593 výsledkov
...
Image16841.jpg

Dátum publikácie: 25. 2. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Aktuálne potravinové škandály načrtli okrem iného aj otázku, za akých podmienok vlastne možno na území obce predávať tovar alebo poskytovať služby mimo klasických „kamenných“ predajní. Takýto predaj je stále možný a zároveň tradičný, obsahuje však viacero obmedzení a regulácií, ktoré musí spĺňať.

Image33047.jpg

Dátum publikácie: 19. 2. 2019
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Podpisový poriadok upravuje najmä zásady podpisovania písomností, zásady manipulácie s písomnosťami a pravidlá používania pečiatky pri písomnom styku.


Image32209.jpg

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Najvyšší kontrolný úrad SR

Najvyšší kontrolný úrad SR v minulom roku vykonal prierezovú kontrolu, ako sa realizuje politika triedenia komunálneho odpadu a či sa plnia ciele, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo v strategických dokumentoch.

Image39819.jpg

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autori: JUDr. Dagmar Pagáčová, Mgr. Miriama Draškovičová, Mgr. Monika Ivanová

Prinášame vzory z pohľadu obce ako staveného úradu, na základe zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Image36171.jpg

Dátum publikácie: 7. 2. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Rozpočtová prax v obciach potvrdzuje, že je veľmi dôležité zadefinovať na úrovni obce vlastné zásady rozpočtového hospodárenia, t. j. stanoviť si vlastné podmienky rozpočtového hospodárenia, zadefinovať subjekty rozpočtového procesu, jeho pravidlá a harmonogram, určiť zásady tvorby rozpočtu obce, podmienky zostavovania a schvaľovania záverečného účtu obce.

Image26961.jpg

Dátum publikácie: 6. 2. 2019
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok je venovaný aktuálnej téme v oblasti miestnej samosprávy – zostaveniu návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom.

Image14040.jpg

Dátum publikácie: 4. 2. 2019
Autor: doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Predseda NR SR rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta SR a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.

Image4551.jpg

Dátum publikácie: 29. 1. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Je možné poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý pre obec vykonáva aj služby ako napr. kosenie alebo správu kultúrneho domu, priznať odmenu nad rámec zákonného limitu?

Image28328.jpg

Dátum publikácie: 28. 1. 2019
Autor: SITA a.s.

Ak chce Slovensko zvýšiť mieru triedenia, musia obce občanov finančne motivovať, aby viac triedili a tvorili menej odpadu.

Image39207.jpg

Dátum publikácie: 24. 1. 2019
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa

Obec vykonala rekonštrukciu pozemku, ktorý nemá zaradený v majetku. V procese verejného obstarávania vysúťažila práce zahŕňajúce rekonštrukciu chodníka vo výške 15 000 €. V akej cene zaradí nehnuteľnosť do majetku? Akú ekonomickú klasifikáciu pridelí vzniknutým výdavkom?

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality

Legislatívne správy (0)
Spravodajstvo (0)