...
Právny stav od: 18. 3. 2020
Dátum publikácie: 2. 4. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku informujeme o financovaní výdavkov na civilnú ochranu vo všeobecnosti.

Právny stav od: 18. 3. 2020
Dátum publikácie: 2. 4. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Na financovaní výdavkov sa podieľajú aj samosprávne kraje a obce. Ich výdavky možno rozdeliť na výdavky: ktoré musia uhrádzať z vlastných zdrojov, ktoré im budú nahradené zo štátneho rozpočtu, keďže podľa vyhlášky výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva, je aj náhrada výdavkov samosprávnych krajov a obcí.

Právny stav od: 18. 3. 2020
Dátum publikácie: 2. 4. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na schvaľovanie zmien rozpočtu je oprávnený orgán obce a samosprávneho kraja zastupiteľstvo

Právny stav od: 27. 3. 2020
Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Od 27. marca sú účinné dočasné opatrenia týkajúce sa prerušenia plynutia súkromno-právnych aj procesných lehôt, umožneniu rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva a dočasnému zákazu výkonu záložného práva a dražby. Zaviedla sa tiež možnosť využívať tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov z mobilných telefónov. Ste oboznámení s jednotlivými opatreniami? Otestujte sa!

Právny stav od: 27. 3. 2020
Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Od 27. marca sú účinné dočasné opatrenia týkajúce sa prerušenia plynutia súkromno-právnych aj procesných lehôt, umožneniu rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva a dočasnému zákazu výkonu záložného práva a dražby. Zaviedla sa tiež možnosť využívať tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov z mobilných telefónov. Článok ponúka vysvetlenia k jednotlivým opatreniam.

Právny stav od: 27. 3. 2020
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Cieľom zákona 63/2020 Z. z. je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon upravuje čerpanie nemocenskej dávky aj ošetrovného, ktoré bude môcť byť rodičom poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie iba za 10 dní. Zákon podáva pomocnú ruku aj zamestnávateľom, aby v čase zavedených opatrení, akými je napríklad karanténa, nemuseli znižovať stavy zamestnancov.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

V článku sa budeme zaoberať platom riaditeľa školy z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivými zložkami, ich nárokovateľnosťou a nenárokovateľnosťou, výškou a podmienkami na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní vrátane jeho noviel účinných v roku 2019 a 2020.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Vecná pôsobnosť zákona je vymedzená v § 1 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Uvedený zákon sa vzťahuje na všetky školy a školské zariadenia, ak v zákone nie je ustanovené inak. Nevzťahuje sa na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, t. j. na súkromné základné školy a súkromné stredné školy, ak súkromná základná škola a súkromná stredná škola, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Podľa § 3 ods. 6 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktoré v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, je zamestnancom školy alebo školského zariadenia. Teda aj riaditeľ školy s právnou subjektivitou je zamestnancom školy, v ktorom je riaditeľom, a vzťahujú sa naňho všetky vnútorné predpisy školy tak ako na ostatných zamestnancov školy.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme neposkytuje mzda, ale plat. Podľa § 29 ods. 1 a 2 uvedeného zákona, ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov vymedzených v § 1 ods. 1 zákona, medzi ktorých patria aj školy a školské zariadenia, obsahujú ustanovenia o mzde, je ňou plat podľa tohto zákona.

...