Vyhľadávanie > Príklady z praxe
5971 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2012
Dátum publikácie: 22. 9. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ako zaúčtovať nákup kytice a malý vecný dar pri príležitosti jubilea zamestnanca v príspevkovej organizácii? Môže sa použiť sociálny fond?

Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 22. 9. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová

1. K 31. 8. 2019 bol zamestnankyni priznaný aj vyplácaný kreditový príplatok vo výške 6 % podľa § 32g zákona č. č. 553/2003 Z. z. V roku 2021 absolvovala inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín, za ktoré jej bol priznaný príplatok vo výške 3 %. V r. 2021 chce absolvovať ešte jedno inovačné vzdelávanie, za ktoré jej budú patriť ďalšie 3 %? Keďže v zákone je uvedené, že môže získať maximálne 9 % za inovačné vzdelávanie, ako posudzovať vzdelávania získané pred 1. 9. 2019?

2. K 31. 8. 2019 bol zamestnankyni priznaný aj vyplácaný kreditový príplatok vo výške 12 % podľa § 32g zákona. Môže v roku 2021 absolvovať inovačné vzdelávanie a požiadať o ich priznanie až v roku 2026, keď jej skončí platnosť starých kreditových príplatkov, aby jej platili 7 rokov, teda do roku 2033?

Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 22. 9. 2021
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Môže súkromná škola (nezisková organizácia) použiť financie získané od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie, konkrétne na nákup použitého osobného automobilu?

Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum publikácie: 22. 9. 2021
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako účtovať projektovú dokumentáciu za kanalizáciu v obci a tiež vyjadrenie hasičov, či hydromelioráciu?

Právny stav od: 15. 1. 2020
Dátum publikácie: 22. 9. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Učiteľka v materskej škole má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe marketingová komunikácia a v študijnom odbore masmediálne štúdiá. Dňom 15. 6. 2021 ukončila štúdium na SOŠ Pedagogickej v Trnave v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. U zamestnávateľa je zamestnaná od 1. 9. 2020 a je zaradená do 6. platovej triedy, má príplatok začínajúceho učiteľa. Dňom 16. 6. 2021 ukončuje adaptačné vzdelávanie. Do akej platovej triedy ju zaradiť?

Právny stav od: 1. 9. 2007
Dátum publikácie: 21. 9. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová

Zamestnanec mal pracovný pomer na dobu určitú od 17. 5. 2021 do 31. 5. 2021. Od 21. 6. 2021 zamestnávateľ znova uzatvoril pracovný pomer na dobu určitú do 22. 6. 2022. Môže byť v tejto pracovnej zmluve dohodnutá skúšobná doba?

Právny stav od: 1. 9. 2011
Dátum publikácie: 21. 9. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová

Zamestnanec má vypísanú dovolenku napr. v trvaní od 6. 7. 2021 do 9. 7. 2021. Následne v tomto čase neplánovane navštívi lekára. Je možné mu tento deň uznať ako platené voľno? Je možné dovolenku prerušiť?

Právny stav od: 15. 1. 2020
Dátum publikácie: 21. 9. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Základná škola bude prijímať učiteľa na I. stupeň – anglický jazyk.

Uchádzačka má nasledovné doklady:

- DIPLOM zo dňa 26. 8. 2002

vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore MANAŽMENT, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managmentu,

- vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške zo dňa 25. 11. 2011

– základná štátna jazyková skúška pre odbor z jazyka anglického, Jazyková škola Bratislava.

Nikdy neučila a nebola zaradená do adaptačného vzdelávania, a preto nemá rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania.

Môže učiť anglický jazyk v základnej škola, keď nemá pedagogické minimum - doplňujúce pedagogické štúdium - DPŠ?

Podľa § 83 ods. 1 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z.

„(1) Pedagogický zamestnanec je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia.

(4) V období podľa odsekov 1 až 3 sa pedagogický zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad.

Ak uchádzačka donesie potvrdenie o začatí školy – DPŠ, až potom môže byť kvalifikovaná a po ukončení adaptačného vzdelávania bude preradená ako samostatná – kvalifikovaná?

Ako ju zaradiť?

Názor školy je, že bude nekvalifikovaná - začínajúca:

"Platovej tarify - pracovnej triedy jeden",

Platová trieda: 6 suma: 915 € - začínajúca,

prax: 6 rokov (materská a rodičovská dovolenka),

bude zaradená do adaptačného vzdelávania a bude mať:

- príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca: mesačne vo výške 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený.

Po ukončení adaptačného vzdelávanie ešte stále bude nekvalifikovaná, kým nezačne študovať – pedagogické minimum - DPŠ?

Právny stav od: 1. 1. 2010
Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková

Bytové družstvo vykonáva správu bytového domu, na ktorom má prevádzkovateľ internetových služieb umiestnené svoje antény. Na základe nájomnej zmluvy prevádzkovateľ internetových služieb platí do fondu prevádzky, údržby a opráv tohto bytového domu ročné nájomné 150 eur. Z týchto príjmov bytové družstvo odvádza daň vyberanú zrážkou...

Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže obec použiť prostriedky rezervného fondu aj v septembri 2021 na účely obstarania motorového vozidla?

...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.