...
Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 4. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od 1. septembra 2019 je zákon novelizovaný dvakrát.

Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 4. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Vecná pôsobnosť zákona je vymedzená v § 1 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Uvedený zákon sa vzťahuje na všetky školy a školské zariadenia, ak v zákone nie je ustanovené inak. Nevzťahuje sa na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, t. j. na súkromné základné školy a súkromné stredné školy, ak súkromná základná škola a súkromná stredná škola, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 4. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Podľa § 3 ods. 6 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktoré v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, je zamestnancom školy alebo školského zariadenia. Teda aj riaditeľ školy s právnou subjektivitou je zamestnancom školy, v ktorom je riaditeľom, a vzťahujú sa naňho všetky vnútorné predpisy školy tak ako na ostatných zamestnancov školy.

Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 4. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme neposkytuje mzda, ale plat. Podľa § 29 ods. 1 a 2 uvedeného zákona, ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov vymedzených v § 1 ods. 1 zákona, medzi ktorých patria aj školy a školské zariadenia, obsahujú ustanovenia o mzde, je ňou plat podľa tohto zákona.

Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 4. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Aj keď podľa § 25 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca, na riaditeľov škôl sa to nevzťahuje.

Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 4. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Vzhľadom na to, že riaditeľ školy je zamestnancom školy a je pedagogickým zamestnancom, vzťahujú sa naňho všetky vnútorné predpisy školy ako na ostatných zamestnancov školy.

Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 27. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Príspevok sa zaoberá zmenami zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po novelách zákona účinných od 1. septembra 2019, a tiež novým zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť od 1. septembra 2019.

Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 12. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa tohto zákona. Teda zamestnávatelia určujú plat tejto skupine zamestnancov a posudzujú kvalifikačné predpoklady ustanovené na vykonávanie jednotlivých pracovných činností v súlade s uvedeným zákonom a v súlade s jeho vykonávacím predpisom, ktorým je nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov. Príspevok rozoberá zmeny od 1. septembra 2019.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 11. 3. 2019
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok je venovaný oblasti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, vyšších územných celkov, ako aj štátu a orgánov miestnej štátnej správy.

Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 8. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti je možné vyrovnať po skončení roka 2018 prostredníctvom zamestnávateľom vykonaného ročného zúčtovania alebo podaním daňového priznania. Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 15. 2. 2019 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie, a to najneskôr do 1. 4. 2019.

...