Vyhľadávanie > Odborné články
2400 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 8. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Príspevok upozorňuje na novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na novely ďalších „školských“ zákonov. V príspevku sa zmenám, ktoré prináša táto novela, budeme venovať v širšom kontexte. Zmeny realizované novelou nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, 1. októbra 2019 a 1. januára 2021.

Dátum publikácie: 19. 8. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Novelou školského zákona sa zavádza povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole.

Dátum publikácie: 19. 8. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V nadväznosti na zmeny v zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizujú príslušné ustanovenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto zmenám sa budeme venovať v širšom kontexte, s tým, že pripomenieme aj novelu na základe zákona č. 365/2018 Z. z., ktorá priniesla úpravy účinné od 1. septembra 2019.

Dátum publikácie: 19. 8. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V nadväznosti na zmeny v zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizujú príslušné ustanovenia zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení.

Dátum publikácie: 12. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa tohto zákona. Teda zamestnávatelia určujú plat tejto skupine zamestnancov a posudzujú kvalifikačné predpoklady ustanovené na vykonávanie jednotlivých pracovných činností v súlade s uvedeným zákonom a v súlade s jeho vykonávacím predpisom, ktorým je nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov. Príspevok rozoberá zmeny od 1. septembra 2019.

Dátum publikácie: 12. 8. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Príspevok sa venuje týmto okruhom: súťaž ako zásada pri prevode vlastníctva majetku obce, schvaľovanie prevodu vlastníctva majetku obce pri obchodnej verejnej súťaži, podmienky obchodnej verejnej súťaže, obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce.

Dátum publikácie: 8. 8. 2019
Autor: Ing. Mária Krempaská

Dnešní zamestnávatelia majú množstvo zákonmi stanovených povinností vo vzťahu k svojim zamestnancom. Jednou z takýchto povinností je aj oboznamovanie zamestnancov s pracovným prostredím, právnymi predpismi a požiadavkami o ochrane pred požiarmi v práci a v pracovnom procese v zmysle platnej legislatívy.

Dátum publikácie: 8. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Miesta vedúcich zamestnancov sa obsadzujú buď výberovým konaním alebo bez výberového konania prostredníctvom dohodnutého druhu práce v pracovnej zmluve alebo jeho zmenou. Niektorí vedúci zamestnanci musia byť do funkcie vymenovaní, niektorí sa do funkcie nevymenúvajú. Kedy a ktoré akty je potrebné pri ustanovovaní vedúceho zamestnanca do funkcie vykonať, si uvedieme v nasledujúcom článku so zameraním na školy a školské zariadenia aj s uvedením vzorov vymenovacích dekrétov.

Dátum publikácie: 8. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Niektorí vedúci zamestnanci musia byť do funkcie vymenovaní, niektorí sa do funkcie nevymenúvajú. Požiadavkou na vykonávanie funkcie zástupcov riaditeľa školy, je vymenovanie a zároveň má vo svojom pracovnom poriadku ustanovené, že miesta ostatných vedúcich zamestnancov obsadzuje výberovým konaním.

Dátum publikácie: 6. 8. 2019
Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D

Predmetom zákona o pôde je úprava práv a povinností právnických a fyzických osôb vlastníkov, pôvodných vlastníkov, užívateľov a nájomcov pôdy, ako aj pôsobnosť štátu pri úprave vlastníckych a užívacích práv k pozemkom. Novela účinná od 1. júla 2019 obsahuje niekoľko zmien. Jeden okruh tvoria zmeny spresňujúce vzťah napríklad k pôsobnosti Pozemkového fondu alebo technické poznámky. Najrozsiahlejšia zmena sa týka zániku užívacích práv k pozemkom. Novela spresňuje doterajšie formy zániku nájmu.

...