...
Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Vecná pôsobnosť zákona je vymedzená v § 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Uvedený zákon sa vzťahuje na všetky školy a školské zariadenia, ak v zákone nie je ustanovené inak.

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Príspevok rozoberá zložky platu a funkčného platu, funkčný plat riaditeľa. Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. sa zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme neposkytuje mzda, ale plat. 

4. Určenie platu (neplatný)
Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

V nasledujúcej časti sa budeme postupne zaoberať určením platu riaditeľa školy a jeho jednotlivými zložkami, ale len tými, ktoré ako riaditelia škôl poberajú alebo by mohli poberať.

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Aj keď podľa § 25 zákona odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca, na riaditeľov škôl sa to nevzťahuje.

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Vzhľadom na to, že riaditeľ školy je zamestnancom školy a je pedagogickým zamestnancom, vzťahujú sa neho všetky vnútorné predpisy školy ako na ostatných zamestnancov školy.

Dátum publikácie: 13. 12. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa tohto zákona.

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) musí byť každá finančná operácia alebo jej časť overená základnou finančnou kontrolou.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Životné minimum bolo stanovené Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z. z.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, na manželku, na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou na rok 2019.

...