Vyhľadávanie > Príklady z praxe
3793 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Má poslanec obecného zastupiteľstva právo vyžiadať si a dostať od obce pred schvaľovaním záverečného účtu obce hlavnú knihu, výsledovku, FIN 1-12/2018, súvahu?

Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Môže obec organizovať bál, ak je v rozpočtovom provizóriu a ako má o tejto aktivite účtovať (príjmy a výdavky)?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková

Daňovník – právnická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva odpisuje multifunkčné kopírovacie zariadenie zaradené do 1. odpisovej skupiny so vstupnou cenou 8 000 eur. Ročný odpis predstavuje sumu 2 000 eur. Daňovník uvedené multifunkčné kopírovacie zariadenie prenajíma, nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s možnosťou výpovede. Nájomca vypovie zmluvu k 31. 3. Za obdobie od 1. 1. do 31. 3. daňovník má výnos z prenájmu 600 eur...

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Lucián Jakubík

Školská jedáleň je organizačným útvarom základnej školy s právnou subjektivitou.

Zamestnanci školskej jedálne neboli v dôsledku chorobnosti v práci v dostatočnom počte, aby mohli zabezpečiť navarenie obeda pre žiakov a zamestnancov školy. Zo stravy v školskej jedálni boli všetci stravníci v tomto období odhlásení. Z tohto dôvodu riaditeľka školy objednala dovoz stravy dodávateľským spôsobom pre žiakov a zamestnancov od externej spoločnosti, ktorá stravu navarila a doviezla. Dovoz stravy sa uskutočnil na faktúru, ktorá bola vystavená na celkový počet odobratých jedál za žiakov a zamestnancov. Žiaci a zamestnanci následne uhradili sumu za odobraté obedy na príjmový účet školy. Peniaze škola previedla zriaďovateľovi, ktorý jej ich vrátil na výdavkový účet na úhradu faktúry.

Ako zaúčtovať: vyzbierané prostriedky od žiakov a zamestnancov pri vklade na príjmový účet, ich prevod zriaďovateľovi, faktúru od dodávateľa za stravu, réžiu pre žiakov a stravu pre zamestnancov?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Akým spôsobom účtovať o nákladoch na nastavenie tlačiarne, obstaranie tonerov do tlačiarne a inštalácii internetových služieb a siete aj s podpoložkou ekonomickej klasifikácie?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Ako má správne obec klasifikovať výdavky spojené s obstaraním odevu pre obecný spevokol?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Ako správne má subjekt štátnej správy klasifikovať úhradu trinásteho a štrnásteho platu zamestnancovi?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková

V obci sa nachádza skládka odpadov, ktorá neodvádza poplatok za uloženie odpadu obci, ale odvádza poplatok Envirofondu a Envirofond to poukáže v nižšej sume obci. Ako zaúčtovať príjem z poplatku za uloženie odpadu z Environmentálneho fondu? Kód zdroja na akú príjmovú položku, zúčtovací účet a výnosy?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Cirkevná škola chce pri príležitosti ukončenia gymnázia excelentným žiakom udeliť finančný dar. Je možné tento finančný dar považovať za iné ocenenie v zmysle školského zákona?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Podľa súčasne platného zákona je učiteľ zaradený do kategórie pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou, ak má PhD. + 3 roky praxe. Učiteľka štúdium ukončila v júli 2016 s nástupom do zamestnania (stredná škola) k 4. 9. 2016. Od roku 2013 do roku 2016 vykonávala prax aj na vysokej škole, čo má potvrdené z fakulty. Od 1. 9. 2019 má byť účinný nový zákon, kde je potrebné mať 5 rokov praxe k 1. atestácii.

Zaradiť pracovne učiteľku podľa súčasne platného zákona alebo podľa zákona, ktorý bude platiť od 1. 9. 2019?

...