Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednou z povinných náležitostí prevádzkovania pohrebiska v obci je prevádzkový poriadok pohrebiska.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa pre pohrebisko v časti obce určuje šírka ochranného pásma pohrebiska, určujú pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovujú činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

Právny stav od: 10. 2. 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Právny stav od: 1. 12. 2019

Z dôvodov zvýšeného záujmu o osobitné stravovanie u detí a žiakov pribúdajú školské jedálne, resp. školy, ktoré majú školské jedálne, ktoré majú zabezpečenie diétneho stravovania detí a žiakov, prípadne zamestnancov upravené v osobitnej smernici o diétnom stravovaní v školskej jedálni, ktorej vzor vám ponúkame.

Právny stav od: 1. 12. 2019

Cestovné náklady na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť uhrádza zákonnému zástupcovi žiaka škola, ktorú žiak navštevuje. Príspevok sa zákonnému zástupcovi uhrádza mesačne vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave, ak zriaďovateľ školy nezabezpečí dopravu žiaka inak.

Právny stav od: 1. 12. 2019

Pracovný poriadok môže podľa Zákonníka práce zamestnávateľ vydať vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia, inak je neplatný. Zástupcami zamestnancov sa na tieto účely rozumie odborová organizácia alebo zamestnanecká rada, prípadne zamestnanecký dôverník. Bez súhlasu zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia, by pracovný poriadok nebol platný.

Právny stav od: 1. 2. 2020

Obce dostali po obnovení územnej samosprávy v roku 1990 aj značný majetok. Keďže tento majetok je verejný, hospodárenie a nakladanie s ním si zasluhuje zvláštnu pozornosť a ochranu. Podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Právny stav od: 1. 9. 2019

Smernica na stanovenie interných postupov pri vybavovaní petícií, ktoré sú určené orgánom mesta/obce.

Právny stav od: 1. 9. 2019

Školský poriadok je vydaný riaditeľom školy na základe § 153 zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Školský poriadok predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagogických i ostatných zamestnancov školy.

Právny stav od: 1. 9. 2019

Smernica je spracovaná v súlade so zákonom o účtovníctve v nadväznosti na zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky pre podmienky organizácie/obce v účtovnom roku 2019 a 2020.