...
Právny stav od: 1. 7. 2016

Vlastníkovi veci povinnému z vecného bremena v rozsahu a obsahu vecného bremena vyplýva zákonná povinnosť niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. V rozsahu vecného bremena teda dochádza k vecnoprávnemu obmedzeniu vlastníkovho vlastníckeho práva.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu môžu právnické osoby vytvárať záujmové združenia právnických osôb. Takéto združenie nemôžu vytvoriť fyzické osoby, aj keby vykonávali podnikateľskú činnosť. Združenie je právnickou osobou, ktorá zodpovedá svojím majetkom za nesplnenie svojich povinností.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy podľa § 663 až § 684 OZ. Pre vznik nájomnej zmluvy sa nevyžaduje písomná forma, preto aj doterajší právny vzťah medzi užívateľom hrobového miesta a prevádzkovateľom pohrebiska bol nájomným vzťahom v zmysle OZ aj napriek tomu, že v minulosti sa nespisovali nájomné zmluvy na hrobové miesto.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy uvádza v ustanovení § 19 ods. 8 až 10 podmienky po poskytovaniu preddavkov (t. j. zálohových či proforma platieb). Tie sa povinne vzťahujú na všetky subjekty verejnej správy a tiež na subjekty územnej samosprávy, a to aj na rozpočtové či príspevkové, alebo preddavkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta alebo vyššieho územného celku. Príspevok je spracovaný ako krátke usmernenie s ohľadom na prehľadnosť a aktuálnosť v zmysle rozpočtových pravidiel pre rok 2020.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Ak by odstránenie stavby nebolo účelné, a teda prevládne podľa okolností prípadu účelové hľadisko zachovania stavby, napr. pre jej architektonickú hodnotu a vlastník pozemku prejaví o ňu záujem, môže ju súd prikázať do vlastníctva vlastníka pozemku.

Právny stav od: 1. 7. 2016

V prípade, ak dôjde k zriadeniu neoprávnenej stavby, jedným z oprávnení vlastníka pozemku voči stavebníkovi ako vlastníkovi neoprávnenej stavby je domáhanie sa na súde uloženia povinnosti odstrániť neoprávnenú stavbu.

Právny stav od: 7. 7. 2015

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou (projekt stavby) vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu, ktorým je obec. 

Právny stav od: 1. 7. 2016

Pri preradení zamestnanca na inú prácu, bez ohľadu na to, z akého dôvodu k preve­deniu dochádza, musí zamestnávateľ dbať na to, aby práca, na ktorú je zamestnanec pre­vádzaný, bola pre neho vhodná. To znamená, aby zodpovedala jeho zdravotnému stavu, jeho schopnostiam a pokiaľ možno aj jeho kvalifikácii. Preradenie na inú prácu je preto potrebné vopred so zamestnancom prejednať, oznámiť mu dôvody, ktoré vedú k jeho preradeniu na inú prácu, a dobu, na ktorú má takéto preradenie trvať,  zároveň od neho zistiť okolnosti, ktoré by mohli brániť uskutočneniu tohto jednostranného opatrenia zamestnávateľa.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Obec/mesto... ako príslušný správny orgán vydáva súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu.

...