...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková

Učiteľka MŠ je zamestnaná na dobu neurčitú. V roku 2019 pracovala do 10. 1. 2019 a od 11. 1. 2019 bola práceneschopná až do 9. 6. 2019. Ako jej má zamestnávateľ vypočítať dovolenku za rok 2019? Je predpoklad, že do konca roka odpracuje 60 dní, ale ako má zamestnávateľ posudzovať prázdniny, kedy je MŠ zatvorená?

Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Základná škola má dvoch zástupcov riaditeľa školy a jeden z nich je aj štatutárny zástupca. Obidvaja majú napísané, že funkciu zástupcu riaditeľa školy majú na dobu neurčitú. Je to správne? Môže alebo nemôže riaditeľ školy menovať zástupcu školy na dobu neurčitú alebo môže na dobu určitú, napr. na 3 roky a potom zase opakovane na ďalšie 3 roky?

Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnankyňa nastúpila 1. 9. 2019 na strednú školu ako učiteľka. V predošlej práci, kde pracovala takisto ako učiteľka, jej uznali titul PhDr. (z r. 1981) ako 1. atestáciu/I. kvalifikačnú skúšku. Bola zaradená to 8. platovej triedy ako samostatný pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Zamestnávateľ má informáciu, že v prípade, ak mala k 1. 11. 2009 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe a získala náhradu 1. kvalifikačnej skúšky (PhDr.), sa podľa § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou. Ale zamestnankyňa k roku 2009 nemala 5 rokov pedagogickej praxe. Predpokladá sa, že predošlí zamestnávatelia spravili chybu a uznali jej titul PhDr. ako 1. atestáciu a zaradili ju do vyššej platovej triedy ako mali. Ako má postupovať súčasný zamestnávateľ - uznáva sa jej titul ako 1. atestácia? Je možné ju zaradiť do 8. platovej triedy a nie do 7. platovej triedy ako samostatný pedagogický zamestnanec bez atestácie?

Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnanec pracoval ako majster odbornej výchovy od 1. 3. 1992 do 31. 7. 2005 (12 rokov 10 mesiacov), kedy neplatil zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a teda nebol zaradený ako samostatný pedagogický zamestnanec. Od 1. 9. 2005 nevykonával pedagogickú činnosť. Od 1. 9. 2015 sa vrátil na pozíciu majstra odbornej výchovy a bol zaradený ako samostatný pedagogický zamestnanec. Prihlásil sa na prvú atestáciu do 31. 8. 2019, ale na obhajobu atestačnej práce bol pozvaný až na 9. 9. 2019. Pedagogickú prax má viac ako 16 rokov, ale ako samostatný je zaradený len 4 roky. Zaradený do kategórie pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou bude od 10. 9. 2019 alebo až od 1. 9. 2020?

Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Dňa 1. 9. 2018 bol zamestnanec prijatý na funkciu majstra odbornej výchovy pre strojárske odbory. Zamestnanec má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalár - strojárska technológia) a strednú priemyselnú školu, čiže nemá výučný list a nespĺňa kvalifikačné predpoklady. Zamestnanec nastúpil na VŠ druhého stupňa a mal by ju ukončiť v máji 2020. Od 1. 9. 2018 bol zaradený ako začínajúci pedagogický zamestnanec a dňa 30. 6. 2019 úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie. Môže ho zamestnávateľ od 1. 9. 2019 zaradiť ako samostatného pedagogického zamestnanca? Vzťahuje sa na neho § 83 ods. 1 zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch?

Dátum publikácie: 16. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová

Aký je správny predpis účtovania poistného PZP motorového vozidla v bežnom roku v podvojnom účtovníctve u neziskovej organizácii?

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Pedagogický zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním Mgr. učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, PaedDr., učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy pracuje v CVČ ako samostatný vychovávateľ. Do akej platovej triedy má byť správne zaradený? Je tiež potrebné si doplniť vzdelanie ako vychovávateľ?

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

V zmysle § 82 ods. 4, ak by zamestnávateľ uzatváral pracovný pomer s pedagogickým zamestnancom v priebehu šk. roka napr. 6. 10. 2019 na dobu určitú (nie na zastupovanie), pracovnú zmluvu uzatvára do 31. 8. 2020 alebo až do 31. 8. 2021?

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnanec základnej umeleckej školy pracujúci na čiastočný úväzok 78,26 % - 29,35 hod./týždeň (vyučovacia povinnosť 18 hod.) chce pracovať len tri dni v týždni. Je to možné? Neporušuje sa tým Zákonník práce, keďže by za deň odpracoval 9,78 hod.? Zamestnanec by sám chcel takto pracovať, môže mu to zamestnávateľ umožniť na jeho vlastnú žiadosť?

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Príspevková organizácia zriadená mestom odmeňuje zamestnancov v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nadčasy neprepláca, zamestnanci si čerpajú náhradné voľno. Väčšia časť kultúrnych podujatí je organizovaná cez víkendy. Môže si riaditeľka ako štatutár presunúť pracovnú dobu napr. z piatka na sobotu a po výkone práce v sobotu jej možno vyplatiť príplatok za prácu v sobotu? V prípade, že odpracuje v sobotu viac hodín, môže čerpať náhradné voľno?

...