Vyhľadávanie > Vzory zmlúv a právnych podaní
675 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme (pre zákonom vybrané kategórie zamestnávateľov) sa spravujú zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. Tento zákon ale upravuje len niekoľko málo oblastí (predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme, obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov, povinnosti a obmedzenia zamestnancov, majetkové priznanie...); nevzťahuje sa však na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce. Ostatné oblasti sa v súlade s ustanovením § 1 ods. 4 tohto zákona upravuje Zákonník práce, čomu zodpovedá aj ustanovenie § 3 ods. 1 ZP.

Právny stav od: 1. 3. 2021

Pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorým sa zakladá pracovný pomer. Podľa § 13 ods. 5 Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2019 zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania.

Právny stav od: 1. 5. 2021

Konanie o potvrdení vydržania sa začína len na návrh. Návrh je oprávnený podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Právny stav od: 1. 5. 2021

Konanie o potvrdení vydržania sa začína len na návrh. Návrh je oprávnený podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Právny stav od: 1. 5. 2021

Konanie o potvrdení vydržania sa začína len na návrh. Návrh je oprávnený podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Právny stav od: 1. 1. 2021

V súčasnosti sa obce a mestá čoraz viac rozširujú do okolitého územia; tlak na ďalšiu výstavbu nemožno zastaviť. Preto nie sú ojedinelé prípady plánovanej výstavby aj na pôde, ktorá má doteraz (aspoň oficiálne) charakter poľnohospodárskeho využitia.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Konkurzné konanie smerujúce k vyhláseniu malého konkurzu sa začína doručením návrhu dlžníka na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd. Návrh na vyhlásenie malého konkurzu môže podať dlžník, ako aj osoby oprávnené ho podať v mene dlžníka ako likvidátor alebo advokát prostredníctvom na to určeného formulára. 

Právny stav od: 11. 9. 2011

Odvolanie je opravným prostriedkom proti rozsudku súdu prvého stupňa. Odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku. V zásade je odvolacím súdom krajský súd, avšak vo veciach, v ktorých v prvom stupni je vecne príslušný špecializovaný trestný súd, je odvolacím súdom Najvyšší súd.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva. Pracovné zaradenie zamestnanca: hlavný kontrolór obce.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia zastupiteľstva samosprávneho kraja. Pracovné zaradenie zamestnanca: hlavný kontrolór samosprávneho kraja.

...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.