Vyhľadávanie > Vzory zmlúv a právnych podaní
685 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2018

Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 34 až 40 zákona o sociálnych službách, alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto zariadeniach, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Správnou žalobou sa žalobca môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.

Právny stav od: 1. 9. 2019

Každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany na správnom súde.

Právny stav od: 27. 6. 2021

Spracúvanie osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podlieha určitým pravidlám. Článok 28 nariadenia GDPR pripúšťa, že zmluva alebo iný právny akt sa môže vcelku alebo sčasti zakladať na štandardných zmluvných doložkách. Práve štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi podľa čl. 28 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov prijala Európska komisia 4. júna 2021.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Zákon podmieňuje vyhotovenie elektronickej faktúry súhlasom príjemcu tovaru alebo služby. Príjemca si musí byť istý, že je schopný po technickej stránke prijať elektronickú faktúru a zabezpečiť vierohodnosť jej pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť.

Právny stav od: 1. 8. 2021

Na žiadosť daňového subjektu alebo jeho zástupcu urobí správca dane zo spisového materiálu daňového subjektu, ktorý sa týka jeho daňových povinností, rovnopisy alebo fotokópie, osvedčí ich zhodu s originálom a vydá ich daňovému subjektu, pričom osvedčenie rovnopisu alebo fotokópie podlieha správnemu poplatku.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany na správnom súde.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme (pre zákonom vybrané kategórie zamestnávateľov) sa spravujú zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. Tento zákon ale upravuje len niekoľko málo oblastí (predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme, obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov, povinnosti a obmedzenia zamestnancov, majetkové priznanie...); nevzťahuje sa však na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce. Ostatné oblasti sa v súlade s ustanovením § 1 ods. 4 tohto zákona upravuje Zákonník práce, čomu zodpovedá aj ustanovenie § 3 ods. 1 ZP.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak vec, ktorá bola vydaná, odňatá alebo prevzatá, na ďalšie konanie nie je potrebná, vráti sa tomu, kto ju vydal.

Právny stav od: 30. 1. 2002

Zákon o nadáciách v ust. 13 ods. 4 ustanovuje obligatórne náležitosti zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi nadáciou a fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom takejto zmluvy je určenie podmienok na získavanie peňažných prostriedkov a ich poskytovanie na vopred dohodnutý verejnoprospešný účel.

...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.