Vyhľadávanie > Vzory zmlúv a právnych podaní
667 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2021

Konkurzné konanie smerujúce k vyhláseniu malého konkurzu sa začína doručením návrhu dlžníka na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd. Návrh na vyhlásenie malého konkurzu môže podať dlžník, ako aj osoby oprávnené ho podať v mene dlžníka ako likvidátor alebo advokát prostredníctvom na to určeného formulára. 

Právny stav od: 11. 9. 2011

Odvolanie je opravným prostriedkom proti rozsudku súdu prvého stupňa. Odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku. V zásade je odvolacím súdom krajský súd, avšak vo veciach, v ktorých v prvom stupni je vecne príslušný špecializovaný trestný súd, je odvolacím súdom Najvyšší súd.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva. Pracovné zaradenie zamestnanca: hlavný kontrolór obce.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia zastupiteľstva samosprávneho kraja. Pracovné zaradenie zamestnanca: hlavný kontrolór samosprávneho kraja.

Právny stav od: 1. 2. 2021

Poskytovanie detektívnych služieb upravuje zákon o súkromnej bezpečnosti. Detektívna služba je hľadanie osoby, hľadanie majetku, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Právny stav od: 1. 9. 2007

Téma spolupráce zamestnávateľov je veľmi dôležitá najmä v oblasti stavebníctva a všade tam, kde sa na jednom pracovisku nachádza viacero zamestnancov rôznych zamestnávateľov, ktorých činnosť môže predstavovať zvýšené riziko vzniku úrazu.

Právny stav od: 23. 1. 2021

Zmluva o zabezpečení testovania na COVID-19 používaná organizáciami v praxi. Tento vzor je pre zamestnávateľov, ktorí chcú zabezpečovať vykonávanie testovania svojich zamestnancov a nespĺňajú podmienku, že súčet ich zamestnancov alebo zamestnancov pre tento účel vytvorenej skupiny bude predstavovať 250 a viac zamestnancov. Vzor je používaný subjektmi, ktoré už testovanie vykonávajú na dobrovoľnej báze dlhšie.

Právny stav od: 1. 10. 2020

Na konanie o zrušení právnickej osoby je kauzálne príslušný registrový súd, ktorého miestna príslušnosť je určená podľa adresy sídla právnickej osoby.

Právny stav od: 1. 1. 2021

So svojím majetkom, ktorý je definovaný v ustanovení § 1 ods. 2 zákona o majetku obcí, obec hospodári buď priamo, alebo prostredníctvom tzv. správcu majetku obce. Týmto správcom môžu byť len rozpočtové organizácie obce (najčastejšie napr. školy) alebo príspevkové organizácie obce (napr. rôzne obecné organizácie komunálnych služieb).

Právny stav od: 1. 10. 2020

Stanovy sú základným dokumentom družstva upravujúcim vnútorné vzťahy medzi družstvom a jeho členmi, medzi členmi navzájom a vonkajšie vzťahy predstavujúce po­stavenie družstva navonok. 

...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.