632 výsledkov
...
Image24919.jpg

Dátum publikácie: 2. 7. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Príspevok rozoberá zriadenie rozpočtovej (aj príspevkovej) organizácie. Objasňuje vzájomné poskytovanie výkonov (odplatné aj bezodplatné), a tiež ponúka vzor uznesenia obecného zastupiteľstva.

Image43107.jpg

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D

Ak neviete, aké najčastejšie chyby realizuje zastupiteľstvo alebo jeho komisie voči starostovi, prečítajte si článok.

Image27672.jpg

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa

Obec nadobudla drobný majetok darom a tento majetku dáva do správy základnej škole s právnou subjektivitou. Ako účtuje o tomto účtovnom prípade obec a ako škola?

Image21320.jpg

Dátum publikácie: 19. 6. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Príspevok prináša objasnenie zmluvného charakteru sponzoringu v prospech obce + vzor zmluvy o sponzoringu.

Image42935.jpg

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR

Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať tak, aby sa na nich deti mohli počas celej sezóny bezpečne hrať.

Image16957.jpg

Dátum publikácie: 13. 6. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Obecné zastupiteľstvo je popri starostovi obce jedným z dvoch orgánov obce. Je pritom orgánom kolektívnym, to znamená, že je zložené z viacerých poslancov a rozhoduje určitou formou konsenzu, teda zákonom požadovanou formou väčšiny hlasov.

Image22577.jpg

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Obec má otvorené zariadenie pre seniorov, ktoré nemá vlastnú právnu subjektivitu, ale všetky doklady im spravuje obec. Do ktorej skupiny od 1. 1. 2019 zamestnávateľ zaradí zdravotníckych zamestnancov?

Image29093.jpg

Dátum publikácie: 7. 6. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak chce obec vyradiť drobný majetok, z dôvodu nefunkčnosti a poškodenia, môže tak urobiť kedykoľvek v roku alebo iba pri inventúre a následne pri inventarizácii podpísanej inventarizačnou komisiou?

Image41952.jpg

Dátum publikácie: 6. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Ako počítať započítateľnú prax: 1. u manuálnych pracovníkov, ako sú vodiči, murári, stolári, upratovačky, pomocní zamestnanci, atď. 2. u opatrovateliek, ktoré vykonávajú prácu v domácnostiach a opatrujú svojich blízkych?

Image42746.jpg

Dátum publikácie: 31. 5. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Pomerne novým (a zatiaľ nevyužívaným) inštitútom u nás sú nízkoemisné zóny. Ich zriadenie v obci má za cieľ zníženie emisií v tých častiach obce, kde je vyšší podiel pešej dopravy alebo koncentrácia obydlí.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality

Legislatívne správy (0)
Spravodajstvo (0)