívnej zodpovednosti vyhradené len Policajnému zboru. S účinnosťou od 1. 5. 2021 však získajú obce a mestá oprávnenie riešiť práve aj niektoré porušenia pravidiel cestnej premávky s využitím uvedeného inštitútu objektívnej zodpovednosti.

Právny stav od: 1. 9. 2020
Dátum publikácie: 28. 4. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

V tomto článku si predstavíme konkrétne a najčastejšie sa vyskytujúce typy právnych úkonov s majetkom obce (napr. predaj, prenájom, darovanie obecného majetku). Predstavíme tiež zákonné podmienky, ktoré musia byť splnené pre ten-ktorý konkrétny druh nakladania s obecným majetkom aj so vzormi uznesení obecného zastupiteľstva.

Právny stav od: 1. 9. 2020
Dátum publikácie: 28. 4. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Vo všeobecnosti platí, že prevody vlastníctva majetku obce sa môžu vykonať v zásade len nasledujúcimi tromi spôsobmi (pokiaľ zákon ďalej neustanovuje výnimky z tohto pravidla – pozri ďalej v texte): na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou, tzv. priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku.

Právny stav od: 1. 9. 2020
Dátum publikácie: 28. 4. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Obec je povinná aj pri nájme jej majetku postupovať primerane ako pri prevodoch vlastníctva majetku, teda obchodnou verejnou súťažou, dražbou alebo obdoby priameho predaja. Z logiky veci pri nájme vypadáva s ohľadom na zložitosť, nákladnosť a neflexibilitu dražba, avšak prípady obchodnej verejnej súťaže alebo priameho predaja je možné plne použiť aj pri nájme. Je tak možné zabezpečiť súťažné prostredie a vybrať tak pre obec najvýhodnejšieho nájomcu.

Právny stav od: 1. 9. 2020
Dátum publikácie: 28. 4. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Zámenná zmluva predstavuje výmenu veci za vec, pričom sa na ňu v zmysle ustanovenia § 611 Občianskeho zákonníka primerane vzťahujú ustanovenia pre kúpnu zmluvu.

...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.