...
Právny stav od: 15. 1. 2020
Dátum publikácie: 2. 6. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Pedagogický zamestnanec má VŠ vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a vykonal štátnu skúšku z predmetu učiteľská pedagogika a psychológia. Štúdium skončil v roku 2008. Je tento pedagogický zamestnanec kvalifikovaný podľa novej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. do školského klubu detí a mládeže pri ZŠ s MŠ ako vychovávateľ?

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 2. 6. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Starostka obce sa rozhodla, že bude poberať ako starostka minimálnu mzdu z dôvodu, že bude od 1. 3. 2020 poberať plat ako poslankyňa parlamentu. Aké dôsledky to má na obec?

Nevyčerpaná stará dovolenka bude prepočítaná posledným priemerom, teda tým vyšším, ak by čerpala dovolenku až v júli 2020?

Akým priemerom bude prepočítaná dovolenka, na ktorú jej vznikol nárok v roku 2020?

Bude mať nárok na nezdaniteľnú čiastku pri minimálnej mzde, ak poberá plat aj ako poslanec?

Právny stav od: 1. 1. 2008
Dátum publikácie: 2. 6. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová

Obec začala vykonávať podnikateľskú činnosť s parkovným v Slovenskom raji. Ako bude účtovať tržby vyberané cez e-kasu?

Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 2. 6. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako sa overí výpis z bankového účtu základnou finančnou kontrolou? Je potrebné overovať aj výdavkové operácie, ak boli overené platobné poukazy?

Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 1. 6. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková

Nezisková organizácia si objednala:

1. aplikáciu na telefón (turistickú) v hodnote 3 100 € - podľa neziskovej organizácie je doba použiteľnosti predpokladaná na 3 roky - tento majetok teda nezisková organizácia odpisuje. Ak sa na túto aplikáciu nahrával dodatočne nemecký jazyk, doúčtuje sa to ako zvýšenie vstupnej ceny (ešte v štádiu obstarania)?,

2. propagačné video (2 videá po 5 000 €), čiže spolu 2 videá za 10 tis. €. Slúžia na prezentáciu samotnej činnosti neziskovej organizácie. Môže sa toto chápať ako dlhodobý nehmotný majetok alebo sú to náklady na propagáciu, aj napriek vysokej sume?

Právny stav od: 4. 4. 2020
Dátum publikácie: 1. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock

Ako postupovať pri výpočte náhrady mzdy zdravotníckym zamestnancom u zamestnávateľa, ktorý bol učený za subjekt hospodárskej mobilizácie?

Právny stav od: 4. 4. 2020
Dátum publikácie: 1. 6. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Môže zamestnávateľ prideľovať prácu zamestnancovi, keď prizná zamestnancovi 60 % jeho platu z dôvodu vážnych prevádzkových dôvodov na strane zamestnávateľa? Ak áno, v akom rozsahu – úmerne na krátený týždenný čas?

Právny stav od: 1. 9. 2007
Dátum publikácie: 29. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková

Zamestnankyňa bude vykonávať prácu striedavo aj v mieste svojho výkonu práce a aj prácu z domu. Je potrebné s ňou uzatvoriť dohodu o práci z domu?

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 29. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková

Môže zamestnávateľ, ktorý odmeňuje zamestnancov zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, dočasne zmraziť osobné príplatky (úplne odobrať) z dôvodu zlej finančnej situácie?

Právny stav od: 1. 4. 2002
Dátum publikácie: 29. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková

Má zamestnávateľ, ktorým je obec, určiť zamestnancovi obce úpravu pracovného času na 80 % a aj krátiť mzdu na 80 % a pritom množstvo práce ostáva nezmenené, čiže také ako pri 100 % úväzku?

...