Vyhľadávanie > Odborné články
2438 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Zrážky zo mzdy vykonáva zamestnancovi každý zamestnávateľ. Typ zrážok a ich poradie ustanovuje § 131 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Zrážky zo mzdy sa členia na tie, ktoré sa vykonávajú bez písomného súhlasu zamestnanca, a tie, na ktoré je potrebný súhlas zamestnanca.

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D

Problematika verejného záujmu je jedna z najdôležitejších a zároveň najkomplikovanejších tém v rámci správneho práva. Osobitne má tento pojem a jeho aplikácia význam v stavebnom práve, a to je dôvod, prečo s ním začíname sériu venovanú problematike tohto právneho odvetvia.

Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (N601338)

Týmto metodickým pokynom sa ruší metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49a a k úprave odpočítanej dane podľa § 54a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vydaný v januári 2018. Do nového metodického pokynu sa prevzali všetky časti pôvodného metodického pokynu, ktorých sa novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 nedotkla. Doplnené a upravené časti metodického pokynu sú uvedené tučným písmom. K úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa § 54 zákona o DPH je vydaný samostatný metodický pokyn.

Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (N601338)

Predmetom tohto metodického pokynu je najmä osobitná úprava uplatňovania dane pre digitálne služby určená pre zdaniteľné osoby usadené na území Európskej únie, ale neusadené v členskom štáte spotreby (v ďalšej časti tohto metodického pokynu sa skratka „osobitná úprava MOSS" používa len v súvislosti s osobitnou úpravou pre zdaniteľné osoby usadené na území EÚ, označovaná aj ako osobitná úprava pre Úniu, resp. EÚ schéma).

Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2018 do 30. septembra 2019, resp. do 31. októbra 2019, ak mal platiteľ predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. V rámci ročného zúčtovania poistného vykoná výpočet sumy poistného z ročného vymeriavacieho základu za všetkých platiteľov poistného. Ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok, túto skutočnosť oznámi platiteľom poistného prostredníctvom „Oznámenia o výsledku ročného zúčtovania“. Pri vrátení preplatku poistencovi je povinná z preplatku zraziť daň. Ak preplatok za zamestnanca vráti zamestnávateľovi, zamestnávateľ je povinný preplatok zúčtovať so zamestnancom. Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, túto skutočnosť oznámi zdravotná poisťovňa platiteľom poistného prostredníctvom „Výkazu nedoplatkov“. Poistenec môže preukázateľne zaplatený nedoplatok uplatniť do výdavkov znížením základu dane z tých príjmov, v súvislosti s ktorými nedoplatok vznikol, a to v roku zaplatenia nedoplatku, t. j. v roku 2019 alebo podaním dodatočného daňového priznania za rok, ktorého sa nedoplatok týka, t. j. za rok 2018. Ak platiteľ poistného je podnikateľský subjekt, preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania musí vyrovnať aj účtovne v závislosti od spôsobu uplatňovania daňových výdavkov.

Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Ak bude výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok najmenej 5 €, zdravotná poisťovňa v lehote na vykonanie ročného zúčtovania poistného zašle všetkým platiteľom poistného písomné oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného.

Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Ak bude výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok najmenej 5 €, zdravotná poisťovňa vydá a v lehote na vykonanie ročného zúčtovania poistného zašle príslušným platiteľom poistného výkaz nedoplatkov.

Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie má u platiteľov poistného dôsledky aj na daň z príjmov. Pri vyrovnaní rozdielov z ročného zúčtovania je potrebné zabezpečiť zdanenie preplatkov a zahrnutie nedoplatkov do základu dane z príjmov fyzických osôb. Pri daňovom vyrovnaní rozdielov z ročného zúčtovania poistného sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v závislosti od toho, či ide o zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, inú fyzickú osobu alebo zamestnávateľa a v závislosti od toho, v súvislosti s akými príjmami rozdiely pri ročnom zúčtovaní poistného vznikli.

Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Spôsob zdanenia preplatkov z ročného zúčtovania závisí od toho, či ide o preplatok vzniknutý zamestnancovi, ktorý bol vyplatený zamestnancovi priamo zdravotnou poisťovňou, preplatok vzniknutý zamestnancovi, ktorý bol vyplatený zamestnancovi prostredníctvom jeho zamestnávateľa, preplatok vzniknutý zamestnávateľovi z poistného plateného za svojich zamestnancov.

...