Vyhľadávanie > Príklady z praxe
3980 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 7. 2003
Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Alena Bajčíková

Aké právomoci majú na škole zástupcovia odborov? Musia sa vyjadrovať ku každej smernici/vnútornému predpisu, ktorý vydáva riaditeľka školy (napr. smernica o vypisovaní pedagogickej dokumentácie)?

Právny stav od: 1. 1. 2013
Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková

Na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena, kde oprávnený z vecného bremena je a.s. a povinný z vecného bremena je obec. Predmet vecného bremena je uloženie a prevádzkovanie kanalizačného potrubia na častiach pozemkov v majetku obce. Oprávnený z vecného bremena zaplatil v zmysle zmluvy za zriadenie vecného bremena jednorazovú odplatu napr. 10 000 eur na účet povinného z vecného bremena. Ako tento prípad zaúčtovať? Sú to kapitálové príjmy? Aký výnos správne použiť (64...) a tiež aký je kód zdroja (43?)?

Právny stav od: 1. 4. 2018
Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Ak obecné zastupiteľstvo uznesením uložilo hlavnému kontrolórovi s kratším úväzkom vykonať kontrolu, je možné takéto uznesenie považovať za príkaz alebo súhlas s prácou nadčas?

Právny stav od: 1. 2. 2019
Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová

Za akých podmienok má zástupca starostu od 1. 2. 2019 nárok na plat? Dovtedy platilo, že zástupca starostu má nárok na plat počas PN starostu, keď nemôže vykonávať funkciu starostu.

Právny stav od: 1. 5. 1990
Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Môže byť vedúcim odštepného závodu štátneho podniku kolektívny orgán? Ak áno, v akom právnom vzťahu k podniku by v tom prípade boli jeho členovia?

Právny stav od: 1. 12. 2011
Dátum publikácie: 19. 11. 2019
Autor: Ing. Alena Bajčíková

Ak škola uzatvorí zmluvu o výkone dobrovoľníckej činnosti bezodplatne (účasť inštruktora na lyžiarskom výcviku žiakov), je potrebné zmluvného partnera prihlasovať do Sociálnej poisťovne, resp. zdravotnej poisťovne?

Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 19. 11. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Môže obec prispievať starostovi na doplnkové dôchodkové sporenie?

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 19. 11. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

V § 6 ods. 2 novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa hovorí o započítanej praxi. Do započítanej praxe sa zaráta aj vysoká škola, prípadne doba od ukončenia 18. roku veku zamestnanca alebo až od začiatku prvého zamestnania, t. j. keď začal skutočne pracovať – vykonávať prax? Započítava sa do započítanej praxe aj vysoká škola denného štúdia?

Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 18. 11. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

V prípade, ak sa zmenia napr. od 1. 1. 2020 tarifné tabuľky pre verejnú správu o 10 %, je zamestnávateľ povinný tých 10 % dodržať zvýšenie platu alebo môže len upraviť základný plat podľa tabuľky a znížiť osobné ohodnotenie tak, že zamestnancovi zostane plat v pôvodnej výške?

Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 18. 11. 2019
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa

Príspevková organizácia zriadená obcou so súhlasom zriaďovateľa vykonáva podnikateľskú činnosť a je platiteľom DPH. V júli 2019 pre obec uskutočnila rekonštrukciu chodníkov prostredníctvom SZČO. Táto činnosť je zadefinovaná v zriaďovacej listine ako hlavná činnosť.

1. Je správne považovať rekonštrukciu chodníkov uskutočnenú prostredníctvom SZČO za hlavnú činnosť a fakturovať obci bez DPH?

2. Aký kód zdroja sa použije pri inkase faktúry v prípade, že ide o príjmy z výkonu hlavnej činnosti?

...