Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4776 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 4. 2010
Dátum publikácie: 12. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Môže obec odmeňovať zamestnancov podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme a opatrovateľky zamestnávané v rámci projektu ESF podľa Zákonníka práce?

Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 12. 8. 2020
Autor: Viera Kubanková

V základnej škole spojili druhý a štvrtý ročník do jednej triedy. Triedna učiteľka má nárok na 5 % príplatok za jednu triedu alebo na 10 % za dve triedy?

Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 12. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Patrí výchovnému poradcovi príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3 % podľa § 14e ods. 1 písm. c) zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za absolvované špecializačné vzdelávanie pred septembrom 2019? Výchovný poradca má absolvované špecializačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z., avšak má plných 12 % kreditov.

Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 12. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Stredná odborná škola vyučuje žiakov aj vo večernej forme štúdia.

Pedagogický zamestnanec má stanovený základný úväzok pre strednú odbornú školu 22 hodín, pre dennú formu štúdia. Ten istý pedagogický zamestnanec vyučuje aj vo večernej forme štúdia popoludní, podľa rozvrhu stanoveného pre večernú formu štúdia. Zamestnanec vyučuje vo večernej forme štúdia viac ako osem hodín týždenne.

Ako správne postupovať pri odmeňovaní takéhoto zamestnanca vo večernej forme - za čo považovať hodiny, ktoré odučí nad rámec svojho základného úväzku v dennej forme štúdia?

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Do ktorej platovej triedy Katalógu pracovných činností by mal byť zaradený riaditeľ zariadenia pre seniorov? Zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou s počtom obyvateľov 146 a 84 zamestnancami. Má samostatnú kuchyňu, práčovňu a ostatné prevádzkové súčasti. Štatutár je správca všetkých nehnuteľností, v ktorých zariadenie funguje, podpisuje všetky dokumenty, koordinuje a zabezpečuje verejné obstarávania. Zariadenie má 4 úseky (stravovací, opatrovateľský, sociálny, ekonomicko-prevádzkový), ktoré vedú vedúci úsekov.

V roku 2006 bol riaditeľ do platovej triedy zaradený podľa príkladov pracovných činností 15.11.06 a 15.09.01 Katalógu pracovných činností. Má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore andragogika, ukončené v roku 2002, a rigoróznu skúšku v študijnom obore sociálna práca vykonanú v roku 2009 so získaním titulu PhDr.

Právny stav od: 1. 5. 2004
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková

Bytový podnik s. r. o. (100 % vlastníkom je mesto) je platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto je tiež platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto má uzavreté zmluvy s Bytovým podnikom s. r. o. (ďalej len „BP s. r. o.“) o spravovaní a údržbe mestského majetku. Za výkon správy dostáva BP s. r. o. odmenu, ktorú fakturuje na mesačnej báze mestu...

Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková

Bytový podnik s. r. o. (100 % vlastníkom je mesto) je platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto je tiež platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto má uzavreté zmluvy s Bytovým podnikom s. r. o. (ďalej len „BP s. r. o.“) o spravovaní a údržbe mestského majetku. Za výkon správy dostáva BP s. r. o. odmenu, ktorú fakturuje na mesačnej báze mestu...

Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková

Bytový podnik s. r. o. (100 % vlastníkom je mesto) je platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto je tiež platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto má uzavreté zmluvy s Bytovým podnikom s. r. o. (ďalej len „BP s. r. o.“) o spravovaní a údržbe mestského majetku. Za výkon správy dostáva BP s. r. o. odmenu, ktorú fakturuje na mesačnej báze mestu...

Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Vstupuje zostatok finančného prenájmu do celkového dlhu obce a tiež aj splátka istiny účtovaná ako výdavková finančná operácia?

Právny stav od: 1. 1. 2005
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Akú ekonomickú klasifikáciu použiť pri rekonštrukcii WC z kapitálových výdavkov prijatých od mesta?

...