Vyhľadávanie > Vzory zmlúv a právnych podaní
601 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2020

Správca dane môže svojím rozhodnutím za účelom zabezpečenia daňového nedoplatku daňového subjektu zriadiť záložné právo na predmet zálohu vo vlastníctve daňového subjektu. Predmetom zálohu môžu byť všetky veci, ktoré sú spôsobilé byť predmetom vlastníckeho práva, t. j. najmä nehnuteľnosti, hnuteľné veci, cenné papiere a iné.

Právny stav od: 1. 1. 2016

V prípade, ak daňovému subjektu vznikne daňový preplatok podľa § 79, je správca dane v prvom rade povinný použiť takýto preplatok na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Správca dane je v daňovom exekučnom konaní oprávnený najmä vyzvať daňového dlžníka, aby predložil doklady potvrdzujúce vlastníctvo k veci, výšku úhrad v prospech správcu dane a ďalšie dôkazy.

Právny stav od: 1. 1. 2016

V zmysle ustanovenia § 60 Obchodného zákonníka časti vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje zakladateľ, ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve. Správcom vkladov môže byť len zakladateľ spoločnosti alebo banka, resp. pobočka zahraničnej banky, aj keď nie je zakladateľom. Správca vkladov je povinný vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými spoločníkmi, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Právny stav od: 1. 1. 2012

Daňový poriadok počíta so situáciou, ak je správca dane nečinný, a teda nerozhodne vo veci v zákonom stanovených lehotách, a preto v § 66 daňového poriadku zaviedol inštitút – opatrenie proti nečinnosti. Jeho podstatou je atrahovanie (stiahnutie) príslušnosti na rozhodovanie orgánu najbližšie nadriadenému správcovi dane. 

Právny stav od: 1. 1. 2016

V písomne udelenom plnomocenstve musí byť vymedzený rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený. Pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, musí byť osvedčená. Ak splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa v medziach oprávnenia zastupovať, vzniknú tým práva a povinnosti priamo splnomocniteľovi.

Právny stav od: 1. 1. 2012

Na žiadosť daňového subjektu správca dane vydá písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra, ak nemá voči daňovému subjektu daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá daňový nedoplatok alebo ak u daňového subjektu neprebieha výkon daňovej kontroly, určenie dane podľa pomôcok alebo vyrubovacie konanie podľa § 68 zákona č. 563/2009 Z. z.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie sa predkladá správcovi dane. Správca dane je povinný túto žiadosť postúpiť príslušnému orgánu, ak nie je príslušný o nej rozhodnúť. O povolení úľavy zo sankcie alebo o odpustení sankcie sa vydáva rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Zastupovanie pri správe daní upravuje ust. § 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca (rodič neplnoletého daňového subjektu, osvojiteľ neplnoletého daňového subjektu) alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane.

Právny stav od: 1. 1. 1992

Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera.

...